Nieuws Verzekeringen

Voorzichtig zijn bij calculeren financieel voordeel verduurzamen woning

Er is op dit moment terecht veel aandacht om woningen te verduurzamen…   In de voorlichting over verduurzaming, die door de overheid en commerciële partijen wordt gegeven, worden vaak voorbeelden gegeven waaruit zou moeten blijken dat de investeringen die u nu doet binnen enkele jaren worden terugverdiend. Die “terugverdientijd” verdient vaak enige nuancering.   Verduurzamen woning is goed Veel woningen kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Vaak al met simpele maatregelen als het dichten van kieren, aanbrengen van isolatiefolie, etc. Maar ook door ingrijpendere maatregelen als het aanbrengen van driedubbel glas, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en vervanging van de gasgestookte cv-ketel.   Er zijn allerlei goede redenen om tot deze maatregelen over te gaan, zoals: Het leveren van een bijdrage om onze aarde leefbaar te houden; Het verhogen van het comfort van de woning; Het verhogen van de waarde van de woning bij verkoop; Het op termijn verlagen van de totale woonlasten.  Indien door het aanbrengen van voorzieningen op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld de energielasten sterk omlaaggaan, daalt daarmee ook een deel van de woonlasten. Het is dan mogelijk om uit te rekenen hoe snel een huiseigenaar de investering die hij nu doet om zijn woning duurzamer te maken, “terugverdient”.   Veel berekeningen zijn te rooskleurig Als financieel adviseur zien wij veel van deze berekeningen. Vaak opgesteld door bedrijven die er belang bij hebben om consumenten te stimuleren over te gaan tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Hoewel wij in algemene zin het belang van het verduurzamen van de woning onderschrijven, zijn wij toch ook kritisch over veel van deze “financiële voorspellingen”. Een paar zaken waar wij vaak vraagtekens bij plaatsen zijn bijvoorbeeld:  De toekomstige prijzen van energie. Vaak rekenen bedrijven met een blijvende stijging van energieprijzen in de komende jaren. De werkelijkheid is echter dat de prijzen van energie al geruime tijd onder druk staan.  Installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen moeten onderhouden worden. Wij zien niet altijd dat deze jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten goed in de calculaties worden verwerkt.  Installaties die worden aangeschaft, hebben altijd een bepaalde levensduur. Op het eind van de levensduur moeten deze vervangen worden. Het is dan ook juist om jaarlijks een bedrag te rekenen voor “afschrijving”.  Installaties die vervangen moeten worden, zullen moeten worden afgevoerd. Ook daarmee zijn te zijner tijd extra kosten gemoeid. Ook die moeten in een goede calculatie worden meegenomen.  Extra kosten voor verzekering. Voor sommige installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen zullen de bestaande verzekeringen moeten worden aangepast. Ook deze aanpassing kan leiden tot extra kosten.   Zo zijn er meerdere posten waar wij kritisch naar kijken wanneer relaties ons calculaties laten zien waaruit blijkt dat investeringen die nu worden gedaan in het verduurzamen van de woning binnen enkele jaren zijn terugverdiend. Ons advies: Verduurzamen van uw woning is om veel redenen verstandig. Maar blijf kritisch op de verwachtingen over het financieel rendement dat u met deze maatregelen gaat behalen. 

Ouders en grootouders helpen bij financiering woning

De prijzen van woningen zijn hoog. Voor jongeren is het daardoor steeds lastiger om een woning te kunnen kopen.    Steeds vaker zien we dat ouders en grootouders kinderen of kleinkinderen financieel bijspringen bij de aankoop van een woning.   Woningmarkt is overspannen De vraag naar nieuwe woningen is veel groter dan het aanbod. Met als gevolg dat de prijzen van woningen hoog zijn. Veel woningen worden zelfs boven de vraagprijs verkocht. Voor jongeren die nog aan het begin van hun loopbaan staan en nog relatief lage salarissen hebben wordt het daardoor steeds moeilijker om een woning aan te schaffen.   Ouders en grootouders springen bij In onze adviespraktijk zien we steeds vaker dat ouders en grootouders financieel gaan bijspringen.   Ouders en grootouders mogen in 2020 aan hun (klein-) kind eenmalig een bedrag schenken tot maximaal €103.643,- mits het (klein-) kind op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Deze schenking moet dan wel gebruikt worden om een woning voor eigen bewoning aan te kopen of te verbouwen. Mits aan alle voorwaarden die de fiscus stelt wordt voldaan, hoeft het (klein-) kind over deze schenking geen schenkingsbelasting te betalen.   Jaarlijkse vrijstelling Daarnaast mag een ouder het kind ook nog jaarlijks belastingvrij een schenking doen. Over 2020 bedraagt deze belastingvrije schenking maximaal €5.515,- per kind. Voor grootouders bedraagt dit maximum €2.208,- per kleinkind   Rente financieren via jaarlijkse schenkingen Indien het kind eenmalig de “grote” schenking ontvangt, dan is dit in de meeste gevallen onvoldoende om de woning volledig te kunnen financieren. Er zal dus nog een aanvullende financiering nodig zijn. Over deze financiering moet dan rente en aflossing betaald worden. Ook hierin kunnen ouders en grootouders via de kleinere, jaarlijkse schenkingsvrijstelling bijdragen, mits zij uiteraard zelf de liquiditeiten hiervoor hebben.   Lenen bij ouders Ook zien we dat ouders zelf als financier gaan optreden. Het kind leent dan het benodigde bedrag niet bij de bank maar bij de ouders of grootouders. Fiscaal is het dan wel vereist dat hierover een realistische rente wordt berekend. Een te lage rente wordt door de fiscus gezien als “schenking”.   Overweegt u dergelijke constructies, dan is het wel belangrijk dat u hierover vooraf goed overleg met ons en een notaris heeft, want de fiscale regelingen zijn complex. Daarnaast is het belangrijk dat er tal van zaken goed worden vastgelegd voor de situatie dat bijvoorbeeld de relatie tussen uw kind en diens partner eindigt, er broers en zussen zijn en uiteraard wat de situatie is indien de (groot-)ouder komt te overlijden. Wilt u meer weten? Maak een afspraak met ons. Wij geven u graag uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

