Nieuws Verzekeringen

Cyberverzekering voor particulieren wordt meer aangeboden

Langzaam maar zeker neemt het aantal verzekeringsmaatschappijen toe dat het ook voor particulieren mogelijk maakt zich te verzekeren tegen online criminaliteit.   Internet is deel van ons dagelijks leven In vrijwel elk huishouden vormt internet inmiddels een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. De communicatie met kennissen, de transacties met de bank, de opslag van digitale foto’s, de beveiligingscamera en ga zo maar door. Heel veel vormen van communicatie verlopen via internet. Het is handig maar we worden ook steeds vaker met de risico’s hiervan geconfronteerd. De inbreker van gisteren is de cybercrimineel van vandaag. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat al in 2019 ruim 1.8 miljoen Nederlanders slachtoffer waren van internetcriminaliteit. Dat aantal is sindsdien alleen maar gestegen.   Verzekeraars beraden zich op gevolgen cybercriminaliteit Dekking voor schade als gevolg van inbraak is een van de kerndekkingen van vrijwel elke inboedelverzekering. Maar wat is nu echt het verschil tussen de inbreker die een raampje inslaat en het huis in gaat om goederen te stelen en iemand die vanaf een afstand inbreekt in jouw computer en gegevens steelt? Toch zijn er nog maar weinig verzekeraars die voor particulieren een betaalbare dekking bieden voor de schade van cybercriminaliteit. Het aantal verzekeraars dat deze dekkingen wel aanbiedt neemt echter toe. Gelet op de ontwikkeling van cybercriminaliteit denken wij dat het aantal verzekeringsmaatschappijen dat deze verzekeringsvorm aanbiedt in de komende jaren verder zal toenemen.   Elementen uit verzekeringsvoorwaarden cyberverzekering voor particulieren Wij hebben een aantal verzekeringsvoorwaarden vergeleken en zien verschillende interessante vormen van ondersteuning die binnen deze dekkingen worden aangeboden. Een aantal noemen wij hier: Ondersteuning bij het digitaal veiliger maken van elektronische apparaten binnen jouw woning. De mogelijkheid om 24/7 hulp in te roepen wanneer zich een incident voordoet. Hoe sneller bij een incident maatregelen worden genomen, hoe meer verdere schade kan worden voorkomen. Een financiële vergoeding voor de kosten van het herstellen van gehackte apparatuur. Vergoedingen in het geval van: Cyberafpersing; Online aankoopfraude; Identiteitsdiefstal. Vergoeding van schade als gevolg van misbruik van financiële (bank)gegevens. Kosten voor herstel van verloren data en foto’s.  Waar de kosten van een cyberverzekering voor ondernemers snel oplopen zijn de premies voor particulieren nog zeer overzichtelijk. De hoogte van de premie hangt uiteraard af van de keuze van de dekkingsgebieden die je belangrijk vindt. Maar voor de kosten van een bioscoopkaartje per maand kan je al veel goede hulp krijgen bij het digitaal weerbaar worden van jouw woning en een behoorlijke vergoeding indien er toch schade optreedt als gevolg van cybercriminaliteit. Wil je meer weten? Laat ons dat dan weten. Wij informeren je graag uitgebreider.

Wanneer zijn ouders aansprakelijk voor opgevoerde elektrische fiets?

De Fatbike: bij de jeugd zijn ze populair. Je ziet ze overal en ze gaan vaak heel snel. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid wanneer de stoere fietser een ongeval veroorzaakt. Wij leggen het in het kort uit.   Fietsen Als fietser kan je betrokken raken bij een ongeval. Wanneer anderen schade lijden door dat ongeval en het ongeval is jouw schuld dan zal je ook de schade van die ander moeten vergoeden. Vooral wanneer door het ongeval iemand ongelukkig komt te vallen en gewond of invalide raakt kan de schade enorm zijn. Dergelijke schades zijn gelukkig verzekerd op de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP.  De meeste mensen hebben zo’n AVP. De AVP vergoedt ook de schade wanneer jij tijdens het ongeval reed op een “normale” elektrische fiets. Onder normaal verstaan we dan een fiets die niet harder gaat dan 25 kilometer per uur en voorzien is van trapondersteuning met een vermogen onder de 250 Watt.   De opgevoerde elektrische fiets Voor een deel van de jeugd is die 25 kilometer per uur te langzaam. En trapondersteuning? Je hebt een motor op de fiets die moet dat toch makkelijker kunnen? Dus wordt er gesleuteld en gaat de fiets opeens een stuk harder en hoef je niet meer mee te trappen. Wat onze kinderen niet goed in beeld hebben, is dat ze door hun handigheid van een fiets juridisch gezien een brommer hebben gemaakt. Wat zijn de eisen die de wetgever aan een brommer stelt? Precies: helm en verzekering!   Gevolgen bij ongeval De meeste op deze wijze opgevoerde elektrische fietsen en fatbike’s zijn niet door de bestuurder verzekerd. Ook zij kunnen aansprakelijk zijn voor een ongeval waarbij derden schade lijden. Anders dan bij de trapfiets of “normale elektrische fiets” biedt de AVP geen dekking voor schade door voertuigen die juridisch vallen onder de definitie van een brommer. Degene die schade heeft geleden zal zich dan richten tot de bestuurder van de fiets en tot diens ouders.   Wanneer moeten de ouders betalen? Richt jouw kind schade aan, dan hangt het van zijn of haar leeftijd af wie aansprakelijk is. Er gelden de volgende wettelijke regels: Is het kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij de ouders. Is het kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. Als ouder of voogd ben je echter ook aansprakelijk als jij redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar dit niet hebt gedaan. Hier kunnen vervelende discussies ontstaan over de vraag of je als ouder wist dat de elektrische fiets was opgevoerd of niet langer trapondersteuning nodig had.  Is het kind 16 jaar of ouder, dan is het zelf aansprakelijk.   Nu zullen de meeste kinderen van 16 jaar niet over grote vermogens beschikken. Die heb je wel nodig wanneer je de schade moet vergoeden van iemand die levenslang invalide is geworden als gevolg van het ongeval waarvoor het kind aansprakelijk is.   Toch maar wat strenger zijn? Het opvoeren van de elektrische fiets/fatbike en vervolgens daarmee op de openbare weg gaan rijden is in strijd met de wet. Het brengt ook enorme risico’s met zich mee. Meestal gaat het goed. Maar soms niet. De ellende, die daarvan ook financieel het gevolg kan zijn, weegt niet op tegen de lol en het gemak van het opvoeren van de fiets.

