Nieuws Verzekeringen

Belastingaangifte 2021

Ruim 8 miljoen mensen kunnen sinds dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021.   De meeste van ons zullen ook dit jaar weer proberen voor 1 mei 2022 de aangifte inkomstenbelasting 2021 af te ronden. Wanneer er wijzigingen in je hypothecaire lening hebben plaatsgevonden is het wel belangrijk hier extra aandacht aan te geven. Belastingdienst vult haar bekende gegevens in Ten behoeve van de 8 miljoen mensen die een aangifte inkomstenbelasting moeten doen over 2021, vult de Belastingdienst al vooraf zoveel mogelijk gegevens in. Het blijft wel belangrijk om deze gegevens goed te controleren. Zeker wanneer er in 2021 wijzigingen in jouw situatie hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat je een extra 2e inkomen hebt gekregen. Of wanneer er zich wijzigingen hebben voorgedaan rondom je hypothecaire lening. Oversluiten voor lagere rente Veel woningeigenaren hebben in het afgelopen jaar hun bestaande hypotheek “overgesloten”. Vooral wanneer de rente die men over de hypotheek moest betalen nog hoogstens enkele jaren vaststond, bijvoorbeeld tot 2024, was het interessant om de hypotheek over te sluiten en daarbij tegen een lagere rente een nieuwe rentevaste periode af te spreken met de bank. Wanneer zo’n wijziging in 2021 heeft plaatsgevonden kan het zijn dat de Belastingdienst dit in haar voor ingevulde aangifte niet heeft verwerkt. Allerlei kosten die je van je inkomen mag aftrekken zijn dan niet ingevuld. Het is dus belangrijk dat je dit zelf doet.   Opletten bij groot verschil inkomens partners In het verleden was het fiscaal aantrekkelijk om zo veel mogelijk de betaalde hypotheekrente in mindering te brengen op de partner met het hoogste inkomen. Goed cijferen leert dat wanneer beide partners ieder een inkomen hebben dat beneden de € 68.507,-- ligt het niet uitmaakt bij wie de hypotheekrente in de aangifte wordt opgenomen.   Maar wanneer de ene partner een inkomen boven de € 68.507 heeft en de ander onder deze grens blijft, dan is het belangrijk om even goed te kijken wat verstandig is. Afhankelijk van de keuze die je maakt heeft dit gevolgen voor onder meer de Algemene Heffingskorting. Zijn er twee partners met grote verschillen in inkomen dan loont het de moeite om bij het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting zelf of door een deskundige te laten controleren bij welke partner de aangifte het meeste voordeel oplevert. 

Wij helpen bij de financiering van het energiezuinig maken van jouw woning

De prijs voor geleverde energie stijgt en dat raakt ons allemaal. Tijd dus om nu echt te beginnen met het energiezuiniger maken van de woning!   Iedereen heeft te maken met sterk gestegen kosten van energie voor de verwarming van de woning. Zelfs nu de winter nog “zacht” was, worden veel bewoners geconfronteerd met veel hogere kosten. Alle reden om te kijken of er maatregelen zijn te treffen om de woning energiezuiniger te maken.   Terugverdientijd wordt korter Door de hogere kosten van energie wordt het financieel steeds aantrekkelijker  investeringen te doen die jouw woning energiezuiniger maken. Soms kan dat al door het treffen van eenvoudige en relatief goedkope maatregelen zoals tochtstrippen en isolatie. Grotere besparingen kun je doorgaans bereiken door maatregelen te nemen die eerst een forse, financiële investering vragen zoals bijvoorbeeld isolerend glas, een warmtepomp of zonnepanelen. Door de recente hogere kosten van energie “verdien” je de investering die je doet wel steeds sneller terug. Zodra je de investering hebt “terugverdiend” ga je dus echt financieel rendement maken. Dat rendement zal veel hoger zijn dan het rendement dat je bijvoorbeeld op jouw spaargeld ontvangt.    Veel opties om te financieren Er zijn niet alleen financiële motieven om jouw woning te verduurzamen. Uiteraard is verduurzaming ook belangrijk in het kader van het halen van de klimaatdoelen. Om dat mogelijk te maken is er een veelheid van mogelijkheden ontstaan om de investeringen hiervoor te financieren. Allereerst zijn er meerdere subsidies beschikbaar. Daarnaast zijn er vaak regelingen van gemeenten, provincie en overheid die tegen aantrekkelijke voorwaarden en tegen lage kosten bereid zijn een gedeeltelijke financiering te verstrekken om de verduurzaming van jouw woning mogelijk te maken. Ook de banken die hypotheken verstrekken kennen inmiddels allerlei mogelijkheden om extra te kunnen lenen of te investeren in verduurzaming van woningen.   Wij zetten het graag voor jou op een rijtje Er zijn dus meerdere manieren om geld te lenen om de kosten van het energiezuiniger maken van jouw woning te financieren. Over het algemeen is dit een verstandige keuze omdat je in een relatief korte periode deze investering hebt terugverdiend en daarmee jouw totale woonlasten lager zullen zijn dan wanneer je deze maatregelen niet had genomen. Wil je eens kijken wat in jouw situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij zijn je graag van dienst.  