Ook voor een AVP is advies wenselijk

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Vrijwel iedereen in Nederland heeft deze verzekering.   De kosten voor een Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin bedragen per maand minder dan de kosten van één bioscoopkaartje. Toch is het een belangrijke verzekering die ook om een goed advies vraagt!   Wettelijke aansprakelijkheid Door iets te doen of na te laten kunnen anderen schade lijden. Denk aan de situatie dat u als voetganger zonder goed te kijken oversteekt en een wielrijder komt daardoor te vallen. Of u stoot, wanneer u bij iemand op visite bent, een vaas om die breekt. Dat kan u overkomen, maar ook uw kinderen. Indien u op grond van de wet voor de schade aansprakelijk bent, kan de benadeelde de door hem geleden schade bij u vorderen. Vooral indien er sprake is van letsel kan dit snel om enorme bedragen gaan die de meeste mensen niet zomaar voorhanden hebben. Daarvoor biedt de AVP uitkomst.   Niet alles is verzekerd De AVP dekt niet alle vormen van aansprakelijkheid. In het algemeen zijn uitgesloten: De schade die u veroorzaakt door of met een motorrijtuig; Schade die opzettelijk is veroorzaakt tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar; Schade op uw werk of die te maken heeft met uw eigen bedrijf; Schade die te maken heeft met het niet goed nakomen van een overeenkomst die u met een derde heeft afgesloten (contractuele aansprakelijkheid).   Alleenstaand of gezin? De hoogte van de premie hangt af van of u een gezin bent of alleenstaand. Hoewel het over relatief kleine premieverschillen gaat, zien we hier in de praktijk toch allerlei misverstanden ontstaan. Wanneer is er sprake van een gezin, wanneer van alleenstaand en wanneer is een “kind” geen kind meer en moet dit een “eigen” AVP afsluiten? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties: Ouders gaan scheiden maar met een regeling waarbij kinderen deels bij de ene ouder blijven wonen en deels bij de andere ouder. Het kind dat gaat studeren, gaat “op kamers” en komt elk weekend weer thuis (met een zak vuile was) of het kind betrekt een appartement en laat zich in de betreffende gemeente ook inschrijven. Een van de partners of een kind gaat in kader van werk of studie een aantal maanden in het buitenland wonen.   Neem contact met ons op Vinden er dit soort veranderingen in uw gezin plaats? Informeer ons dan. Wij onderzoeken of er aanleiding is om uw AVP verzekering aan te passen. 

Voorstel verlaging overdrachtsbelasting “starters”