Voornemen aanschaf zonnepanelen? Neem contact met ons op

Overweeg je voor je woning zonnepanelen aan te schaffen laat ons dat dan weten. Ook wanneer je in de afgelopen jaren al zonnepanelen hebt aangebracht horen wij dat graag. Wij leggen graag uit waarom dit belangrijk is.   Nederland koploper Nederland is koploper in zonne-energie binnen Europa. Nog nooit was de groei van het aantal zonnepanelen zo hoog als in het afgelopen jaar. De verwachting is dat ook in de komende jaren deze groei doorzet. Vanuit de centrale overheid wordt deze ontwikkeling gestimuleerd. Hierbij is een bepaalde voorkeur uitgesproken te weten: Zonnepanelen op daken en gevels Op onbenutte terreinen in bebouwd gebied Op onbenutte terreinen in landelijk gebied Op landbouw- en natuurgronden.  Door dalende prijzen voor nieuwe zonnepanelen en hoge energieprijzen wordt de terugverdientijd bij het aanbrengen van zonnepanelen steeds korter. Dit voedt de verwachting van een verdere groei van het aantal zonnepanelen.   Netcapaciteit staat onder druk Doordat op steeds meer plaatsen “gas” wordt vervangen door elektriciteit neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. Daarbij komt ook nog eens een enorme toename van elektriciteit die via al die zonnepanelen worden terug geleverd. Daarmee staat de netcapaciteit sterk onder druk. In de komende jaren zullen miljarden euro’s per jaar moeten worden geïnvesteerd in het verzwaren van het elektriciteitsnet.   Zicht op risico’s neemt toe Met de groei van het aantal zonnepanelen neemt ook het aantal incidenten toe. Door stormen komt het vaker voor dat ook zonnepanelen van het dak worden geblazen. Dit kan ertoe leiden dat ontelbare, kleine glassplinters over een breed oppervlak verspreid worden. Ook kunnen door allerlei oorzaken zonnepanelen en randapparatuur vlamvatten. Kan door de wijze van installeren de brandweer de brand niet snel blussen dan kan de brand leiden tot een veel grotere schade dan bij een traditionele brand. Ook door nieuwe typen van vandalisme ontstaan nieuwe soorten schades. Een voorbeeld van zo’n “nieuw risico” zagen wij laatst bij een glazen overkapping van een entree. Diverse malen ontstond hieraan schade. Dat kon niet anders dan door vandalisme. Dacht men. Tot men een camera monteerde en zag dat een aantal kauwtjes er plezier in hadden vanuit de dakrand steentjes op de overkapping te laten vallen.    Verzekeraars gaan reageren Voor bedrijfsgebouwen zien wij nu al dat verzekeraars steeds meer eisen gaan stellen aan de installatie en aanwezigheid van zonnepanelen. De ervaring leert dat beleid dat start in de zakelijke markt vroeg of laat in bepaalde vormen ook in de particulieren markt wordt doorgevoerd.   Heb je het voornemen zonnepanelen op jouw woning te installeren, neem dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan controleren of de verzekeringsmaatschappij die jouw pand via ons kantoor heeft verzekerd op dit moment al bepaalde eisen stelt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de certificering van de installateur of met betrekking tot de wijze van montage (vastgeschroefd op het schuine dak of op een stellage op een plat dak).   Heb je al zonnepanelen en heb je dat nog nooit eerder gemeld aan ons of aan je verzekeringsmaatschappij, stuur ons dan een mailtje. Wij zoeken dan uit of er op dit moment al punten zijn om op te letten. Ook zullen wij je dan snel gericht kunnen informeren of in de komende jaren op dit punt wijzigingen komen in het beleid van verzekeringsmaatschappijen.

