Nieuws Hypotheken

WOZ-waarde van uw woning gestegen?

Waarschijnlijk heeft u in de afgelopen periode bericht ontvangen dat de WOZ-waarde van uw woning is gestegen. In dit artikel gaan wij in op wat dit voor u in de praktijk kan betekenen.   De letters WOZ staan voor Wet waardering onroerende zaken. In het kader van deze wet worden elk jaar alle woningen in Nederland getaxeerd.   WOZ De WOZ-waarde die u opgegeven krijgt, loopt ongeveer een jaar achter omdat de woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De opgave van de WOZ-waarde die u recent heeft ontvangen betreft dus de getaxeerde waarde van uw woning per 1 januari 2019. In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde gemiddeld voor heel Nederland gestegen met 8,9%.   Belastingen gekoppeld aan WOZ-waarde Meerdere belastingen zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de onroerendzaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Ook bij overlijden kan bij het bepalen van de waarde van de erfenis de WOZ-waarde een rol spelen. Over het algemeen betekent een stijging van de WOZ-waarde van de woning ook een stijging van de verschillende belastingen. Over 2019 heeft er dus een forse stijging van de WOZ-waarde plaatsgevonden. De verwachting is dat ook over 2020 een verdere, forse stijging te zien zal zijn.   Maar ook voordelen Een hogere WOZ-waarde heeft ook voordelen. Allereerst is dit een indicatie dat de waarde van uw woning is gestegen. Indien uw hypotheekschuld niet is verhoogd, betekent dit dat uw vermogen is gegroeid. Bij verkoop van uw woning komt deze vermogenswaarde in geld bij u terug.   Daarnaast zijn er veel hypothecaire leningen waarbij de geldverstrekker het rentetarief (iets) verlaagt indien de resterende schuld van de lening daalt onder een bepaald percentage van de waarde van de woning. Door de nieuwe WOZ-waarde, in combinatie met de eventuele maandelijkse aflossingen die u op de lening doet, kan het gebeuren dat de resterende hypotheekschuld bijvoorbeeld minder is dan 80% van de (nieuwe) waarde van de woning. Afhankelijk van de hypotheek die u heeft afgesloten en de Bank waarbij deze lening is gesloten kan dit tot gevolg hebben dat de rente voor de rest van de rentevast periode iets lager kan worden. De ene bank doet dit min of meer automatisch, de andere doet dit alleen op aanvraag.   Geeft u uw nieuwe WOZ-waarde aan ons door? Wanneer u ons de nieuwe WOZ-waarde van uw woning doorgeeft dan controleren wij graag of de bank, waarbij u uw hypotheek heeft afgesloten, op grond van deze nieuwe WOZ-waarde u recht geeft op een (iets) lagere hypotheekrente.