Het is een beetje vooruitlopen op zaken, maar in dit artikel vindt u belangrijke informatie over de overdrachtsbelasting voor het kopen van een woning. Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een “cadeautje” aan voor jonge mensen die na 1 januari 2021 een woning kopen. In dit artikel bespreken wij u de hoofdlijnen van het voorstel. Maar met de waarschuwing: het is een voorstel waarvan naar verwachting pas in november 2020 zeker zal zijn hoe de definitieve regeling eruit zal gaan zien. Overdrachtsbelasting Wanneer u in Nederland een onroerend goed koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Voor een woning is het tarief op dit moment 2% en voor een bedrijfspand 6%. Indien de overdracht van het onroerend goed via de notaris verloopt, houdt deze in het algemeen de te betalen overdrachtsbelasting in en draagt deze af aan de fiscus. Wijziging tarieven Het voorstel van het Kabinet is om de tarieven per 1 januari 2021 aan te passen. De nieuwe situatie zou dan zijn: Het algemene tarief wordt 8% (was 6%); Woningen die door de koper zelf bewoond gaan worden 2%; Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor “jonge” kopers (zie hierna). Kopen om te verhuren In 2020 betaalt iemand die een woning koopt om deze vervolgens te verhuren 2% overdrachtsbelasting.  Na 1 januari 2021 wordt dit dus 8%. Hetzelfde geldt voor de aankoop van een vakantiewoning. Vindt overdracht van de vakantiewoning voor 31 december 2020 plaats, dan moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Overdracht vanaf 1 januari 2021 wordt belast met 8% overdrachtsbelasting. Vrijstelling voor jongeren Om “starters” op de woningmarkt tegemoet te komen wordt voorgesteld om onder een aantal voorwaarden voor jongeren die een woning kopen de overdrachtsbelasting op 0% te stellen. De voorwaarden hierbij zijn de volgende: De overdracht moet plaatsvinden na 31 december 2020; De woning die wordt gekocht moet bedoeld zijn om zelf als hoofdverblijf te gaan bewonen; De koper moet jonger zijn dan 35 jaar; De koper mag nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. (Dat kan nu ook nog niet omdat het een nieuwe regeling betreft die eventueel pas per 1 januari 2021 van kracht wordt). Belangrijk: hoofdverblijf en leeftijd In de praktijk is een eerste belangrijke voorwaarde dat de koper zelf de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Een ouder die voor zijn studerende kind een appartement koopt, voldoet niet aan dit criterium en zal dus na 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting moet betalen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de koper jonger is dan 35 jaar. In de praktijk worden woningen vaak gekocht door twee partners. Wat nu wanneer de één 33 jaar is en de ander 36? Het klinkt wat ingewikkeld. Maar in die situatie moet de partner die 35 jaar of ouder is toch overdrachtsbelasting betalen. Indien samen een woning wordt gekocht van €300.000,- waarbij ieder voor de helft van de woning eigenaar wordt, dan zal de jongere partner over zijn/haar aandeel in de woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, terwijl de oudere partner over zijn/haar aandeel (€150.000) 2% overdrachtsbelasting moet betalen. Regeling geldt voor vijf jaar Het voornemen van de regering is dat deze regeling voor een periode van vijf jaar zal gelden. De regeling moet echter nog door het Parlement worden goedgekeurd. De verwachting is dat pas in de loop van november a.s. zekerheid bestaat of de regeling op deze wijze van kracht wordt. Bepalend is moment van overdracht Indien de voorgestelde regeling door het Parlement wordt aangenomen, dan is het moment waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt bepalend en niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt afgesloten.  De verwachting is dan ook dat vooral in de laatste maand van dit jaar kopers van woningen die niet voor eigen bewoning bedoeld zijn, de overdracht vóór 31 december 2020 zullen willen laten plaatsvinden, terwijl jongeren de overdracht juist naar het nieuwe jaar zullen willen verplaatsen. Plannen? Blijf met ons in contact De Raad van State heeft inmiddels een kritisch oordeel over dit voornemen van het Kabinet uitgebracht. Dit kan ertoe leiden dat het voorstel in de komende weken op onderdelen wordt aangepast. Heeft u plannen om een woning te kopen? Informeer ons daar dan over. Wij kunnen u dan direct informeren over eventuele aanpassingen in de plannen, zodat u bij uw verdere besluiten hiermee rekening kunt houden. Afhankelijk van de definitieve regeling kan het u duizenden euro’s aan overdrachtsbelasting schelen of u de overdracht van de woning vóór of na 31 december 2020 laat plaatsvinden.

Geldzorgen? Maak het bespreekbaar

Het coronavirus leidt niet alleen tot zorgen over onze gezondheid. Het virus heeft voor steeds meer mensen ook financiële gevolgen.    Wat te doen als inkomsten wegvallen terwijl de lasten gewoon doorbetaald moeten worden? Ons advies: maak deze situatie zo snel mogelijk bespreekbaar.   Vaste lasten niet gemakkelijk te verlagen Huishoudens in Nederland geven het meeste uit aan wonen (hypotheek of huur) en voeding. Samen zijn deze twee posten bij de meeste mensen al goed voor meer dan 50% van de maandelijkse lasten. Er zijn nog meer kosten waar je niet zo gemakkelijk op kunt bezuinigen. Denk aan verzekeringen, onderwijs, vervoer, zorgkosten en de gemeentelijke belastingen.   Veel huishoudens hebben weinig reserves Door allerlei oorzaken kunnen inkomsten binnen gezinnen opeens wegvallen, zeker wanneer een van de kostwinners ondernemer is. Nederland telt op dit moment maar liefst 622 duizend huishoudens met een zelfstandige als hoofdkostwinner. Corona is een voorbeeld waardoor onverwacht opeens heel veel zelfstandigen hun inkomen fors zien dalen. Ook overlijden, verbreken van relaties of ziektes zijn in de praktijk veel voorkomende oorzaken van een daling van het gezinsinkomen, terwijl de kosten min of meer gelijk blijven. Veel gezinnen hebben weinig financiële reserves om zo’n periode op te vangen. Een financiële buffer waarmee een gezin voor een periode van minimaal 3 maanden een sterke inkomensachteruitgang zelf kan opvangen is wenselijk.   Betalingsachterstanden niet laten oplopen Het is onverstandig om wanneer er eenmaal betalingsachterstanden ontstaan deze te laten oplopen. Betalingsachterstanden leiden over het algemeen tot nieuwe extra kosten - zoals incassokosten, boetes, vertragingsrentes - en kunnen op termijn nog ingrijpendere gevolgen hebben zoals beslaglegging of ontruiming van de woning door een deurwaarder.   Gratis telefoonnummer Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot één ingang waartoe iedereen met schuldzorgen zich anoniem kan wenden. Hiervoor is een gratis telefoonnummer beschikbaar: 0900 – 8115. Door contact op te nemen worden mensen met (dreigende) schuldproblemen direct zo snel mogelijk geholpen om de problemen beheersbaar te maken.   Bij de een kan de oplossing zijn dat bepaalde toeslagen, waarvan onbekend was dat daarop recht bestaat, alsnog worden aangevraagd. Bij een ander kan een oplossing worden gevonden door een pauze te vragen in het betalen van de hypotheeklasten of uitstel van betaling van belasting. Ons advies Ons advies is om bij (dreigende) schuldproblemen deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Veel bedrijven en overheidsorganisaties hebben inmiddels mogelijkheden om een financieel moeilijke periode te helpen overbruggen. Uiteraard kunt u ook altijd met ons kantoor contact opnemen. Waar mogelijk helpen wij u graag wanneer er achterstanden dreigen in het betalen van bijvoorbeeld verzekeringspremies of hypotheeklasten. Belangrijk in dit soort situaties is dat snel en open met de betreffende banken of verzekeraars wordt gesproken over de tijdelijke problemen. Vaak lukt het dan om samen een oplossing te vinden. 

Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

Heeft u uw keuze al gemaakt? 1 Januari lijkt nog ver weg. Misschien doet u er goed aan dit artikel alvast te lezen!   In de komende maanden zal alle Nederlanders worden gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij zij hun zorgverzekering voor het komend jaar willen afsluiten. Rondom de zorgverzekering valt echt iets te kiezen. Het is zinvol een moment te nemen om u hierin te verdiepen.   De basisverzekering voor iedereen verplicht Iedereen die in Nederland woont of werkt is op grond van de wet verplicht een basisverzekering af te sluiten.   Overheid bepaalt waar u op grond van de verzekering recht op heeft De centrale overheid bepaalt elk jaar welke medische kosten via de basisverzekering worden vergoed. Grof gesteld geeft de basisverzekering recht op vergoeding van alle direct noodzakelijke, medische zorg.   Verschillende aanbieders en verschillen in premie Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u de basisverzekering kunt afsluiten. Elke maatschappij bepaalt zelf de hoogte van de premie. Per maatschappij betalen alle klanten dezelfde premie voor een individuele zorgverzekering, maar tussen de maatschappijen onderling kunnen dus wel verschillen zitten.   Verplicht eigen risico Alle zorgverzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat €385 per verzekerde per jaar. Voor de medische kosten voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Indien u geconfronteerd wordt met kosten voor medische hulp waar u het eigen risico geacht wordt zelf in een keer te voldoen, dan bieden alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om dit eigen risico gespreid over het jaar te betalen.   Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit leidt tot een lagere premie. Of het verstandig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hangt uiteraard niet alleen af van de vraag of u dat hogere eigen risico gemakkelijk zelf kunt financieren, wanneer u medische hulp nodig heeft, maar ook of u nu al weet of de kans hoog inschat dat u in het komend jaar medische kosten zult hebben.   Acceptatieplicht Alle verzekeringsmaatschappijen die een basisverzekering aanbieden, zijn verplicht iedereen te accepteren. Dus ook consumenten van wie zeker is dat zij in de komende jaren geconformeerd zullen worden met hoge medische kosten moeten worden geaccepteerd.   Belangrijk: kiezen voor een natura- of voor restitutieverzekering Een belangrijke keuze bij het kiezen van een basisverzekering is of u kiest voor een natura- of een restitutie verzekering. Wij leggen kort de verschillen uit:   Restitutie verzekering Bij een restitutie verzekering bepaalt u zelf tot welke zorgaanbieder u zich wendt. Heeft u bijvoorbeeld goede ervaringen met een zorgaanbieder in een ander deel van het land dan kunt u zich door die zorgaanbieder laten behandelen. Óf u betaalt eerst zelf de kosten waarna u deze terugkrijgt van uw verzekeraar, of de verzekeraar betaalt deze zorgaanbieder rechtstreeks.   Natura verzekering Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u zich laat behandelen door een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Uw vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter u zich laat behandelen is dus beperkter dan bij een restitutieverzekering. Laat u zich toch behandelen door een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen samenwerking heeft dan zal een deel van de kosten die deze zorgaanbieder in rekening brengt voor uw eigen rekening blijven.   Aanvullende verzekering Niet alle medische kosten vallen onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Maar voor 18 jaar en ouder vallen deze kosten niet onder de basisverzekering. Ook kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijze vallen niet onder de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden slechts in bepaalde situaties door de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. Hierbij geldt echter voor de verzekeraar geen acceptatieplicht!    Wij hebben software om alle verschillen goed in kaart te brengen De verschillen in voorwaarden en premie tussen de verschillende verzekeraars zijn aanzienlijk. Vaak worden deze op een laat moment bekendgemaakt. Voor een niet deskundige is het bijna niet te doen om al die verschillen tijdig en grondig te verkennen. Ons kantoor beschikt over software die elke dag wordt geactualiseerd. Wij kunnen daardoor de verschillende voor u interessante opties goed in beeld brengen. Interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Appartement. Iets anders dan een zelfstandige woning