Ik vind dat de verzekeraar de schade te laag inschat

Je hebt schade. Gelukkig ook een verzekering. De verzekeringsmaatschappij wil echter een lager bedrag uitkeren dan je denkt dat het werkelijke schadebedrag is. Wat te doen?   Meestal gaat het goed Jaarlijks handelen verzekeringsmaatschappijen vele honderdduizenden claims af. Bijna altijd gaat dit goed in de zin dat de verzekerden tevreden zijn met de vergoeding die zij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. Soms ook niet. Dan is het de vraag wat de verzekerde kan doen.   Ons kantoor behartigt uw belangen Wanneer je een schadeverzekering via ons kantoor hebt afgesloten behartigen wij ook jouw belangen op het moment dat er een schade is. Wij gaan dan de gegevens verzamelen die nodig zijn om de schade in een keer goed te melden bij de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar een beslissing neemt, beoordelen wij de voorgestelde afwikkelingen. Denken wij dat de verzekeringsmaatschappij een voorstel doet dat niet overeenkomt waarop je volgens ons op basis van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt, dan gaan wij in gesprek met de verzekeraar. Vaak kunnen dan misverstanden of onduidelijkheden worden weggenomen.   Wanneer er echt geen overeenstemming kan worden bereikt Wanneer er discussie blijft bestaan wat de correcte hoogte van de schadevergoeding is, dan heb je als verzekeringnemer op grond van de wet recht op het benoemen van een contra-expert. Contra-experts zijn deskundigen die op basis van de concrete situatie bij een schade een goede berekening kunnen maken van de werkelijke schade die je lijdt. De wet geeft aan dat de redelijke kosten van deze expert voor rekening komen van de verzekeraar. De verzekeraar mag in zijn verzekeringsvoorwaarden niet opnemen: Wie je als contra-expert mag benoemen. Dat je eerst toestemming aan de verzekeraar moet vragen voordat je tot benoeming overgaat. Het maximale bedrag dat de verzekeraar aan kosten van de contra-expert zal vergoeden.   De kosten van de contra-expert moeten wel redelijk zijn. Het moet redelijk zijn dat je een contra-expert inschakelt. Er moet dus echt een relevant verschil zijn in het aanbod van de verzekeraar en het bedrag dat u aan schadevergoeding eist. Ook de hoogte van de rekening van de contra-expert moet redelijk zijn. De contra-expert die via een kort digitaal gesprek via Teams tot een oordeel komt, zal over het algemeen een lager bedrag aan kosten rekenen dan de contra-expert die uitgebreide berekeningen moet gaan maken.     Vergoeding alleen over hoogte schadebedrag De wettelijke verplichting van verzekeringsmaatschappijen om de kosten van de contra-expert te betalen geldt alleen voor geschillen over de hoogte van de schadevergoeding. De regeling geldt niet voor inschakeling van een contra-expert om te beoordelen wat de oorzaak van de schade was, welke partij hiervoor aansprakelijk is en voor de vraag of de schade wel of niet onder de verzekeringsvoorwaarden geldt.   Bij deze laatste situaties is het overigens wel zo, dat mocht uit de door jou ingezette contra-expertise blijken dat je gelijk hebt en de verzekeraar dit ook erkent, de verzekeraar in het algemeen ook de door jou gemaakte redelijke kosten ten behoeve van deze contra-expert vergoedt.   Vraag ons advies bij benoemen van een contra-expert Wanneer je overweegt een contra-expert in te schakelen vraag ons dan altijd om advies. Wij leggen je graag uit waarom dit verstandig is. In het algemeen zullen wij aan de verzekeraar meedelen dat er een contra-expert zal worden ingeschakeld. Vaak leidt dit ertoe dat men nog eens kritisch gaat kijken of het tot dan toe ingenomen standpunt echt “houdbaar” is. Begint de verzekeraar zelf te twijfelen dan is de kans groot dat deze met een nieuw voorstel komt.   Een aantal schade-experts werkt veel in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Dat maakt hun niet bij voorbaat ongeschikt. Maar het is wel goed dit vooraf te weten en dit eventueel bespreekbaar te maken wanneer je toch een beroep op deze expert wil doen.   Dan zijn er ook nog partijen die zich expert noemen maar dit niet zijn. Zij beloven je vaak “gouden bergen” maar hun oordelen worden vaak niet overgenomen door de verzekeraars. Ook de rechter volgt vaak hun oordelen niet. Kort samengevat: daar heb je niets aan.

Auto huren op vakantie: hoe doe je dat zonder gedoe?

Op vakantie dorpjes verkennen? Een auto huren kan bijna op iedere straathoek. Maar hoe weet je of je te maken hebt met een betrouwbare verhuurder? En wat moet je doen als er schade is? We geven je een aantal tips om aan te denken voordat je de weg op gaat. Hoe kies je een betrouwbare verhuurder voor je huurauto? Ik raad je aan het volgende te doen: Check online beoordelingen van autobedrijven op jouw bestemming. Vraag vrienden, familie of collega's naar hun ervaringen. Welke partij raden zij aan? En welke kun je beter overslaan? Controleer of het verhuurbedrijf is aangesloten bij een branchevereniging of keurmerkorganisatie. Neem vooraf contact op met de verhuurmaatschappij. Stel vragen over de voorwaarden, verzekeringen en eventuele bijkomende kosten. Hoe is de reactie op jouw vragen? En hoe professioneel (en prettig!) is de communicatie? Voor vertrek Je kunt in Nederland een autohuurverzekering afsluiten om het eigen risico van de huurauto te verzekeren. Boek je thuis al een huurauto? Lees het contract altijd goed door, ook de achterzijde, want daar staan meestal de voorwaarden. Tips voor op je bestemming Ook als je de auto pas op bestemming huurt: lees het contract goed door. Sla de voorwaarden niet over. Zo voorkom je verrassingen. Bezuinig bij voorkeur niet op de mogelijke uitbreidingen zoals het afsluiten van een allrisk/cascodekking. Maar let op: vaak is dit zonder schade aan banden, ruitschade en pechhulp. Daarvoor kun je uiteraard naast de cascodekking nog een aparte dekking afsluiten. De wegenwacht van de ANWB biedt overigens geen dekking in het buitenland wanneer je in een huurauto of gehuurde kampeerauto rijdt (al dan niet meegenomen uit Nederland). Het is goed om je daarvan bewust te zijn. Controleer de huurauto bij het afhalen op schade en maak er foto’s van. Controleer of die op het huurcontract aan de voorkant staat. Maak bij het inleveren van de huurauto nogmaals foto's en let op eventuele aantekeningen op het contract. Kijk goed of je met het voertuig off-road mag en of je bepaalde wegen/terreinen moet vermijden. Wie rijdt er in de huurauto? Je betaalt bijna altijd extra voor een tweede bestuurder. Reden voor veel mensen om een tweede bestuurder niet op te geven. Mensen denken vaak dat het verhuurbedrijf er toch niet achter komt. Totdat er wat gebeurt. Als de tweede bestuurder niet is opgegeven, maar wel de huurauto bestuurt, dan is schade niet gedekt onder de verzekering. Dat leidt tot onaangename financiële of strafrechtelijke gevolgen. Vermeld dus altijd de tweede bestuurder, ook als jouw reisgenoot de huurauto maar één keer bestuurt. Als je schade hebt aan je huurauto Raak je op vakantie betrokken bij een verkeersongeval? Leg dan alles vast, vul de formulieren in en schakel de politie in. Dat is soms verplicht. Noteer getuigen en bewaar kopieën van de stukken. Is de schade niet jouw schuld? Helaas draai je toch vaak voor de kosten op. Dat kost je dan het eigen risico. Of soms zelfs de hele schade. Eigenlijk moet het verhuurbedrijf de veroorzaker van de schade om schadevergoeding vragen. Maar dat gebeurt niet altijd, omdat jij de schade al hebt betaald en er dus geen noodzaak meer is. Of ze betalen jou die kosten niet terug. Dat zijn ze contractueel niet altijd verplicht. Dan staat in het contract dat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is voor de schade aan de huurauto. Dat is de reden dat je veelal een auto alleen met creditcard kunt huren. Zo machtig je de verhuurder om bedragen af te schrijven. Daarover krijg je vaak geen waarschuwing. En dat kan een nare verrassing opleveren als je je afschrift krijgt. Rechtsbijstandverzekering Schakel in zo’n geval je rechtsbijstandverzekeraar in. Zij kunnen het bedrag dat jij hebt betaald aan het verhuurbedrijf verhalen op de schuldige partij, mits er dekking is onder de polis. Met deze tips ben je in ieder geval goed voorbereid. Wens ik je een bon voyage, buon viaggio, buen viaje, Gute Reise!  

