Heffingskortingen gewijzigd

De algemene heffingskorting bedraagt in 2024 maximaal € 3.362 en wordt afgebouwd met 6,63% van het inkomen uit werk en woning (het box-1-inkomen) voor zover dat meer bedraagt dan € 24.812. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2024 € 5.532 bij een inkomen van € 39.957. Daarna wordt deze korting afgebouwd met 6,51%. Dit afbouwpercentage is ongewijzigd gebleven.

Meer ouderenkorting(en)
De ouderenkorting is een heffingskorting voor de belastingplichtige die bij het einde van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De ouderenkorting is verhoogd van € 1.835 naar € 2.010. Je krijgt de maximale ouderenkorting bij een inkomen tot en met € 44.770. Daarboven wordt de korting afgebouwd met 15%, waardoor je bij een inkomen van € 58.170 (in 2023: € 53.122) geen ouderenkorting meer krijgt. Ben je een alleenstaande oudere? Dan heb je bovendien recht op de alleenstaandeouderenkorting van € 524 (in 2023: € 478).

Hogere gewijzigde IACK
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bedraagt in 2024 maximaal € 2.950. Als je werkt en een kind hebt in de leeftijd tot 12 jaar, kan je in aanmerking komen voor de IACK. Dat is het geval als je geen fiscale partner hebt of als je die wel hebt maar jouw arbeidsinkomen lager is dan dat van je partner. De hoogte van de korting hangt af van jouw arbeidsinkomen. Dat moet in 2024 minimaal € 6.073 bedragen. De IACK bedraagt 11,45% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer beloopt dan € 6.073. De maximum IACK bereik je bij een arbeidsinkomen van € 31.837 (in 2023: € 29.076). Een andere wijziging betreft het co-ouderschap. Bij co-ouderschap kun je als ouders voortaan allebei voor de IACK in aanmerking komen als het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van jullie huishoudens verblijft. Kun je dit niet aannemelijk maken, dan is doorslaggevend bij welke ouder het kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ingeval van echtscheiding is het dus een belangrijk aandachtspunt om dit goed vast te leggen. Overigens wordt vanaf 2025 de inschrijfeis in de BRP vervangen door een materiële eis.

Cookie instellingen