Nederland telt bijna 5 miljoen zelfstandige woningen en 2,7 miljoen appartementen. In dit artikel gaan wij wat dieper in op een aantal “weetjes” met betrekking tot appartementen.   Appartement Een appartement is een woning die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw waar vaak meerdere woningen gevestigd zijn. Denk aan een flat of een woning aan de gracht die gesplitst is in een onder- en bovenwoning. Indien u een dergelijke woning koopt, schaft u feitelijk twee verschillende zaken aan, te weten: Een stukje mede-eigendom van het hele gebouw; Het recht om uw woning te mogen gebruiken.   U wordt automatisch lid Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren die specifiek voor dat gebouw is opgericht. Een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.   Verzekeringen verplicht Wettelijk is een Vereniging van Eigenaren verplicht om voor het complex een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien u als eigenaar van het appartement kostbare verbouwingen in uw appartement heeft laten uitvoeren, dan is het belangrijk dat u controleert of bij schade aan het hele gebouw of alleen aan uw appartement deze aanpassingen van uw woning onder de opstalverzekering vergoed worden. Het komt met regelmaat voor dat de opstalverzekering, zoals die door de Vereniging van Eigenaren is afgesloten, uitsluitend de herbouwwaarde vergoedt van de opstal zoals die er bij oplevering uitzag. In dat geval wordt schade aan de door u aangebrachte verbeteringen niet vergoed. U kunt dit oplossen door aanvullend een eigen opstalverzekering af te sluiten.   Geen hond, wel kinderen en laat thuiskomen Een Vereniging van Eigenaren zal ook een huishoudelijk reglement vaststellen. In een dergelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Zo’n reglement geeft met enige regelmaat aanleiding tot juridische procedures wanneer een van de bewoners van oordeel is dat de andere bewoners hem via het huishoudelijk reglement te veel in zijn vrijheid belemmeren. De rechtspraak geeft een bonte verzameling van geschillen. Ter illustratie:   Wat de rechter wel toestond om op te nemen in het huishoudelijk reglement: Beperking geluidshinder na uur X; Algeheel verbod van honden; Kortdurende verhuur appartement aan toeristen.   Wat de rechter niet toestond: Eis t.a.v. de kleur van de badkamertegels in het appartement; Tot hoe laat de bewoners van het appartement het gebouw mogen betreden (om geluidsoverlast te voorkomen); De minimale leeftijd van de vaste bewoners. (dit vanuit de wens om de appartementen te reserveren voor senioren en “overlast” van kinderen te voorkomen); Langdurige verhuur van het appartement.   Interesse in appartementen Een appartement heeft duidelijk een aantal nadelen ten opzichte van zelfstandige woningen. Toch blijkt uit onderzoek op basis van 2,6 miljoen Nederlandse huizentransacties in de periode 2000 – 2019 het volgende: kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen, als rekening wordt gehouden met de grootte en locatie van de woning. De “betalingsbereidheid” voor appartementen blijkt gemiddeld maar liefst 20% hoger dan voor gezinswoningen.    Wij helpen u graag Overweegt u een appartement te gaan kopen of woont u al in een appartement maar weet u niet zo goed hoe de verzekering van uw woning is geregeld? Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Eigen gebrek en verzekeringen