In tijden van veranderingen keuzes uit het verleden actualiseren

Op dit moment vinden er in de samenleving zo veel veranderingen plaats dat het verstandig is om te bekijken of in het verleden gemaakte keuzes nog steeds passen bij de huidige situatie.   Wij leven in een periode van veel veranderingen. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: de waarde van woningen is explosief gestegen, het pensioenstelsel wordt ingrijpend veranderd, waardoor uitkeringen qua hoogte minder voorspelbaar worden, de inflatie loopt sterk op waarbij niemand weet of dit slechts van korte duur is. Misschien moeten we rekening houden met een lange periode van hoge inflatie. Bovendien is het de vraag hoe de economie zich gaat ontwikkelen.   In het verleden langjarige keuzes gemaakt Veel mensen hebben in het verleden keuzen gemaakt waarvan de financiële consequenties zich uitstrekken over vele jaren. Bijvoorbeeld de keuze voor de periode waarvoor de rente op de hypotheek wordt “vastgesteld”. Of het bedrag dat maandelijks wordt gespaard als inkomen na pensionering. Al die keuzes zijn gemaakt vanuit een bepaalde gedachte hoe “later” er zou uitzien. Wanneer “later” er waarschijnlijk anders gaat uitzien dan je in het verleden bij het maken van bepaalde keuzes werd dacht, is het verstandig even een moment van bezinning te nemen met de vraag: “Zou ik met de kennis die ik nu heb deze keuze weer precies zo maken? ”. Is het antwoord ja, dan geeft dat rust. Is het antwoord “dat weet ik niet zo zeker” dan is het raadzaam om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. Waar het gaat om financiële zaken zoals verzekeringen, pensioen, vermogensopbouw, wonen en levens- en nalatenschapstestamenten, kunnen en willen wij graag met jou doornemen of eerder gemaakte keuzes nog steeds passend zijn. Stel je dat op prijs dan vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij maken dan graag een afspraak om in rust een en ander met de ogen van vandaag te bekijken. 

Fout + schade en toch niet aansprakelijk voor de schade? Hoe kan dat?

Wanneer er door een fout schade ontstaat ga je ervan uit dat degene die de fout heeft gemaakt de schade moet vergoeden, toch?   Ons kantoor is dagelijks betrokken bij het afwikkelen van schades. Een situatie die wel eens voorkomt is die waarin vaststaat dat iemand een fout heeft gemaakt waar een ander schade door lijdt. Normaal gesproken is de zaak dan duidelijk. Degene die de fout heeft gemaakt moet de schade vergoeden. Maar dat is niet altijd zo. Wij lichten dit in dit artikel toe.   Niet alleen adviseren, maar ook begeleiden Wij helpen je graag met het selecteren van een passende verzekering, maar wij doen meer dan dat. Wanneer je bij ons een schade meldt, controleren wij of deze schade in aanmerking komt voor vergoeding door een van jou via ons kantoor afgesloten verzekeringen. Ook controleren wij of de verzekeringsmaatschappij die de schademelding in behandeling neemt dit op correcte wijze doet.   Over het algemeen werken de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen keurig. Maar er zijn altijd situaties waarin je de zaak vanuit twee kanten kan bekijken. De verzekeraar kan op goede gronden een oordeel hebben. Onze taak is dan om goed te beargumenteren dat je de schade ook vanuit het belang van onze klant kan bekijken. Dat kan aanleiding zijn voor stevige discussies. Die gaan wij niet uit de weg!   Een lastig punt De hoofdregel in het Nederlandse recht is dat wanneer je een fout maakt en iemand als gevolg daarvan schade lijdt, degene die deze fout maakt deze schade moet vergoeden. Veel mensen die deze zin lezen onthouden drie kernbegrippen te weten “fout”, “schade” en “vergoeden”. Waar men overheen leest zijn de woorden “als gevolg daarvan”.  Wij laten dat zien aan een voorbeeld.   Wij hebben recentelijk te maken gehad met enkele zware stormen. Door deze stormen zijn heel veel zonnepanelen van daken gewaaid waardoor de eigenaren financiële schade hebben geleden. Stel nu dat uit onderzoek komt vaste staan dat de installateur de zonnepanelen niet optimaal heeft vastgemaakt. Wat je dan hebt is een fout van de installateur en schade. Maar betekent dit nu dat de installateur die schade moet vergoeden? Ja wanneer vast komt te staan dat het wegwaaien van de zonnepanelen alleen kon gebeuren doordat de zonnepanelen niet optimaal waren gemonteerd. Maar kan de installateur aantonen dat in het hele gebied zonnepanelen van daken zijn gewaaid, ook waar deze goed waren gemonteerd, dan kan de installateur zich verweren met het argument dat de schade niet is veroorzaakt als gevolg van de minder goede montage maar door de uitzonderlijke kracht van de storm waardoor deze schade ook zou zijn ontstaan wanneer de zonnepanelen wel goed gemonteerd waren geweest.   Feiten en omstandigheden zijn belangrijk Veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Soms duurt het langer en vinden er uitgebreide discussies en uitwisselingen van standpunten plaats. Wat dan belangrijk is dat wij beschikken over een volledig beeld waarbij alle feiten en omstandigheden belangrijk kunnen zijn om de uitkomst van zo een schadesituatie op een voor onze relaties goede wijze af te sluiten.  Raak je betrokken bij een schade? Informeer ons dan snel en volledig!