Nieuwbouw? Niet zonder zorgen of risico’s

Wie wil dat niet, je eigen woning ontwerpen en (laten) bouwen...    Je eigen woning ontwerpen?  Of intekenen op een nieuwbouwproject waarbij je elke dag de bouw van jouw nieuwe woning ziet vorderen?  Mooi om te kunnen meemaken, maar het kan ook spannende momenten opleveren.   Nieuwbouwprojecten Vastgoedontwikkelaars bouwen vaak meerdere woningen op een locatie. Belangstellenden kunnen dan op enig moment een pand kopen dat nog gebouwd moet worden. In de praktijk is te zien dat veel vastgoedontwikkelaars pas beginnen te bouwen op het moment dat minimaal 70% van de geplande woningen is verkocht.   Eerst verkopen dan kopen Veel consumenten willen zekerheid hebben dat hun bestaande woning voor een bepaalde prijs is verkocht, voordat zij de verplichting aangaan van de aankoop van de (vaak duurdere) te bouwen woning. De vastgoedontwikkelaar geeft vaak een indicatie af wanneer met de bouw wordt begonnen en de gebouwde woningen worden opgeleverd. Dit zijn bijna altijd “verwachtingen” maar geen zekerheden. Heb jij jouw bestaande woning inmiddels verkocht, zodat je moet opleveren en is het bouwproject vertraagd, dan kan dat betekenen dat je tijdelijk geen woning hebt en voor veel geld tijdelijk moet huren. Inclusief de kosten van een extra verhuizing.   Hogere rente Voor de aankoop van de te bouwen woning zal je waarschijnlijk weer een hypotheek nodig hebben. De vraag is dan hoe lang de bank bereid is jou de hoogte van de rente die je over de lening moet betalen te garanderen. Is deze periode voorbij voordat je daadwerkelijk het geld gaat lenen dan kan de actuele rente inmiddels fors gestegen zijn. De vraag is dan of je op dat moment die lening tegen die hogere rente kan financieren.   Hogere bouwkosten In de afgelopen periode zijn de kosten van bouwmaterialen en het loon van werknemers in de bouw sterk gestegen. Vastgoedondernemers hebben vaak clausules in hun voorwaarden opgenomen dat zij deze gestegen kosten mogen doorrekenen in de uiteindelijke koopsom. Daardoor kan de prijs van de woning op het moment dat die afgebouwd is (veel) hoger zijn dan toen je de woning “op papier” kocht. Ook dan zal het weer de vraag zijn of je die hogere prijs nog kan financieren. Het wordt uiteraard heel vervelend wanneer je te maken krijgt met een combinatie dat de opbrengst van jouw huidige woning lager uitvalt dan je had verwacht en de prijs van de nieuwe woning hoger is dan je had verwacht.   Waken tegen besparing op kwaliteit Een aannemer die in zijn overeenkomst geen clausule heeft opgenomen waardoor hij alle gestegen kosten kan doorbelasten, zal mogelijk voor zichzelf besparingen gaan zoeken in de kwaliteit van de materialen waarmee hij bouwt. Dat is wel te begrijpen vanuit de visie van de aannemer, maar is niet in het belang van de opdrachtgever. Dit betekent dat je in zo’n situatie als consument heel alert moet zijn hoe er gebouwd wordt en met welke materialen. Als “leek” is dat lastig om precies te volgen.   Faillissement bouwer Het kan gebeuren dat tijdens de bouw de aannemer failliet gaat. Dan loop je het risico dat je een deel van de kosten die je aan de aannemer hebt betaald “kwijt” bent. Wil je de woning afgebouwd hebben dan zal je een andere aannemer moeten inschakelen en die ook weer betalen. Om dat risico te voorkomen kan je een verzekering afsluiten die ervoor zorgt dat bij een faillissement van de aannemer zonder extra kosten de woning conform de afspraken toch wordt afgebouwd. Ook hier is het wel belangrijk dat je goed oplet waar die verzekering wordt afgesloten.   Neem tijdig contact met ons op Met dit artikel willen wij je niet ontmoedigen om zelf te bouwen. Integendeel. Heb je de mogelijkheden om een woning helemaal naar jouw wensen te bouwen dan is dat heel mooi. Je doet dat vaak maar eens in je leven en daardoor ben je misschien niet alert op alle risico’s. Advies over financiering van woningen, ook van woningen die nog gebouwd moeten worden, is ons vak. Heb je plannen op dit gebied? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag uitgebreider.

Auto alleen WA verzekerd? Dan autorechtsbijstandverzekering!