Kent u het begrip ‘eigen gebrek’? In dit artikel gaan wij hier uitgebreid op in.   In onze adviespraktijk merken wij dat het begrip ‘eigen gebrek’ nog weleens aanleiding geeft tot vragen wanneer relaties bij een verzekeringsmaatschappij een schade willen claimen.   Wat is eigen gebrek? Binnen de verzekeringsvoorwaarden wordt onder eigen gebrek verstaan een schade waarvan de oorzaak ligt in het product zelf. Bijvoorbeeld door slijtage, slechte kwaliteit of door natuurlijke oorzaak.   Een vergoeding voor schade door eigen gebrek is vrijwel altijd in de verzekeringsvoorwaarden van een schadeverzekering uitgesloten. Maar daar valt nog wel iets meer over te vertellen.   Voorbeeld van een schade door eigen gebrek U heeft een mooie, moderne televisie. Door een fout in het model raakt de televisie op enig moment oververhit en vliegt in brand. Niet alleen de televisie is kapot maar door de brand gaan ook de gordijnen en de zitbank in vlammen op. Daarnaast heeft uw hele huis roetschade.   De schade aan de televisie is het gevolg van een eigen gebrek. Deze schade zal dus niet door de schadeverzekeraar worden vergoed. Maar de schade die het gevolg is van dit eigen gebrek, dus de schade aan de gordijnen en het zitmeubel alsmede de reinigingskosten van de woning, vallen wel onder de brandverzekering van uw woning.   Wie betaalt dan de schade aan de televisie? In Nederland geldt de wettelijke regeling dat de verkoper ervoor moet instaan dat een product zo lang moet meegaan als u als consument in redelijkheid van het betreffende product mag verwachten. Voor veel producten is dit zonder meer twee jaar en voor veel producten is deze termijn langer. Dit betekent dat u bij deze producten ook na twee jaar nog recht heeft op een gratis reparatie of een nieuw product.   Van de televisie die u dus misschien 2,5 jaar geleden heeft gekocht, mag u echt verwachten dat deze langer meegaat dan deze 2,5 jaar. De leverancier zal de televisie die als gevolg van een eigen gebrek in de brand is gegaan, moeten vergoeden.   Eigen gebrek regeling geldt ook bij aankoop woning Bij de uitleg over het begrip “eigen gebrek” worden vaak voorbeelden uit het huishouden of de auto gebruikt. Deze regeling geldt ook voor bijvoorbeeld de eigen woning.   Stel u wilt een woning kopen. De vraagprijs is €350.000,-- U bekijkt de woning goed en na enig onderhandelen komt de koop tot stand. Om de koopprijs te financieren sluit u een hypothecair krediet af. Uiteraard zorgt u ervoor dat zodra de notaris de woning op uw naam heeft gezet, er een passende woonhuisverzekering is gesloten. Je moet er toch niet aan denken dat er geen brandverzekering is wanneer het pand afbrandt? Want de schuld van de hypotheek blijft gewoon staan, u wordt waarschijnlijk verplicht de resten van de woning op te ruimen en u zult andere woonruimte moeten vinden. Die ellende voorkomt u allemaal door een goede brandverzekering af te sluiten. Maar…..   U heeft de woning goed bekeken. Niet alleen van buiten en van binnen, maar ook onder de grond? Ja ook onder de grond. Nederland telt inmiddels meer dan 1 miljoen woningen die het risico lopen op verzakking en schade aan de fundamenten. In het Noorden als gevolg van de gaswinning, in het Zuiden door de mijnbouw en in het Westen door inklinken van de grond en daling van het waterpeil, waardoor houten palen waarop woningen rusten kunnen gaan rotten.   Indien u te maken krijgt met een woning waarvan de fundamenten beschadigd raken door bodemverzakking, dan zult u om te voorkomen dat de woning verder beschadigd wordt kosten moeten maken. Die kosten kunnen fors oplopen en zo maar de €100.000 overstijgen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zal de bodemdaling de Nederlandse samenleving tot 2050 22 miljard euro kosten.   Dit is een typisch geval van “eigen gebrek” en de schade zal dus niet door uw woonhuisverzekering worden vergoed.   Gaat u een woning kopen, dan is ons advies om dit alleen te doen nadat u door een professioneel taxateur de bouwkundige staat van de woning heeft laten onderzoeken, inclusief het risico op verzakking van de fundamenten. Overweegt u een woning te gaan kopen? Kom dan eerst even bij ons langs. Wij geven u dan graag een aantal tips die u bij uw beslissing kunnen helpen en kunnen u, wanneer u dat wilt, met goede bouwkundige inspecteurs in contact brengen.

Zorgvuldigheid ook bij melden van schade vereist

Verzekeringsmaatschappijen moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van informatie over een schadegeval.    Indien u een beroep doet op een verzekering omdat u een bepaalde schade heeft geleden, dan is het belangrijk dat u uw verzekeringsmaatschappij correct informeert. Is bij het melden van de schade bij ons kantoor of bij de verzekeringsmaatschappij voor u iets onduidelijk? Neem dan direct contact met ons op. In dit artikel leggen wij uit waarom dit in uw belang is.   Verzekeringsmaatschappij moet kunnen vertrouwen op juistheid informatie De verzekeringsmaatschappij is er nooit bij wanneer een voorval plaatsvindt waarbij schade optreedt.  Zat er in de portemonnee die uit de woning is gestolen nu €100,-- of €500,--?   De verzekeringsmaatschappij weet dit niet en zal dit vaak ook niet kunnen controleren. De wetgever heeft daarom bepaald dat de verzekeraar er, bij de behandeling van een aanspraak op een uitkering, op moet kunnen vertrouwen dat de consument de juiste informatie verstrekt.   Onjuiste informatie wordt zwaar aangerekend Verzekeringsmaatschappijen worden door de wetgever beschermd tegen consumenten die de verzekeraar bewust proberen te misleiden. Artikel 7:941 lid 5 van het Burgerlijk Wet geeft de verzekeraar daarom het recht om, wanneer de consument bij een schade de verzekeraar bewust heeft trachten te misleiden, de volledige, geclaimde schade niet te hoeven uitkeren!   Een voorbeeld. Er vindt een diefstal in de woning plaats waarbij diverse artikelen worden gestolen. De totale schade is €8.000,-- De buurman heeft de insluiper gezien, dus de diefstal heeft echt plaatsgevonden. Ook staat de diefstal van de betreffende goederen vast. De consument meldt dat er ook een laptop ter waarde van €1.500,-- is gestolen, terwijl dit niet zo is. Dit is een vorm van bewuste misleiding. Indien de verzekeringsmaatschappij dit ontdekt dan hoeft deze uiteraard niet alleen de geclaimde kosten van de laptop niet te vergoeden, maar ook de schade van €8.000,--  die de consument in werkelijkheid wél heeft geleden! Met andere woorden: het bewust misleiden van de verzekeraar kan dus leiden tot het verval van het recht op vergoeding van de totale schade: ook de schade waarop de misleiding niet was gericht! Daarnaast zal de verzekeraar deze misleiding melden in een register waardoor het voor een reeks van jaren voor de consument lastiger wordt zich opnieuw te verzekeren. Als dit al lukt, zal hiervoor een fors hogere premie moeten worden betaald.   Bij twijfel: vraag het ons U heeft er als consument een groot belang bij dat bij de verzekeringsmaatschappij zelfs maar de schijn wordt voorkomen dat u misschien bij het melden van de schade niet de volledig juiste gegevens heeft gemeld.   Wij merken regelmatig dat door emoties rond een schade of omdat bepaalde vragen niet altijd even duidelijk zijn, relaties soms onbedoeld verkeerde of onvolledige informatie verstrekken. Nu zullen de verzekeraars waarmee wij u in contact brengen u echt niet direct beschuldigen van poging tot misleiding wanneer u per ongeluk iets verkeerd heeft gemeld. Wel kan een onzorgvuldige melding aanleiding zijn voor vervelende aanvullende vragen en onderzoek en daarmee de afhandeling van de schade vertragen. Ons advies aan u is dus om - indien u bij het claimen van een schade niet helemaal begrijpt wat van u gevraagd wordt -  even contact met ons te zoeken. Wij helpen u dan graag om ervoor te zorgen dat de schadeafwikkeling snel en correct verloopt.