Helpen? Houd ons op de hoogte

Veel mensen willen “iets” doen om het leed dat wordt veroorzaakt door het geweld in Oekraïne te verzachten.       Misschien denk jij er ook over na of ben je al in actie gekomen. Bij bepaalde vormen van hulp aan Oekraïners vragen wij je wel ons te informeren. Wij gaan dan voor jou een paar zaken uitzoeken. Natuurlijk rekenen wij daarvoor geen kosten. Wij leggen hieronder kort uit waarom wij graag bij bepaalde vormen van hulp even contact met jou willen hebben.   Niemand heeft hier rekening mee gehouden Met de situatie waarin Europa nu verkeert had tot voor een paar weken terug niemand rekening gehouden. Tegen de achtergrond waarin wij nu leven kan de oorlogssituatie van invloed zijn op keuzes rond bijvoorbeeld een auto-, inboedel-, reis-, kostbaarhedenverzekering of hypotheek. Dat geldt voor ons, maar denk ook aan de banken en verzekeringsmaatschappijen die de voorwaarden hebben geschreven die voor deze producten gelden.   Fantastische hulp die niet was voorzien Wat wij nu zien is dat heel veel mensen zich actief gaan inzetten om de slachtoffers van het geweld in Oekraïne te helpen. Bijvoorbeeld door geld of goederen te geven, door een locatie ter beschikking te stellen om goederen tijdelijk op te slaan voordat deze worden verzonden. Maar er zijn ook mensen die met vrachtauto’s goederen gaan brengen en wij zien personenauto’s vertrekken naar plaatsen met vluchtelingen om deze naar Nederland te vervoeren. Daarnaast zal het aantal Nederlanders dat een of meer vluchtelingen gaat opvangen naar verwachting toenemen. Allemaal fantastische hulp die vooral moet doorgaan.   Er kan veel misgaan Tijdens al deze vormen van hulp kan er van alles misgaan. Door stom toeval, slijtage of opzet. Denk bijvoorbeeld aan de auto die wordt gebruikt om vluchtelingen op te halen en betrokken raakt bij een aanrijding, of aan de hulpverlener die aan de grens met Oekraïne een medisch probleem krijgt en met speciaal vervoer naar Nederland gerepatrieerd moet worden. Als gevolg van het opvangen van vluchtelingen bij particulieren kunnen bepaalde elektrische apparaten die al jaren niet meer werden gebruikt, opeens (intensief) gebruikt gaan worden waarbij brand kan ontstaan door kortsluiting. Banken en verzekeraars zullen op dit moment deze schrijnende situaties echt niet misbruiken om bij een schade te wijzen op voorwaarden die in een andere tijd zijn opgesteld.   Geen discussie achteraf alsjeblieft Wanneer jouw hulp iets verder gaat dan het geven van geld of goederen, neem dan contact met ons op. Waar nodig zoeken wij afstemming met verzekeraars of banken om zeker te stellen dan er bij een calamiteit geen misverstanden of discussies ontstaan die, zeker op dit moment, niemand wil. Natuurlijk brengen wij daarvoor geen kosten in rekening.

AOW-leeftijd in 2022: 66 jaar en 7 maanden

Ieder jaar wordt de (nieuwe) AOW-leeftijd vastgesteld. Is het duidelijk wat dit voor jou betekent? In 2022 stijgt de leeftijd waarop iemand AOW-ontvangt naar de leeftijd van 66 jaar en zeven maanden. Hoe komt men aan die termijn? AOW-leeftijd en resterende levensverwachting De termijn waarop mensen voor het eerst een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, is gekoppeld aan de resterende, statistische levensverwachting van iemand van 65 jaar. Jaarlijks berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek deze levensverwachting. Stijgt de gemiddelde levensverwachting, dan kan dat tot gevolg hebben dat de leeftijd van de AOW op een later moment ingaat. Voorlopig niet later dan 67 jaar In 2022 gaat de AOW-leeftijd in op 66 jaar en zeven maanden. In 2023 wordt dit 66 jaar en 10 maanden. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 wordt de ingangsleeftijd van de AOW 67 jaar.   Veel mensen hebben geen idee Veel mensen hebben geen idee wat hun inkomen in de toekomst zal zijn. Wij kunnen dat goed begrijpen. Want wij zien steeds vaker dat de datum van ingang van de AOW, niet gelijk loopt met het afscheid van het arbeidzame leven. De een stopt eerder dan de AOW-leeftijd met werken. De ander gaat juist, al dan niet voor een minder aantal uren, gewoon door met het verrichten van betaalde arbeid. Daarnaast is de AOW vaak maar één van de bronnen van inkomen. Naast de AOW hebben veel mensen nog pensioenrechten opgebouwd bij werkgevers bij wie zij in het verleden hebben gewerkt. Wij zien dat veel mensen in het verleden ook een of meer lijfrentes hebben afgesloten als extra inkomen na pensionering. Weinig mensen hebben in beeld wat al die verschillende uitkeringen nu precies wanneer opleveren.   Advies: verdiep je eens in jouw toekomstig inkomen Heb je op dit moment geen idee wat na pensionering jouw toekomstig inkomen is, dan adviseren we je hierop je toch eens te gaan oriënteren.  Via een bezoek aan de overheid site https://www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je al snel veel informatie over jouw financiële situatie na pensionering.  Heb je in het verleden pensioenrechten opgebouwd, dan krijg je waarschijnlijk elk jaar van de pensioenuitvoerder een Uniform PensioenOverzicht. Ook dit overzicht geeft informatie over jouw toekomstig inkomen. Natuurlijk helpen wij je graag Het spreekt vanzelf! Natuurlijk helpen wij je graag een beeld te krijgen wat jouw inkomen na pensionering zal zijn. Wanneer je dat wilt, kijken wij daarbij ook naar de lasten die je op dat moment hebt. Bijvoorbeeld de lasten van de hypotheek die misschien nog rust op jouw woning. Samen met jou zetten we graag de inkomsten en uitgaven waarmee je rekening moet houden op een rij. Zijn de verwachte uitgaven hoger dan de verwachte inkomsten dan denken wij graag mee over de mogelijkheden om dit meer in balans te krijgen. Bijvoorbeeld door een deel van de waarde van de woning contant te maken, wanneer je beschikt over een eigen woning.   Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Extra informatie via navigatiesysteem in auto