Is jouw auto alleen WA verzekerd? Dan is het verstandig om een autorechtsbijstandverzekering af te sluiten. Zeker wanneer je met de auto naar het buitenland gaat.    Wie is aansprakelijk? Wanneer je met jouw auto betrokken raakt bij een verkeersongeval dan komt al snel de vraag op tafel: wie is voor dit ongeval aansprakelijk? Het antwoord zal van tal van feiten en omstandigheden afhangen.    Drie type autoverzekeringen Autoverzekeringen kan je in drie groepen indelen, te weten: WA-verzekering. De verzekering dekt letsel en materiele schade die jij met de auto aan anderen toebrengt en waarvoor jij verantwoordelijk bent.   Beperkt casco Naast het WA risico vergoedt de verzekering ook de schade aan jouw auto als gevolg van diefstal, inbraak en weersomstandigheden.   Allrisk De allrisk verzekering geeft de vergoeding voor bovenstaande zaken aangevuld met de schade aan jouw auto als gevolg van een ongeval waarvoor jij zelf aansprakelijk bent.   Bepalen wie aansprakelijk is Het bepalen wie voor een verkeersongeval aansprakelijk is, kan erg ingewikkeld zijn. Wanneer je beschikt over een allriskverzekering dan keert jouw verzekeraar jouw schade uit en zal dan vervolgens zelf onderzoeken of de andere partij hiervoor wellicht aansprakelijk is. Is dit het geval dan zal de verzekeraar de schade op deze andere partij verhalen. Dat kost jou dus geen moeite.   Anders ligt dit wanneer je alleen een WA-autoverkering hebt. De schade aan jouw auto moet je dan zelf zien te verhalen op degene van wie jij van oordeel bent dat deze voor dit ongeval aansprakelijk is.   Die discussie zal bij een Nederlandse tegenpartij al lastig zijn. Helemaal lastig wordt het wanneer je bijvoorbeeld in Frankrijk een ongeval krijgt en je in het Frans allerlei partijen moet benaderen om hen te overtuigen dat niet jij maar de Franse tegenpartij aansprakelijk is voor jouw schade.   Autorechtsbijstand biedt je hulp Heb je een WA- of beperkt casco verzekering voor je auto, denk dan na over een Autorechtsbijstandverzekering. Zeker wanneer je met deze auto in het buitenland gaat rijden.   Krijg je te maken met een schade dan zal jouw autorechtsbijstandverzekeraar de werkzaamheden verrichten om vast te stellen of jij aansprakelijk bent of dat de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Mocht het oordeel zijn dat de andere partij aansprakelijk is dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar namens jou deze andere partij aansprakelijk stellen.

Onderverzekering: iets om samen op te letten

De kosten van het vervangen van je inboedel of je woning zijn de afgelopen periode fors gestegen.    De stijging van kosten het afgelopen jaar heeft gevolgen voor de vraag of de verzekerde bedragen van jouw verzekeringen nog wel passend zijn.   Verzekeren op basis van totaal verlies Bij een verzekering van jouw pand of inboedel wordt gekeken naar de totale waarde. Op basis hiervan wordt een bedrag verzekerd dat voldoende moet zijn om de inboedel of het pand te vervangen wanneer deze door een calamiteit volledig verloren gaan.   Te laag verzekerend bedrag werkt ook door bij gedeeltelijke schade Stel dat de waarde van jouw totale inboedel €100.000 bedraagt. Je verzekert echter slechts een bedrag van €50.000. Komt er een brand waarbij je totale inboedel verloren gaat, dan ontvang je slechts €50.000, de andere €50.000 moet je dan zelf dragen. Een te laag verzekerd bedrag werkt ook door bij kleinere schades. Stel dat in bovenstaand voorbeeld de schade “slechts” €50.000 was. Misschien denk je dan: mooi voor dat bedrag ben ik verzekerd. Helaas werkt dat niet zo. Je hebt slechts 50% van de waarde van de inboedel verzekerd. Je ontvangt dan bij schade ook maar 50% van de schade. In dit geval dus €25.000. De andere €25.000 moet je dan zelf dragen.   Waarde kan door verschillende oorzaken anders worden De waarde van de woning of inboedel kan door verschillende oorzaken veranderen. Bij de inboedel kan het zijn dat je bepaalde duurdere artikelen aanschaft of dat je een relatie krijgt met iemand die bij jou komt wonen en duurdere inboedelgoederen meeneemt. Ook kan het zijn, dat de kosten voor vervanging van goederen gewoon hoger zijn geworden.   De waarde van de woning kan fors stijgen door bijvoorbeeld de vraag naar woonruimte of doordat je jouw woning hebt verbouwd of verduurzaamd.    Garantie tegen onderverzekering Bij veel verzekeringen van woningen en inboedels geldt een garantie tegen onderverzekering. Dit wil zeggen dat wanneer bij een schade blijkt dat de waarde waarvoor je huis of inboedel verzekerd zijn lager is dan de werkelijke waarde, je toch de volledige schade vergoed krijgt.   Vaak eisen de verzekeraars dan wel dat je bij het afsluiten van de inboedelverzekering de waarde berekent aan de hand van een bepaalde uniforme waardevaststelling. Voor de inboedel is dat de inboedelwaardemeter en voor de opstal de herbouwwaardemeter.   Garantie tegen onderverzekering krijg je niet standaard. Op de polis van jouw verzekering staat vermeld wanneer je garantie tegen onderverzekering hebt.   Veranderingen of twijfel? Vinden er belangrijke veranderingen met betrekking tot jouw inboedel of woning plaats of twijfel je of de waarde die op de polis van jouw verzekering staat nog wel goed is, neem dan contact met ons op. Wij controleren dan samen met jou de verzekering en kijken of aanpassing wenselijk is.