De studiekosten van uw kinderen

Binnenkort starten veel jongeren met hun vervolgstudie. Een spannende tijd met veel nieuwe ervaringen, maar ook een tijd waarin er kosten gemaakt moeten worden.  Kinderen die studeren maken hoge kosten. In welke mate mogen ouders die hiertoe financieel in staat zijn, hun kinderen financieel een handje helpen?  Moeten of mogen ouders ondersteunen De wet is helder. Zijn de kinderen jonger dan 21 jaar dan zijn de ouders verplicht financieel bij te dragen aan het levensonderhoud en de studiekosten. Deze verplichting geldt dus niet voor de ouders van kinderen van 21 jaar en ouder. Wel zijn er meerdere fiscale regelingen die het ouders mogelijk maken dit fiscaal vriendelijk wel te doen. Basisvrijstelling Ouders mogen in 2020 in elk geval maximaal € 5.515,- per kind belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt voor het hele kalenderjaar. Door het jaar heen mogen deze betalingen plaatsvinden. Alle afzonderlijke bedragen moeten worden opgeteld en zolang het totaal onder het bedrag van € 5.515,- blijft, hoeft daarover geen schenkingsbelasting te worden betaald. Dit bedrag geldt voor de schenking van beide ouders samen, ook wanneer de ouders gescheiden zijn. Bij een zeer dure studie Sommige studies zijn zeer kostbaar. Bij een studie die meer dan € 20.000 per jaar kost exclusief kosten van levensonderhoud, mogen ouders in 2020 € 55.114,- belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt eenmalig. Maar deze regeling is complex. Zo moet deze schenking geschieden bij notariële akte. Ook heeft het gebruik maken van deze regeling gevolgen voor de mogelijkheid van de ouders om hun kind een fors bedrag te schenken voor de financiering van de aankoop van een woning.  Voldoen aan een natuurlijke verbintenis De hoofdregel is, dat de ontvanger van een schenking hierover belasting moet betalen. Maar er zijn tal van uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering is vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een “natuurlijke verbintenis”. Van een natuurlijke verbintenis is sprake wanneer u de schenking doet omdat u zich hiertoe moreel verplicht voelt. Bij de (mede-) financiering van de studie van uw kind zal hiervan in het algemeen sprake zijn. Voor het benutten van deze vrijstelling maakt het niet uit of u uw kind geld geeft om de studiekosten te betalen, dan wel dat u zelf de rekeningen van de studie betaalt. De regeling wordt door de belastingdienst niet actief gecommuniceerd. Er zijn dus geen “garanties” dat de belastingdienst deze ook zo zal toepassen. De praktijk laat echter zien dat – indien de op deze wijze geschonken bedragen aantoonbaar en in een redelijke mate in verhouding zijn met de daadwerkelijk gemaakte kosten van studie – de belastingdienst dit beroep op een “natuurlijke verbintenis” honoreert.  Als adviseur nemen wij graag alles even door Gaat een van uw kinderen binnenkort studeren? Laat ons dat dan even weten. Wij nemen dan graag uw zekerheidspakket door. Zeker wanneer uw kind permanent of “door de week” op kamers gaat wonen is het niet alleen belangrijk om even te controleren hoe het zit met de verzekering van de inboedel en de wettelijke aansprakelijkheid, maar ook te kijken naar de jaarlijkse reis- en annuleringsverzekering. Per verzekering en verzekeringsmaatschappij kan een verschillend beleid bestaan of gedurende de studie de kinderen onder de verzekering van de ouders blijven vallen dan wel dat voor het betreffende kind een aparte “eigen” verzekering moet worden afgesloten. Informeer het bij ons, wij zoeken het graag voor u uit!