Het gebruik van het navigatiesysteem heeft onze manier van autorijden drastisch veranderd. En de ontwikkelingen gaan verder…    In januari 2022 start een initiatief om via het navigatiesysteem bestuurders eerder te attenderen op gevaarlijke verkeerssituaties.   Navigatiesystemen De meeste auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een navigatiesysteem. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een overeenkomst afgesloten met de zeven meest gebruikte navigatiesystemen met het doel de verkeersveiligheid verder te verbeteren.   Meldingen over verschillende situaties Dankzij deze afspraken krijgen miljoenen weggebruikers vanaf begin 2022 meldingen in de auto wanneer zich bepaalde risico-situaties voordoen. Het gaat daarbij onder meer om: Het naderen van een rijstrook die via een rood kruis is afgesloten; Het naderen van “de staart” van een file; Hulpdiensten die de plek waarop jij op dat moment bent naderen; Het naderen van of rijden op wegdek dat glad is.  Nederland spant zich in EU verband in om dergelijke veiligheidswaarschuwingen in de toekomst verplicht te stellen voor alle aanbieders van navigatiediensten.    Kosten 12 miljoen euro De kosten die de overheid voor deze meldingen moet maken bedragen 12 miljoen euro. Opmerkelijk is dat de producenten van navigatiediensten alleen in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer deze meldingen ook daadwerkelijk een verbetering van de verkeersveiligheid opleveren.

Schadevrije jaren auto mogelijk vaker “mee te nemen”

Schadevrije jaren worden in veel gevallen ‘samen’ opgebouwd. Toch staan deze bij één persoon, de verzekeringnemer, geregistreerd. Niet logisch!    Verzekeringsmaatschappijen hebben in overleg met de Consumentenbond afspraken gemaakt waardoor het in bepaalde situaties makkelijker wordt bij een autoverzekering opgebouwde schadevrije jaren “mee te nemen”.   Schadevrije jaren bij autoverzekering De hoogte van de premie voor een autoverzekering hangt niet alleen af van de waarde van de auto die je wilt verzekeren maar ook van de regio waarin je woont. Daarnaast heeft de vraag hoe vaak je in het verleden schade met een auto hebt veroorzaakt invloed op de hoogte van de premie. Voor elk jaar dat je geen schade hebt veroorzaakt “verdien” je een schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op de premie van je autoverzekering.   Centrale registratie Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd wordt voor alle verzekeringsmaatschappijen centraal geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je op enig moment van verzekeringsmaatschappij verandert, de nieuwe verzekeraar via het centrale register weet hoeveel schadevrije jaren je bij de vorige verzekeringsmaatschappij hebt opgebouwd.   Terugval bij schade Ben je zelf schuldig aan een schade met jouw auto, of raakt jouw auto beschadigd maar is de dader onbekend, en doe je een beroep op jouw verzekeraar deze schade te vergoeden, dan verlies je schadevrije jaren en stijgt de premie. Het percentage van de stijging verschilt per verzekeringsmaatschappij.   Omdat de premies voor autoverzekeringen hoog kunnen zijn, kan het bij kleine schades verstandig zijn deze niet te claimen. Simpelweg omdat het verlies aan een stukje korting over meerdere jaren doorgerekend meer bedraagt dan het schadebedrag. Wanneer zoiets zich voordoet kan ons kantoor voor jou snel uitrekenen wat financieel een verstandige keuze is.   Overlijden en scheiden Wanneer twee mensen een gezamenlijk huishouden voeren en samen gebruik maken van een auto dan staat de autoverzekering bijna altijd op naam van één van de partners. Wanneer deze partner komt te overlijden dan kon tot voor kort de andere partner geen nieuwe autoverzekering afsluiten met behoud van de gezamenlijk opgebouwde korting. Met ingang van 1 januari 2022 wordt dit beter geregeld. De door de overledene opgebouwde schadevrije jaren kunnen worden overgedragen op de achterblijvende partner. Deze regeling geldt indien de partners voorheen gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Eenzelfde situatie kan zich bij echtscheiding voordoen. In het kader van de echtscheiding kunnen beide ex-partners afspraken maken hoe de schadevrije jaren onderling worden verdeeld. Bijvoorbeeld dat ieder de helft krijgt van de opgebouwde schadevrije jaren.   Ook bij leaseauto’s Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden kan zijn dat de werkgever jou een leaseauto ter beschikking stelt. Ook is te zien dat steeds meer particulieren geen auto meer kopen maar deze leasen (private-lease). Wil je in de toekomst weer een “eigen” auto kopen dan “mis” je de jaren waarin je zonder schade in de leaseauto hebt gereden. Ook deze situatie wordt nu beter. Aan de leasemaatschappij kan een verklaring worden gevraagd over het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Dit kan bij de verzekeraar van jouw keuze worden vastgelegd.   In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren tellen ook mee Wanneer je bijvoorbeeld voor jouw werk of studie in het buitenland hebt gewoond en daar een auto bezat, kunnen de schadevrije jaren die je daar hebt opgebouwd ook vastgelegd worden bij jouw (nieuwe) Nederlandse verzekeraar wanneer je weer teruggekeerd bent in Nederland en hier een autoverzekering wilt afsluiten.