Tussen inboedelverzekeringen bestaan grote verschillen

Lees de kleine lettertjes! Een vaak gehoord advies wanneer je iets ondertekent. Bij het afsluiten van een verzekering is het goed om de voorwaarden goed te kennen.    In juni 2023 waren er in Nederland meer dan 65 verschillende inboedelverzekeringen verkrijgbaar. Op het oog lijken ze op elkaar, maar wie de voorwaarden goed leest kan zien dat er als het gaat om het recht op een vergoeding bij schade grote verschillen bestaan.    Inboedelverzekering Met een inboedelverzekering verzeker je de “losse” spullen in huis en tuin. Denk bijvoorbeeld aan je meubels, kleding, sierraden, tuinmeubelen en de fietsen van de gezinsleden en de gereedschappen die je als particulier gebruikt. Bij deze twee laatste voorbeelden (fietsen en gereedschap) geldt meestal dat er bij diefstal alleen vergoeding plaatsvindt wanneer deze goederen uit een afgesloten ruimte (schuur/garage) worden gestolen.  Een inboedelverzekering is zowel voor huurders als eigenaren een belangrijke verzekering.   Keuze uit meer dan 65 verschillende verzekeringen Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 65 verschillende inboedelverzekeringen te koop. Hoewel ze allemaal de naam “inboedelverzekering” dragen, zijn de voorwaarden wanneer er wel of geen uitkering plaatsvindt verschillend. Ook tussen de premies en de maximale bedragen die bij schade uitgekeerd worden, zitten grote verschillen. Op enkele van die verschillen gaan wij onderstaand in.   Diefstal uit de tuin Diefstal van tuinmeubelen is bij vrijwel elke inboedelverzekering gedekt. Heel anders is dit bijvoorbeeld bij een (robot)maaier. Deze is slechts bij ongeveer 6 van de 66 verzekeringen gedekt. De barbecue bij slechts bij 13 van de 66 verzekeringen en de tuinverlichting is bij 18 van de 66 verzekeringen gedekt. Daarnaast gelden er voor dit soort schades vaak maximale bedragen die per verzekering kunnen verschillen tussen €2.500 en €30.000.   Overstromingen Wij kennen allemaal nog de beelden uit juli 2021 toen het normaal gesproken zo rustige riviertje De Geul door weken aanhoudende regen een woeste stroom water werd die onder meer in Valkenburg grote schade aanrichtte. Op dit moment vergoeden 42 van de 66 verzekeringen schade als gevolg van overstromingen door water uit wat dan heet “niet-primaire waterkeringen”. Dit is water uit (kleinere) rivieren, meren, sloten, etc.   Cybercrime Steeds meer inboedelverzekeraars bieden aan schade als gevolg van cybercrime op de inboedelverzekering mee te verzekeren. Je kan dan denken aan schade als gevolg van phishing, spoofing, identiteitsdiefstal en hacking. De maximale verzekerde bedragen variëren vaak tussen de €1.000 en €7.500.    Ook al lijkt het makkelijk, advies blijft belangrijk De inboedelverzekering. Het lijkt een overzichtelijke verzekering. Maar de voorbeelden hierboven laten zien dat er tussen de verschillende verzekeringen grote verschillen bestaan. Welke verzekering voor jou een goed passende verzekering is, hangt van jouw persoonlijke situatie af. Heb je bijvoorbeeld geen robot-maaier dan is dat onderdeel van de dekking voor jou niet belangrijk. Maar heb je die wel, dan zijn er maar een paar verzekeringen die voor jou passend zijn. Ons kantoor kent deze verschillen en wij helpen je graag met het kiezen van een verzekering die goed bij jouw situatie past.

Rijden met drugs of alcohol: niet doen!

Het aantal verkeersongevallen waarbij drugs of alcohol een rol spelen, neemt sterkt toe. Je zou denken dat iedereen weet dat de combinatie van verkeer en verdovende middelen/ alcohol niet samengaat. Minder bekend zijn de gevolgen op het gebied van verzekeringen.    WA-autoverzekering verplicht Elke auto die aan het verkeer deelneemt, dient minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid, WA, verzekerd te zijn. Als de bestuurder van de auto aansprakelijk is voor de schade die met de auto aan derden wordt toegebracht, dan vergoedt de WA-verzekering deze schade aan degene die de schade heeft geleden.   Er is geen WA-autoverzekering Het kan zijn dat iemand met een auto aan het verkeer deelneemt zonder dat ten behoeve van deze auto een WA-autoverzekering is afgesloten. Word je door de politie aangehouden terwijl je in een onverzekerde auto rijdt, dan kan de politie hiervoor een boete van €650,- opleggen. Raakt de auto betrokken bij schade aan een derde waarvoor de bestuurder van de auto aansprakelijk is, dan zal deze derde schadeloosgesteld worden door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit Waarborgfonds verhaalt de uitgekeerde schade vervolgens op de bestuurder van de onverzekerde auto.   Bestuurder was onder invloed van alcohol of drugs In bijna alle autoverzekeringen is bepaald dat de verzekering niet geldt wanneer de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed van alcohol of drugs was. In een dergelijke situatie zal, bij aansprakelijkheid van de onder invloed zijnde bestuurder voor het ongeval, het Waarborgfonds Motorverkeer de schade aan de derde vergoeden. Vervolgens wordt ook deze schadevergoeding verhaald op de bestuurder van de auto.   Eigenaar laat ander die onder invloed was rijden. Stel de auto is van Anton. De avond was gezellig en Anton weet dat hij te veel heeft gedronken om veilig te rijden. Hij vraagt Bart de auto te besturen. Maar Bart is ook onder invloed van alcohol. Bart veroorzaakt een ongeval waarbij derden schade lijden. Ook hier zal het Waarborgfonds Motorverkeer deze schade vergoeden. Maar het Waarborgfonds kan dan een vordering instellen zodat Bart het uitgekeerde schadebedrag aan het Waarborgfonds moet terugbetalen.   Respect voor het leven In dit artikel praten wij over geld en vergoedingen. Wanneer je slachtoffer wordt of een slachtoffer maakt in het verkeer gaat dit vele malen verder dan alleen geld. Levens worden in enkelen seconden verwoest en eindeloos verdriet ontstaat als gevolg van het onder invloed deelnemen aan het verkeer. Heb je een beetje respect voor het leven van anderen en van je zelf dan neem je niet deel aan het verkeer onder invloed van alcohol of drugs.

Verstandige beslissing: verduurzamen van de woning

Om meerdere redenen is het verduurzamen van jouw woning een verstandige keuze. Steeds meer huizenbezitters doen dit dan ook. Er zijn veel, misschien wel meer dan je denkt, mogelijkheden om verduurzaming te financieren.    Kopers letten steeds meer op duurzaamheid woning De makelaars van woningen rapporteren dat belangstellenden voor woningen steeds kritischer kijken naar de vraag hoe het energieverbruik van de te koop staande woning is. In de praktijk betekent dit dat investeren in verduurzaming van de woning over het algemeen de marktwaarde van jouw woning vergroot.   Financiering vooral met spaargeld Van de woningeigenaren die al een hypotheek hadden heeft in 2022 ongeveer 40% maatregelen genomen om de woning (verder) te verduurzamen. Dat kunnen kleine- maar ook grote aanpassingen zijn. Het overgrote deel (90%) van deze woningeigenaren financierde deze maatregelen (deels) met spaargeld.   Verschillende mogelijkheden om te financieren Naast het inzetten van spaargeld zijn er nog legio andere mogelijkheden om verduurzaming van jouw woning te financieren. De belangrijkst opties zijn; Een verhoging van jouw bestaande hypotheek. De meeste banken bieden hiervoor inmiddels aantrekkelijke mogelijkheden aan. Gemeentelijke en landelijke overheden kennen voor allerlei verschillende vormen van verduurzaming subsidies. Veel gemeentes bieden leningen aan met een heel lage rente en gunstige voorwaarden. Voor kleinere investeringen kan een consumptief krediet gunstiger zijn dan een verhoging van jouw hypotheek. Of dit echt zo is, moet je wel goed berekenen. Wij zien de laatste tijd dat met name door de rentestijgingen een consumptief krediet minder voordelig is dan een hypothecair krediet.  Zomer prima moment om te verduurzamen Op het moment dat het buiten koud en guur is en het maandelijkse energieverbruik sterk stijgt, beslissen veel mensen hun woning toch maar energiezuiniger te maken. Dit heeft tot gevolg dat installateurs het druk hebben en je lang moet wachten tot je aan de beurt bent. Voordeel van de zomerperiode is dat het voor installateurs iets rustiger is en er ook meer en langer buiten gewerkt kan worden.   Leg jouw vragen aan ons voor Zou je eigenlijk jouw woning energiezuiniger willen maken maar weet je niet zo goed waar te beginnen en hoe deze aanpassingen te financieren? Neem contact met ons op. In alle rust zetten wij de mogelijkheden voor jou op een rij.