Zorg voor totaaloverzicht van uw verzekeringen

Het organiseren van financiële zekerheid is te vergelijken met het maken van een legpuzzel: best lastig en het lukt niet wanneer niet alle puzzelstukjes in beeld zijn. Helaas. Het komt nog vaak voor. In de loop der jaren sluit iemand meerdere verzekeringen af. Een aantal bij het financieel advieskantoor waar “alle verzekeringen” lopen. Maar dat zijn dus niet alle verzekeringen, want toen ‘die ene keer bij die bank” werd ook een verzekering afgesloten. En toen die leuke advertentie op internet voorbijkwam, werd ook “met één klik’ een verzekering afgesloten. De einduitkomst is bij veel mensen hetzelfde: verzekeringen zijn verspreid over meerdere organisaties en niemand heeft een overzicht van het totaal en niemand voelt zich voor dat totaaloverzicht ook verantwoordelijk. Vier belangrijke oorzaken van veranderingen Op het moment dat u een verzekering of financieel product afsluit, zullen deze, bij een correct advies, goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie op dat moment. Na dit moment kunnen er allerlei zaken zijn die tot gevolg hebben dat de verzekering of het hypothecair krediet minder goed aansluit bij uw situatie. We noemen de vier belangrijkste: De verzekeringsmaatschappij of bank past de voorwaarden aan. U krijgt dan keurig de nieuwe voorwaarden toegezonden. Maar wie leest die nu echt? In de praktijk kunnen deze wijzigingen belangrijk zijn. Een recent voorbeeld is de verzekeraar die de dekking voor laptops, tablets en mobiele telefoons uit de standaarddekking van de inboedelverzekering schrapte en hiervoor een apart af te sluiten elektronica verzekering introduceerde; Wijzigingen in wet- en regelgeving. Talloos zijn de levensverzekeringen en pensioenen waarbij op het moment van afsluiten de gedachte was dat op 65 jaar de AOW-uitkering zou ingegaan. Voor velen is nadien door wijziging van de wet bepaald dat de leeftijd van de AOW later dan 65 ingaat. Zonder aanpassing van de in het verleden afgesloten verzekeringen, kan er daardoor een “gat” ontstaan in de einddatum van een verzekering en de ingangsdatum van de “nieuwe” AOW-leeftijd. De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend. Nieuwe aanbieders betreden de markt. Zij kunnen betere premies en voorwaarden bieden, dan welke op het moment dat u een bepaalde verzekering of krediet afsloot, beschikbaar waren. Als gevolg van deze concurrentie is te zien, dat ook de al langer gevestigde verzekeraars en banken voor nieuw af te sluiten verzekeringen en kredieten hun producten verbeteren. Deze verbeteringen worden vaak niet automatisch doorgevoerd voor de consumenten die in het verleden de verzekering of het krediet hebben afgesloten. Om voor de betere voorwaarden in aanmerking te komen moet dit uitdrukkelijk worden gevraagd of moet eerst het “oude” product worden beëindigd om vervolgens een nieuw product tegen de gunstigere voorwaarden te kunnen afsluiten. Maar dit is weer risicovol voor u, indien uw gezondheidssituatie minder goed is geworden en de verzekeraar in het kader van de acceptatie gezondheidswaarborgen eist,. In die situatie moet de oude verzekering pas beëindigd worden indien er absolute zekerheid is dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent. Een laatste belangrijke oorzaak van veranderingen is die van uw persoonlijke situatie of uw persoonlijke voorkeur. Een voorbeeld: u verhuist. We zien dat dit niet altijd correct wordt doorgegeven. Toch kan dit belangrijk zijn voor het recht op een vergoeding bij schade. Ook uw gezinssituatie kan veranderen. Of de samenstelling van uw bezittingen. Door een “goede aankoop” tijdens een veiling of door een erfenis kan de samenstelling en waarde van uw bezittingen veranderen, maar ook uw wensen. Wij merken bijvoorbeeld dat door het coronavirus bij veel mensen de behoefte bestaat aan hogere verzekerde bedragen ten behoeve van hun overlijdensrisicoverzekering. Ook kunnen mensen andere keuzes maken in hun leven. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid gaat men minder vaak over tot aanschaf van een nieuwe auto, of stelt men eisen aan de wijze waarop de eigen opbouw van het pensioen moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld niet in fondsen die ook beleggen in tabak, olie, wapens, etc. Echte financiële zekerheid betekent, dat u niet méér verzekert dan in uw situatie nodig is. Tegelijkertijd mogen er ook geen gaten zitten in de dekkingsvoorwaarden die u wél nodig heeft. Ook betekent dit dat bij de opbouw van uw vermogen rekening wordt gehouden met de zaken die voor u in het leven belangrijk zijn. Bij het afsluiten van elk financieel product moet goed gekeken worden naar dit totaalplaatje. Vervolgens moet in de loop der tijd ook worden bekeken of al die losse onderdelen nog steeds goed op elkaar aansluiten en blijven passen bij uw actuele wensen en situatie. Wij zien het als onze taak om namens u het totale overzicht van uw verzekeringen te bewaken. Maar dat kunnen we alleen goed doen wanneer u ons volledig informeert over alle verzekeringen en andere financiële producten die u heeft afgesloten. Op deze manier kunnen we samen ervoor zorgen dat uw zekerheidspakket doet wat het moet doen: zekerheid bieden op het moment dat u deze nodig heeft.

Cookie instellingen