Woning voor kind kopen? Onderzoek mogelijkheid schenkingsvrijstelling

Overweegt u uw kind te helpen met de financiering van een eigen woning? Wij denken graag met u mee. Het Kabinet heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2021 de regeling met betrekking tot de overdrachtsbelasting aan te passen. Voor ouders die overwegen hun kind te helpen met de aankoop en financiering van een woning is het zinvol de consequenties van deze aanpassing op een rij te zetten.    Indien de ouder een appartement koopt Indien de ouders voor hun kind, bijvoorbeeld voor de periode dat het kind studeert, een appartement willen kopen, dan zal, indien de overdracht van het onroerend goed na 31 december 2020 plaatsvindt, over de koopprijs 8% overdrachtsbelasting betaald moeten worden.   Bij een appartement van bijvoorbeeld €250.000,- betekent dit dus een belasting van €20.000,-! Indien het kind jonger is dan 35 jaar en het appartement zijn/haar hoofdverblijf wordt, dan zou, indien het kind voor het eerst een pand koopt, gebruik gemaakt kunnen worden van de nieuwe voorgenomen vrijstellingsregeling. Dit betekent dat dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. In dit voorbeeld dus een besparing van maar liefst €20.000!   Financiering indien kind koopt. Indien formeel het appartement door het (studerende) kind wordt gekocht, is het natuurlijk de vraag hoe de aankoop kan worden gefinancierd. Indien de ouders voldoende vermogen hebben, kan overwogen worden gebruik te maken van een combinatie van schenkingsvrijstellingen. Over 2020 mogen ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar een bedrag schenken van maximaal €103.643,- om het kind in staat te stellen een woning te kopen. Het kind hoeft over deze schenking geen schenkbelasting te betalen.   In ons voorbeeld is dit bedrag van €103.643,- onvoldoende om de koopprijs van het appartement volledig te kunnen betalen. Het kind zal het restant van het bedrag van de koopprijs en de bijkomende kosten ook moeten financieren. Indien het kind inkomen uit arbeid heeft, kan dit resterende bedrag bij een bank worden gefinancierd. Afhankelijk van het vermogen van de ouders kan dit restant ook worden geleend bij de ouders. Indien de juiste afspraken worden gemaakt over rente en aflossing kan, indien het kind inkomen heeft, de te betalen rente in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen van het kind en ontstaat op deze wijze voor het kind een belastingvoordeel. Zijn de ouders in staat en bereid het kind ook na de aankoop van de woning financieel verder te ondersteunen, dan mogen de ouders jaarlijks een bedrag aan het kind schenken zonder dat deze hierover schenkingsbelasting hoeven te betalen. Over 2020 is dit bedrag maximaal €5.515. Wat er dan feitelijk gebeurt indien de resterende lening door de ouders is verstrekt, is dat het kind dit bedrag van de ouders ontvangt en vervolgens weer gebruikt om aan de ouders rente en aflossing te betalen. Het geld komt op deze wijze weer terug bij de ouders.   Plannen? Vraag ons advies Zoals aangegeven betreft de aanpassing van de overdrachtsbelasting een voornemen van het Kabinet. De verwachting is dat rond november a.s. zekerheid zal ontstaan of deze regeling definitief van kracht wordt en wat de exacte, definitieve voorwaarden zullen zijn. Overweegt u uw kind te helpen met de financiering van een eigen woning? Dan is het juist nu belangrijk om hierover met ons te overleggen. Nu is er nog de tijd om de verschillende alternatieven goed op een rij te zetten en in rust de voor u juiste keuze te maken. Voorkom dat u, indien de regeling in november definitief wordt, op dat moment onder tijdsdruk belangrijke beslissingen moet nemen.  Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag tijd voor u vrij om de verschillende mogelijkheden op een rij te zetten.

Voorstel verlaging overdrachtsbelasting “starters”

Het is een beetje vooruitlopen op zaken, maar in dit artikel vindt u belangrijke informatie over de overdrachtsbelasting voor het kopen van een woning. Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een “cadeautje” aan voor jonge mensen die na 1 januari 2021 een woning kopen. In dit artikel bespreken wij u de hoofdlijnen van het voorstel. Maar met de waarschuwing: het is een voorstel waarvan naar verwachting pas in november 2020 zeker zal zijn hoe de definitieve regeling eruit zal gaan zien. Overdrachtsbelasting Wanneer u in Nederland een onroerend goed koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Voor een woning is het tarief op dit moment 2% en voor een bedrijfspand 6%. Indien de overdracht van het onroerend goed via de notaris verloopt, houdt deze in het algemeen de te betalen overdrachtsbelasting in en draagt deze af aan de fiscus. Wijziging tarieven Het voorstel van het Kabinet is om de tarieven per 1 januari 2021 aan te passen. De nieuwe situatie zou dan zijn: Het algemene tarief wordt 8% (was 6%); Woningen die door de koper zelf bewoond gaan worden 2%; Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor “jonge” kopers (zie hierna). Kopen om te verhuren In 2020 betaalt iemand die een woning koopt om deze vervolgens te verhuren 2% overdrachtsbelasting.  Na 1 januari 2021 wordt dit dus 8%. Hetzelfde geldt voor de aankoop van een vakantiewoning. Vindt overdracht van de vakantiewoning voor 31 december 2020 plaats, dan moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Overdracht vanaf 1 januari 2021 wordt belast met 8% overdrachtsbelasting. Vrijstelling voor jongeren Om “starters” op de woningmarkt tegemoet te komen wordt voorgesteld om onder een aantal voorwaarden voor jongeren die een woning kopen de overdrachtsbelasting op 0% te stellen. De voorwaarden hierbij zijn de volgende: De overdracht moet plaatsvinden na 31 december 2020; De woning die wordt gekocht moet bedoeld zijn om zelf als hoofdverblijf te gaan bewonen; De koper moet jonger zijn dan 35 jaar; De koper mag nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. (Dat kan nu ook nog niet omdat het een nieuwe regeling betreft die eventueel pas per 1 januari 2021 van kracht wordt). Belangrijk: hoofdverblijf en leeftijd In de praktijk is een eerste belangrijke voorwaarde dat de koper zelf de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Een ouder die voor zijn studerende kind een appartement koopt, voldoet niet aan dit criterium en zal dus na 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting moet betalen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de koper jonger is dan 35 jaar. In de praktijk worden woningen vaak gekocht door twee partners. Wat nu wanneer de één 33 jaar is en de ander 36? Het klinkt wat ingewikkeld. Maar in die situatie moet de partner die 35 jaar of ouder is toch overdrachtsbelasting betalen. Indien samen een woning wordt gekocht van €300.000,- waarbij ieder voor de helft van de woning eigenaar wordt, dan zal de jongere partner over zijn/haar aandeel in de woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, terwijl de oudere partner over zijn/haar aandeel (€150.000) 2% overdrachtsbelasting moet betalen. Regeling geldt voor vijf jaar Het voornemen van de regering is dat deze regeling voor een periode van vijf jaar zal gelden. De regeling moet echter nog door het Parlement worden goedgekeurd. De verwachting is dat pas in de loop van november a.s. zekerheid bestaat of de regeling op deze wijze van kracht wordt. Bepalend is moment van overdracht Indien de voorgestelde regeling door het Parlement wordt aangenomen, dan is het moment waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt bepalend en niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt afgesloten.  De verwachting is dan ook dat vooral in de laatste maand van dit jaar kopers van woningen die niet voor eigen bewoning bedoeld zijn, de overdracht vóór 31 december 2020 zullen willen laten plaatsvinden, terwijl jongeren de overdracht juist naar het nieuwe jaar zullen willen verplaatsen. Plannen? Blijf met ons in contact De Raad van State heeft inmiddels een kritisch oordeel over dit voornemen van het Kabinet uitgebracht. Dit kan ertoe leiden dat het voorstel in de komende weken op onderdelen wordt aangepast. Heeft u plannen om een woning te kopen? Informeer ons daar dan over. Wij kunnen u dan direct informeren over eventuele aanpassingen in de plannen, zodat u bij uw verdere besluiten hiermee rekening kunt houden. Afhankelijk van de definitieve regeling kan het u duizenden euro’s aan overdrachtsbelasting schelen of u de overdracht van de woning vóór of na 31 december 2020 laat plaatsvinden.