Repareren of weggooien?

Er komen steeds meer initiatieven die helpen te komen tot een meer duurzame samenleving. Het zijn vele, kleine stapjes die uiteindelijk toch een belangrijk verschil kunnen uitmaken. Zo is er het Nationaal Reparateursregister.   Kapot is weggooien? Het is een gewoonte geworden: “doet” de koffiemachine het niet meer, dan is hij “kapot” en kopen we een nieuwe. Reparatie is vaak geen punt meer van overweging. Veel apparaten kunnen niet -zonder schade- worden geopend om het kapotte onderdeel te vervangen, losse onderdelen zijn niet te krijgen en “reparateurs” zijn er niet meer. Dus pech: weggooien dan maar.   Er gaat veel veranderen In het kader van verduurzaming moet dit anders en gebeurt dit ook. Zo komt er Europese wetgeving die fabrikanten dwingt huishoudelijke apparaten zo te maken dat kapotte onderdelen makkelijk te bereiken zijn en kunnen worden vervangen. De vervangende onderdelen moeten tegen betaalbare prijzen voor iedereen beschikbaar zijn.   Reparatiebedrijven Ook wordt gestimuleerd dat er weer reparatiebedrijven komen. Nu zijn er al veel initiatieven van vrijwilligers: de repaircafés. De ondernemersorganisatie Techniek Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben het initiatief genomen om te komen tot het Nationaal Reparateursregister.     Nationaal Reparateursregister De bedoeling is dat in dit register erkende bedrijven komen te staan die op kwalitatief goede wijze reparaties aan vooral huishoudelijke apparaten kunnen uitvoeren. De eerste 80 bedrijven staan nu in dit register. De bedoeling is dat dit aantal in de komende tijd sterk gaat stijgen. Het register is te vinden op https://www.nationaalreparateursregister.nl

Schade door (huis-) dieren en je woning

Dieren kunnen schade toebrengen aan je inboedel of woning. Valt eventuele financiële schade onder de dekking van de je inboedel- of opstalverzekering? Op die vraag gaan wij hieronder in.   Ongedierte Je denkt er misschien niet als eerste aan, maar ongedierte kan grote schade toebrengen aan je woning. Denk bijvoorbeeld aan houtwormen die de draagkracht van balken aantasten. Ook ratten die kabels beschadigen of schimmels die het behang aantasten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Op vrijwel alle opstal- en inboedelverzekeringen zijn dit soort oorzaken van schade van vergoeding uitgesloten. De reden hiervoor is dat deze schades in veel gevallen het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud.   Huisdieren Ook de eigen huisdieren kunnen schade veroorzaken. Bijvoorbeeld de hond die met zijn staart de vaas van het bijzettafeltje zwiept. Ook hier geldt dat de meeste inboedelverzekeringen deze schade niet vergoeden. Er zijn echter enkele verzekeraars die bij de meest uitgebreide verzekering deze schade (gedeeltelijk) wel vergoeden.   Huisdier is “inboedel” Het klinkt misschien raar. Maar verzekeringsmaatschappijen zien een huisdier als “inboedel”. Vindt er in de woning een schade plaats, bijvoorbeeld een brand, waarbij ook het huisdier gewond raakt, dan worden de medische kosten voor de behandeling van deze hond wél vergoed. De verzekering maakt dan dus geen onderscheid tussen de schade aan de eetkamertafel en de hond van het gezin.   Kat op de auto Een huisdier van de buren kan ook schade bij jou veroorzaken. Laten wij even het voorbeeld nemen dat je kat Mies lekker ligt te zonnen op de het dak van je auto die op jouw oprit staat. Boef, de herder van de buren en Mies zijn geen vrienden. Boef stormt op je auto af, zet zijn poten met de harde en scherpe nagels op de motorkap en gaat een partij blaffen. Het gevolg is een aantal forse krassen op de motorkap. De buren zullen, als baas van Boef, voor deze schade aansprakelijk zijn. In dit geval wordt normaal gesproken wordt de schade vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van de buren.

