Voorzichtig zijn bij calculeren financieel voordeel verduurzamen woning

Er is op dit moment terecht veel aandacht om woningen te verduurzamen…
 
In de voorlichting over verduurzaming, die door de overheid en commerciële partijen wordt gegeven, worden vaak voorbeelden gegeven waaruit zou moeten blijken dat de investeringen die u nu doet binnen enkele jaren worden terugverdiend. Die “terugverdientijd” verdient vaak enige nuancering.
 
Verduurzamen woning is goed
Veel woningen kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Vaak al met simpele maatregelen als het dichten van kieren, aanbrengen van isolatiefolie, etc. Maar ook door ingrijpendere maatregelen als het aanbrengen van driedubbel glas, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en vervanging van de gasgestookte cv-ketel.
 
Er zijn allerlei goede redenen om tot deze maatregelen over te gaan, zoals:
  • Het leveren van een bijdrage om onze aarde leefbaar te houden;
  • Het verhogen van het comfort van de woning;
  • Het verhogen van de waarde van de woning bij verkoop;
  • Het op termijn verlagen van de totale woonlasten. 
Indien door het aanbrengen van voorzieningen op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld de energielasten sterk omlaaggaan, daalt daarmee ook een deel van de woonlasten.

Het is dan mogelijk om uit te rekenen hoe snel een huiseigenaar de investering die hij nu doet om zijn woning duurzamer te maken, “terugverdient”.
 
Veel berekeningen zijn te rooskleurig
Als financieel adviseur zien wij veel van deze berekeningen. Vaak opgesteld door bedrijven die er belang bij hebben om consumenten te stimuleren over te gaan tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Hoewel wij in algemene zin het belang van het verduurzamen van de woning onderschrijven, zijn wij toch ook kritisch over veel van deze “financiële voorspellingen”. Een paar zaken waar wij vaak vraagtekens bij plaatsen zijn bijvoorbeeld: 
  • De toekomstige prijzen van energie. Vaak rekenen bedrijven met een blijvende stijging van energieprijzen in de komende jaren. De werkelijkheid is echter dat de prijzen van energie al geruime tijd onder druk staan. 
  • Installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen moeten onderhouden worden. Wij zien niet altijd dat deze jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten goed in de calculaties worden verwerkt. 
  • Installaties die worden aangeschaft, hebben altijd een bepaalde levensduur. Op het eind van de levensduur moeten deze vervangen worden. Het is dan ook juist om jaarlijks een bedrag te rekenen voor “afschrijving”. 
  • Installaties die vervangen moeten worden, zullen moeten worden afgevoerd. Ook daarmee zijn te zijner tijd extra kosten gemoeid. Ook die moeten in een goede calculatie worden meegenomen. 
  • Extra kosten voor verzekering. Voor sommige installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen zullen de bestaande verzekeringen moeten worden aangepast. Ook deze aanpassing kan leiden tot extra kosten. 
Zo zijn er meerdere posten waar wij kritisch naar kijken wanneer relaties ons calculaties laten zien waaruit blijkt dat investeringen die nu worden gedaan in het verduurzamen van de woning binnen enkele jaren zijn terugverdiend.

Ons advies: Verduurzamen van uw woning is om veel redenen verstandig. Maar blijf kritisch op de verwachtingen over het financieel rendement dat u met deze maatregelen gaat behalen. 
Cookie instellingen