Aandacht voor de open haard en houtkachel

Tijdens de wintermaanden maken de woning extra gezellig met kaarsen en steken we de open haard of houtkachel aan. Over dat laatste willen wij in dit artikel iets vertellen.     Door de gestegen prijzen van gas en elektriciteit is te zien dat meer mensen de open haard of houtkachel gebruiken om daarmee de kosten van energie te beperken. Naast mooi droog en gekloofd hout worden ook verzaagde pallets en oude planken opgestookt.     Overlast neemt toe Wanneer één bewoner in de wijk zijn open haard aansteekt, zal dat vaak niet leiden tot overlast. Maar wanneer veel mensen in de wijk dit op hetzelfde moment doen dan kan de overlast groot worden, zeker wanneer het hout niet droog of geschikt is. Pallets bijvoorbeeld bevatten vaak blokken die van geperste houtvezels met lijm en bindmiddelen zijn gemaakt. Bij verbranding kan dit leiden tot veel overlast voor mens en milieu.   Risico op schoorsteenbrand neemt toe Bij het gebruik van een open haard of houtkachel ontstaan vaak onverbrande brandstofdeeltjes die zich tegen de schoorsteenwand afzetten en kunnen aankoeken tot een dikke laag teerachtige substantie met de naam creosoot. Creosoot ontbrandt bij ongeveer 500 graden. Deze temperatuur kan in een rookkanaal gemakkelijk bereikt worden. Een schoorsteenbrand kan angstige momenten opleveren. Vlammen kunnen uit de schoorsteen vliegen en doordat de schoorsteen zuurstof aanzuigt kan een imponerend, loeiend geluid ontstaan.   De schade kan groot zijn Een brand in de schoorsteen kan leiden tot forse schade aan de woning en via bijvoorbeeld rookontwikkeling ook aan de inboedel. Normaal gesproken worden die schades vergoed via de verzekering van de woning (opstalverzekering) of inboedel (inboedelverzekering). Veel verzekeringsmaatschappijen bepalen in hun verzekeringsvoorwaarden dat er alleen een vergoeding van schade plaatsvindt indien de eigenaar van de woning/inboedel de woning in voldoende mate heeft onderhouden. Voor wat betreft de schoorsteen betekent dit dat deze periodiek schoongemaakt moet worden . Ons dringende advies is de schoorsteen minimaal jaarlijks te laten vegen. Kies daarbij een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Zorg daarbij dat je een nota ontvangt voor de kosten van reiniging en bewaar deze nota zodat je, wanneer je te maken krijgt met een schoorsteenbrand, eenvoudig kunt aantonen dat je hebt voldaan aan de normaal te stellen eisen aan onderhoud van jouw schoorsteen.

Inboedel tijdelijk elders? Laat het ons weten.

Normaal gesproken verhuist je inboedel mee naar je nieuwe adres. Maar wat als (een deel van) je inboedel tijdelijk op een ander adres staat? Is deze dan verzekerd?   De meeste mensen hebben een inboedelverzekering. Deze verzekering is bedoeld om de schade te vergoeden waarmee je maken kunt krijgen wanneer door een brand of diefstal goederen die je normaal gesproken elke dag in je woning gebruikt, verloren gaan of beschadigd raken.   Inboedel is “adresgebonden” Bij het afsluiten van de verzekering wil de verzekeraar weten op welk adres de inboedel zich normaal gesproken bevindt. De verzekeringsmaatschappij wil dit vooral weten met het oog op het risico van schade als gevolg van diefstal. In de ene regio van Nederland is dit risico nu eenmaal hoger dan in een andere regio. Je ziet dan ook vaak dat in regio’s met het hoogste risico op diefstal de premie hoger is dan in regio’s met een lager risico op diefstal. De inboedelverzekering en de premie die je daarvoor betaalt, zijn dus gebonden aan een specifiek adres.   Tijdelijke verplaatsing inboedel kan noodzakelijk zijn Het kan voorkomen dat de inboedel, of een deel daarvan, tijdelijk te verplaatst wordt naar een ander adres. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de woning grondig verbouwd wordt en de bewoners gedurende een aantal maanden elders gaan wonen.   Een ander (veel) voorkomende situatie is dat een van de kinderen gaat studeren en een eigen woonruimte krijgt. De bezittingen van het kind zullen dan van risicoadres veranderen.   Wat zeggen de polisvoorwaarden? Elke verzekeringsmaatschappij kent eigen verzekeringsvoorwaarden. Per verzekeringsmaatschappij kunnen daardoor de voorwaarden verschillen voor wat betreft de regeling met betrekking tot inboedelgoederen die “tijdelijk” op een ander adres verblijven dan het adres dat bij het afsluiten van de verzekering is opgegeven.    Om te weten wat de gevolgen zijn van tijdelijk verblijf van de inboedel elders is het onder meer van belang te weten wat de verzekeringsmaatschappij exact verstaat onder “tijdelijk”. In de polisvoorwaarden kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat onder “tijdelijk” een termijn van maximaal drie maanden wordt verstaan.. Dit betekent dat wanneer de inboedelgoederen zich langer dan drie maanden op een ander adres bevinden, dan het adres dat bij het afsluiten van de verzekering is opgegeven, bij schade de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk het recht heeft de schade niet te vergoeden. Zoals aangegeven kent elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen verzekeringsvoorwaarden. Het is dus heel goed mogelijk dat een andere verzekeringsmaatschappij een andere termijn dan drie maanden hanteert.     Informeer ons over wijzigingen Of het nu gaat om je inboedel of om kostbaarheden. Wanneer je deze voor een iets langere periode (voor een deel) op een ander adres gaat onderbrengen, informeer ons dan op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Het liefst vóórdat de goederen daadwerkelijk elders verblijven. Wij controleren dan wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor de door jou via ons kantoor afgesloten verzekeringen.