Lenen aan eigen kinderen fiscaal minder aantrekkelijk

Met ingang van 2023 zijn de fiscale regels gewijzigd. Deze wijziging kan leiden tot extra lasten aan de kant van (groot-) ouders die een lening hebben verstrekt.   Jubelton mag niet meer Tot voor kort mochten onder meer ouders onder een aantal voorwaarden hun kind een fors bedrag schenken voor de financiering of verbouwing van een woning. Het fiscale voordeel was dat het kind over deze schenking geen schenkingsbelasting hoefde te betalen. Deze bijzondere regeling stond bekend onder de naam “Jubelton”. Dit fiscale voordeel is inmiddels afgeschaft.   Lenen door familie Wat nog wel mag is dat je als particulier geld aan iemand leent om een woning te kopen of te verbouwen. Dat kan met dezelfde zekerheden als een bank die heeft door de lening te vertrekken als hypotheek. De familielening kan aantrekkelijk zijn doordat bijvoorbeeld de rente op een iets gunstiger niveau wordt afgesproken dan de rente die bij de bank geldt. Overigens moet deze rente wel “zakelijk” blijven. Is de rente die bij een familielening wordt gerekend veel gunstiger dan bij de bank, dan kan de fiscus het verschil aanmerken als “schenking” waarover de lener dan extra belasting moet betalen.    Wijziging box 3 Met ingang van 1 januari 2023 gelden er nieuwe fiscale regels die van belang zijn voor degene die geld uitleent. Deze nieuwe regels houden in dat al het vermogen dat geen spaargeld is, door de Belastingdienst wordt gezien als “belegging”.   Vervolgens, en daar zit de pijn, rekent de Belastingdienst met een fictief rendement van 6,17%. Dit betekent dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat over deze belegging een rendement wordt behaald van 6.17% ongeacht of het werkelijke rendement hoger of lager was.   De ouders die dus aan hun kind een lening verstrekken van bijvoorbeeld € 350.000,-- en met het kind een “gunstige rente” afspreken van bijvoorbeeld 3,5 %, krijgen van hun kind 3,5% rente maar de fiscus zal net doen alsof de ouders 6,17% rente hebben ontvangen en dit belasten via de vermogensbelasting bij de ouders.   Deze nieuwe regeling geldt ook voor ouders die vóór 1 januari 2023 aan hun kinderen een lening hebben verstrekt.   Familielening? Laat je goed adviseren! Overweeg je aan (klein)kinderen een familielening te verstrekken of heb je dat in het verleden al gedaan, weet dan dat de fiscale regels op dit gebied zijn veranderd. Laat je goed voorlichten voordat je beslissingen op dit terrein neemt. Wil je meer weten dan ben je uiteraard van harte welkom bij de financieel adviseurs van ons kantoor. 

Let op bij start nevenactiviteiten

In veel beroepen is er een tekort aan vakmensen. Dat geldt in de bouw, zorg, horeca, transport en vele andere sectoren. Het kan dan aantrekkelijk zijn om naast een “betaalde” baan ook nog een of twee dagen als zzp’er aan de slag te gaan. Niets mis mee. Maar de verzekeringen moeten dan wel aangepast worden.   Nevenwerkzaamheden Naast je “betaalde” baan als werknemer kun je nevenwerkzaamheden hebben, in de vorm van vrijwilligerswerk of het uitvoeren van werkzaamheden als Zelfstandige zonder Personeel, zzp’er.   Particuliere verzekeringen niet bedoeld voor bedrijfsmatige activiteiten Jouw particuliere verzekeringen zijn niet bedoeld voor jouw bedrijfsmatige activiteiten. Neem als voorbeeld dat je drie dagen in de week loodgieter bent in dienst van een werkgever en 2 dagen als zzp’er. Wanneer er door het aanbrengen van een verkeerde aansluiting in een gasleiding brand ontstaat bij een klant, dan is de vraag wie voor deze schade aansprakelijk is. Heb je deze fout gemaakt als “werknemer”, dan valt deze schade waarschijnlijk onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van jouw werkgever. Maar dat geldt uiteraard niet voor de schade die voortkomt uit een opdracht die je als zzp’er hebt geaccepteerd. Die aansprakelijkheid zal bij jou terechtkomen. Jouw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP, zal deze schade echter niet vergoeden, want deze schade heb je niet als “particulier” veroorzaakt maar in het kader van een beroep of bedrijf.   Zo zijn er heel veel situaties denkbaar, ook met betrekking tot het gebruik van je auto, waarbij het opeens verschil kan uitmaken of je als particulier deze auto gebruikte of in het kader van jouw beroep of bedrijf.   Neem contact met ons op Of het nu gaat om een onbetaalde functie of om het gedeeltelijk gaan werken als zzp’er: laat ons kantoor dit weten. Wij gaan dan samen met jou kijken of deze je verzekeringen moeten worden aangepast.

Zorg dat plaatje helder is wat financieel de gevolgen van overlijden zijn

In 2022 waren er in Nederland 169.938 sterfgevallen. Dat zijn er gemiddeld 3.250 per week. Bij onverwachte overlijdenssituaties kunnen, naast verdriet en gemis, ook de financiële gevolgen groot zijn.   Zorg dat gevolgen bekend zijn In alle vormen van de samenleving is het belangrijk dat bekend is wat de financiële situatie is indien een van de partners komt te overlijden. Kunnen de woonlasten nog betaald worden? Kunnen de nabestaanden door met het leven en de studie die men gewend was? Ons advies is om te zorgen dat dit financiële plaatje bekend is en dit om de paar jaar door te lichten.   Financiële gaten zijn voor lage premie op te vangen met een overlijdensrisicoverzekering Blijkt uit de berekening dat een onverwacht overlijden leidt tot financiële problemen voor de nabestaanden, dan kun je dit waarschijnlijk voorkomen door tijdig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze verzekering sluit u af voor een bepaald aantal jaren. Overlijdt een van de partners binnen deze periode, dan keert de verzekering een vooraf afgesproken bedrag uit aan de achterblijvende partner.    Premie is laag De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn laag en in de afgelopen jaren ook nog eens sterk gedaald. Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende uitkering gedaald met maar liefst 65%.   Op dit moment kan iemand van bijvoorbeeld 35 jaar al een overlijdensrisicoverzekering voor een periode van 30 jaar afsluiten met een uitkering van € 100.000 voor minder dan € 8 per maand.   Verzekering is altijd te stoppen Het klinkt misschien een beetje eng: een verzekering voor 30 jaar. Maar dat valt wel mee. Gedurende die 30 jaar mag de verzekeraar de verzekering niet beëindigen. Dus ook niet wanneer de gezondheid van degene op wiens leven de verzekering is afgesloten slechter wordt waardoor de kans op voortijdig overlijden toeneemt. Als verzekerde mag je de verzekering echter op elk moment dat je dit wilt stoppen. Heb je de verzekering niet meer nodig, dan kan je de verzekering dus op dat moment beëindigen.   Controleer om de paar jaar Beschik je al over een overlijdensrisicoverzekering? Dan is het verstandig om deze samen met ons om de paar jaar even door te nemen. Misschien dat er wijzigingen zijn in jouw gezinssituatie of de financiële verplichtingen die je bent aangegaan. We kunnen dan, wanneer je dat wenst de verzekering aanpassen.

Cookie instellingen