Check schulden bij je BV en los zo nodig af

Als je samen met je partner schulden hebt bij je eigen bv die meer bedragen dan € 700.000, dan wordt vanaf 2023 het meerdere boven de € 700.000 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%. Leent je bv aan je (klein) kinderen of aan je (groot)ouders of die van je partner, dan geldt de grens van € 700.000 ook voor deze verbonden personen en hun partners. Als zij zelf geen aanmerkelijk belang in jouw bv hebben (5% of meer), dan vindt de belastingheffing over het meerdere boven deze € 700.000 bij jou plaats. Hebben zij zelf wel een aanmerkelijk belang, dan vindt de heffing bij de lener/verbonden persoon zelf plaats.

Eigenwoningschulden
Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij je eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Ben je deze schulden daarna aangegaan, dan moet je een hypotheekrecht verstrekken aan je eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt en dus niet schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Verlaag je schuldenlast
Inventariseer je schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij je eigen bv. Zijn deze hoger dan € 700.000? Op 31 december 2023 vindt de eerste toetsing plaats aan deze € 700.000-grens. Zorg ervoor dat je dan de schuldenlast zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000. Dat kan bijvoorbeeld door de lening af te lossen met privémiddelen of met een dividenduitkering. Houd in dit laatste geval wel rekening met 26,9% box-2-belasting. Een andere optie is dat je een deel van de schuld herfinanciert bij een bank. Heb je vastgoed in privé? Dan zou je kunnen overwegen om dit te verkopen om met de opbrengst de schuldenlast bij je eigen bv terug te brengen.

LET OP
Vanaf 2024 gaat de grens waarboven je over een schuld bij de eigen bv box 2-belasting moet betalen fors omlaag naar € 500.000. Heb je een schuld aan je eigen bv tussen € 500.000 en € 700.000, dan zul je (ook) volgend jaar moeten aflossen op deze schuld om aan de box-2-belasting
te ontkomen.

Invorderen conserverende aanslag
Als je een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbelang) hebt in een bv en je emigreert, word je geacht jouw aanmerkelijkbelangaandelen te hebben vervreemd. Er wordt dan een conserverende aanslag opgelegd over de meerwaarde, waarvoor je (onder voorwaarden) uitstel van betaling krijgt. Deze aanslag wordt ingevorderd voor zover je na emigratie inkomen uit jouw bv geniet. Onder de huidige wet zou de conserverende aanslag ook kunnen worden ingevorderd als je na emigratie bovenmatig leent van een nieuw opgerichte in het buitenland gevestigde vennootschap, waarin je een aanmerkelijk belang hebt. Vanaf 2024 wordt in deze situatie de conserverende aanslag niet ingevorderd. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

Cookie instellingen