Klimaatrisico’s raken ook jouw particuliere verzekeringen

Het houdt ons bezig, klimaatverandering. Ook verzekeringsmaatschappijen. Hoe verzeker je de risico’s van overstroming? Of schade aan zonnepanelen? Hoe ben jij eigenlijk verzekerd?   Aandacht voor het klimaat Wereldwijd is er op dit moment veel aandacht voor het klimaat. In de komende jaren zal iedereen te maken krijgen met maatregelen die genomen worden om de risico’s van de verandering van het klimaat zo beperkt mogelijk te houden. Wat veel mensen zich onvoldoende realiseren is, dat ook op dit moment er al grote risico’s zijn die niet verzekerbaar zijn.   800.000 woningen lopen risico’s met fundering De woningmarkt is overspannen. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. Dit leidt ertoe dat kandidaat-kopers vaak niet alleen bereid zijn meer voor een te koop staande woning te betalen dan de vraagprijs, maar ook bereid zijn te kopen zonder voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring. Dat is niet verstandig. Want onder meer door de verandering van het klimaat zoals wij die nu al kennen, maar ook door keuzes die gemaakt worden rondom het beheer van water, is bijvoorbeeld het waterpeil van het grondwater in grote delen van Nederland gezakt. Bij een laag waterpeil komen houten palen waarop veel woningen zijn gebouwd droog te staan waardoor paalrot gaat optreden. In weer andere delen van Nederland vinden door droogte verzakkingen van de grond plaats.   De gevolgen daarvan zijn groot. Op dit moment schatten deskundigen in dat ongeveer 800.000 woningen het risico lopen op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil. De kosten per woning om dit te voorkomen of te verhelpen zijn enorm. Denk aan gemiddeld € 64.000,- per woning.   Dit risico wordt door geen enkele verzekeringsmaatschappij in Nederland meer verzekerd en komt dus ten laste van de eigenaar van de woning. Zeker bij “het blind” kopen van een woning is dit een onderwerp om op te letten.   Zonnepanelen en weersextremen Veel woningen hebben op dit moment zonnepanelen. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder zal toenemen. Zonnepanelen zijn kwetsbaar. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met meer extremen in het weer. Zoals krachtige valwinden, stormen en hagelbuien. Op dit punt laten voorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen grote verschillen zien. Waar de ene verzekeringsmaatschappij nog wel de schade vergoedt, sluit de andere verzekeringsmaatschappij deze oorzaken van schade juist uit. Heb je zonnepanelen op je woning of ga je die aanbrengen, informeer ons kantoor daar dan over. Wij kunnen dan onderzoeken of er aanleiding is om je te adviseren jouw  verzekering aan te passen.   Ook overstroming wordt een steeds groter risico Door de opwarming van de aarde neemt ook het risico van overstroming toe. Dat kan enerzijds door stijging van de zeespiegel. Anderzijds ook door extreme, plaatselijke regenbuien die vervolgens weer kunnen leiden tot stijging van het waterpeil van rivieren.   In zijn algemeenheid kan je vaststellen dat wanneer dijken langs de kust of langs de grote rivieren doorbreken, de schade die daardoor ontstaat niet door de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de woning of inboedel wordt vergoed. Simpelweg omdat de totale schade zo groot is dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dat risico kan dragen.   Verzekeringsvoorwaarden zullen steeds verder worden aangepast Verzekeringsmaatschappijen zullen naar verwachting in de komende jaren hun verzekeringsvoorwaarden steeds vaker aanpassen aan de ontwikkeling van het klimaat. Daarbij zal men niet alleen de hoogte van het schadebedrag maximeren, maar ook bepaalde oorzaken van schade volledig uitsluiten. Daarnaast zullen er vaker eisen worden gesteld aan preventie en onderhoud.    Hoewel verzekeringsmaatschappijen deze veranderingen duidelijk moeten communiceren en moeten wijzen op de consequenties van deze veranderingen, is het onze ervaring dat veel consumenten zich onvoldoende bewust zijn van deze veranderingen. Als financieel adviseur kennen wij de verschillen in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen die wij in onze adviezen betrekken. De wijzigingen die elke maatschappij in de komende jaren zal doorvoeren, zullen wij daarom met extra aandacht volgen en mee laten wegen in onze adviezen aan onze relaties. 

Help: het onderdeel van mijn beschadigde auto is niet leverbaar

Het zal je misschien niet zijn ontgaan: de levering van onderdelen loopt wereldwijd in veel sectoren vertraging op, zo ook bij autobedrijven.     Meer dan boutjes en moertjes De moderne auto bestaat uit meer dan boutjes en moertjes. Een klap met een moersleutel is ook niet meer voldoende om de motor aan de gang te krijgen. De moderne auto zit vol met hoogstaande, technische voorzieningen. Wereldwijd kampt de auto-industrie met leveringsproblemen van onderdelen. Wat nu wanneer jouw auto beschadigd raakt en jouw garage heel lang moet wachten op een onderdeel dat toch echt nodig is om jouw auto te herstellen?   Mag je auto nog rijden? Het kan zijn dat de reparatie wel moet gebeuren, maar de veiligheid van jouw auto niet direct raakt. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van een element van de verwarming van jouw auto. Zolang de auto volgens de wettelijke voorschriften veilig de weg op mag zal de reparatie worden uitgevoerd zodra het onderdeel door de garage is ontvangen.   Is noodreparatie mogelijk? Het kan ook zo zijn dat de reparatie noodzakelijk is om weer aan het verkeer te mogen deelnemen. Soms kan dat met een noodreparatie. In dit geval zal de verzekeraar dit vergoeden en kan je met deze noodreparatie de auto blijven gebruiken totdat definitieve reparatie mogelijk is.   Noodreparatie niet mogelijk Indien noodreparatie niet mogelijk is en de wachttijd totdat de essentiële onderdelen voor jouw auto beschikbaar zijn lang kan duren, komt de vraag op tafel hoe lang je “recht” hebt op vervangend vervoer. Bedenk hierbij dat zo’n situatie zo maar meerdere maanden kan duren. Wanneer de schade aan jouw auto is veroorzaakt door een derde die hiervoor ook aansprakelijk is, dan zal het verhalen van de schade door het langdurig gebruik van vervangend vervoer waarschijnlijk wel lukken. Anders kan dat liggen wanneer je een allrisk verzekering hebt en je zelf verantwoordelijk bent voor de schade. Op dat moment is bepalend hoe de verzekeringsvoorwaarden op dat punt exact luiden en welk beleid de verzekeringsmaatschappij voert. Over het algemeen geldt ook hier dat hoe lager de premie die de verzekeringsmaatschappij in een concurrerende verzekeringsmarkt heeft gerekend, hoe minder ruimte de maatschappij zal bieden voor “coulance”. Ben je zelf verantwoordelijk voor de schade aan jouw auto en heb je alleen een WA- of WA-beperkt casco verzekering dan zal in de praktijk het eventueel langdurig gebruik moeten maken van vervangend vervoer, voor jouw eigen rekening komen.   Vraag ons advies Ga je een autoverzekering afsluiten? Kijk dan verder dan alleen de laagste premie. Want uiteindelijk zal die lage premie ook gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Krijg je te maken met een schade aan jouw auto en krijg je het bericht van het herstelbedrijf dat de levering van een essentieel onderdeel lang op zich kan laten wachten, neem dan contact op met ons kantoor. Het is dan belangrijk direct duidelijke afspraken te maken met de verzekeraar over hoe lang eventueel vervangend vervoer wordt vergoed. Het zal je misschien niet zijn ontgaan: de levering van onderdelen loopt wereldwijd in veel sectoren vertraging op, zo ook bij autobedrijven.     Meer dan boutjes en moertjes De moderne auto bestaat uit meer dan boutjes en moertjes. Een klap met een moersleutel is ook niet meer voldoende om de motor aan de gang te krijgen. De moderne auto zit vol met hoogstaande, technische voorzieningen. Wereldwijd kampt de auto-industrie met leveringsproblemen van onderdelen. Wat nu wanneer jouw auto beschadigd raakt en jouw garage heel lang moet wachten op een onderdeel dat toch echt nodig is om jouw auto te herstellen?   Mag je auto nog rijden? Het kan zijn dat de reparatie wel moet gebeuren, maar de veiligheid van jouw auto niet direct raakt. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van een element van de verwarming van jouw auto. Zolang de auto volgens de wettelijke voorschriften veilig de weg op mag zal de reparatie worden uitgevoerd zodra het onderdeel door de garage is ontvangen.   Is noodreparatie mogelijk? Het kan ook zo zijn dat de reparatie noodzakelijk is om weer aan het verkeer te mogen deelnemen. Soms kan dat met een noodreparatie. In dit geval zal de verzekeraar dit vergoeden en kan je met deze noodreparatie de auto blijven gebruiken totdat definitieve reparatie mogelijk is.   Noodreparatie niet mogelijk Indien noodreparatie niet mogelijk is en de wachttijd totdat de essentiële onderdelen voor jouw auto beschikbaar zijn lang kan duren, komt de vraag op tafel hoe lang je “recht” hebt op vervangend vervoer. Bedenk hierbij dat zo’n situatie zo maar meerdere maanden kan duren. Wanneer de schade aan jouw auto is veroorzaakt door een derde die hiervoor ook aansprakelijk is, dan zal het verhalen van de schade door het langdurig gebruik van vervangend vervoer waarschijnlijk wel lukken. Anders kan dat liggen wanneer je een allrisk verzekering hebt en je zelf verantwoordelijk bent voor de schade. Op dat moment is bepalend hoe de verzekeringsvoorwaarden op dat punt exact luiden en welk beleid de verzekeringsmaatschappij voert. Over het algemeen geldt ook hier dat hoe lager de premie die de verzekeringsmaatschappij in een concurrerende verzekeringsmarkt heeft gerekend, hoe minder ruimte de maatschappij zal bieden voor “coulance”. Ben je zelf verantwoordelijk voor de schade aan jouw auto en heb je alleen een WA- of WA-beperkt casco verzekering dan zal in de praktijk het eventueel langdurig gebruik moeten maken van vervangend vervoer, voor jouw eigen rekening komen.   Vraag ons advies Ga je een autoverzekering afsluiten? Kijk dan verder dan alleen de laagste premie. Want uiteindelijk zal die lage premie ook gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Krijg je te maken met een schade aan jouw auto en krijg je het bericht van het herstelbedrijf dat de levering van een essentieel onderdeel lang op zich kan laten wachten, neem dan contact op met ons kantoor. Het is dan belangrijk direct duidelijke afspraken te maken met de verzekeraar over hoe lang eventueel vervangend vervoer wordt vergoed.

Oversluiten Hypotheek levert vaak voordeel op

Ongeveer een op de vier huishoudens kan de woonlasten verlagen door de bestaande hypotheek over te sluiten.     Mensen die nu al wonen in een woning waarbij extra aandacht is besteed om de woning energiezuinig te maken kunnen vaak fors op de hypotheeklasten besparen.   Wat is oversluiten? Wanneer je een lening afsluit voor de financiering van je woning, spreek je met de bank de termijn af waarvoor je de lening aangaat. Ook spreek je de hoogte van de rente over de lening af.  Daarbij maak je ook de afspraak voor welke periode deze rente zal gelden. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen om de rente voor 5 of 10 jaar vast te zetten. Maar 30 jaar is ook mogelijk. Stel nu dat jij in het verleden hebt gekozen voor een hypotheek bij een bepaalde bank en dat je daarbij bent overeengekomen dat de rente die je over de lening moet betalen 3,5 % zal zijn voor een periode van 10 jaar.  Destijds zal je blij zijn geweest met deze lening. Maar zou je deze lening nu afsluiten dan zou deze rente (fors) onder de 1 % liggen. Het is mogelijk om de bestaande hypotheek vervroegd af te lossen en een nieuwe hypotheek tegen de huidige lage rente af te sluiten. Dat is feitelijk wat “oversluiten” van een hypotheek inhoudt.   Bank moet schadeloos worden gesteld Bij het oversluiten van een hypotheek “mist” de bank waar je oorspronkelijk de hypotheek had afgesloten een stuk rente waar ze wel op hadden gerekend. Dit gemis aan de verwachte rente moet jij, wanneer je het contract voortijdig openbreekt, vergoeden. Deze kosten kan je vaak financieren via de nieuwe hypotheek die je afsluit. Waar het dan natuurlijk om gaat is de vraag of het oversluiten van de hypotheek jou uiteindelijk voordeel oplevert. Dat zal vaak het geval zijn. Het oversluiten van de hypotheek kan de volgende voordelen hebben:   De rente is nu heel laag. Stel dat jouw rente over jouw bestaande hypotheek nog 4 jaar zou lopen en je over 4 jaar een nieuwe termijn voor de rente met de bank zou moeten afspreken dan kan de rente tegen die tijd sterk zijn gestegen. De inflatie stijgt nu en rentes bewegen normaal gesproken mee met de inflatie. Krijgen we langjarig te maken met een hoge inflatie dan zal ook de rente waarschijnlijk gaan stijgen. Dat risico kan je voor zijn door nu tegen de huidige, lage rente een nieuwe termijn af te spreken voor de rente die je in de toekomst gaat betalen. Het voordeel is ook dat je nu kan kiezen de rente heel lang, voor bijvoorbeeld 30 jaar, vast te zetten. Je bent dan verzekerd van een lange periode waarbinnen jouw woonlasten laag zullen zijn.   Aanbieders geven extra korting voor duurzame woningen De rente die banken op dit moment rekenen voor een hypotheek is marktbreed al erg laag. Er zijn echter aanbieders die nog een extra korting op de rente geven voor woningen die energiezuinig zijn. Banken noemen dit vaak een duurzaamheidskorting.   Heb je al een woning die duurzaam is en je gaat jouw bestaande hypotheek oversluiten, dan is het vaak raadzaam te kiezen voor een nieuwe aanbieder die deze duurzaamheidskorting verleent.  Waar gemiddeld een op de vier huishoudens hun woonlasten kunnen verlagen door hun bestaande hypotheek over te sluiten, is dit bij huishoudens die al in een duurzame woning wonen maar liefst in 40 % van de huishoudens het geval.   Goed vergelijken loont De concurrentie tussen banken op het gebied van hypotheken is op dit moment heel fors. De ene bank probeert klanten te trekken met duurzaamheidskortingen, de andere bank rekent minder kosten wanneer de hypotheek bij dezelfde bank wordt overgesloten (interne oversluiting). Weer andere banken geven een korting wanneer de woningeigenaar ook een betaalrekening opent bij de betreffende bank.   Om goed te vergelijken moet je een groot deel van de markt overzien en veel berekeningen maken. Echt, over de volle looptijd van de hypotheek, kan jou dat veel geld besparen. Wil je eens indicatief weten of een onderzoek naar het oversluiten van jouw hypotheek interessant kan zijn? Neem dan even contact met ons op. Wij kunnen heel snel inschatten of verder onderzoek interessant voor jou kan zijn. Is dat het geval dan hebben wij de actuele gegevens van veel banken en kunnen wij samen met jou een aantal mogelijkheden verkennen. Interesse? Laat je ons dat dan even weten, dan maken wij graag een afspraak met jou

Cookie instellingen