Verbouwen van uw woning een optie?

“In Amerika is de prijs van timmerhout in de afgelopen periode sneller gestegen dan van goud.”   Net als in Nederland leidt het coronavirus ook in de Verenigde Staten van Amerika tot een sterke stijging van verbouwingen en aanpassingen van onder meer woningen. Heeft u ook plannen?   Aanpassen van uw woning In de afgelopen periode hebben veel mensen veel meer tijd besteed in en rondom de eigen woning. Daarbij kan het idee zijn ontstaan om de woning te gaan verbouwen. Er zijn verschillende manieren waarop de kosten van deze verbouwing kunnen worden gefinancierd. De belangrijkste mogelijkheden zetten wij op een rij.   Verhoging van uw bestaande hypotheek Indien de waarde van uw woning hoger is dan de restschuld van uw hypotheek dan heeft uw woning een “overwaarde”. U kunt dan besluiten om uw bestaande hypotheek te verhogen. Hieraan zijn wel financieringskosten verbonden. Dat kan interessant zijn voor verbouwingen waarbij de kosten globaal meer dan €30.000,-- bedragen.   Consumptief krediet Voor de kosten van kleinere verbouwingen kunt u ook een specifiek consumptief krediet afsluiten. Meerdere kredietinstellingen kennen leningsvormen die juist ontwikkeld zijn voor de financiering van een verbouwing. De wijze waarop u rente en aflossing betaalt, lijkt erg  op een hypothecair krediet. U betaalt bij dit krediet geen afsluitkosten en onder bepaalde voorwaarden is de rente fiscaal aftrekbaar.   Vanuit spaargeld Uiteraard kunt u de verbouwing ook financieren vanuit eigen spaargeld. De rente over spaarrekeningen is momenteel erg laag. Door uw woning te verbouwen vergroot u uw woonplezier en wanneer de verbouwing ook gericht is op het energiezuiniger maken van de woning zult u ook weer kosten gaan besparen en zal de waarde van uw woning hoger worden. De ervaring leert dat het verstandig is wat liquide geld achter de hand te houden voor onverwachte gebeurtenissen.   U bent van harte welkom! Heeft u plannen om uw woning te verbouwen en wilt u eens met ons van gedachten wisselen over hoe u in uw situatie deze verbouwing het slimst kunt financieren? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Opkoopbescherming biedt meer kans voor starters op de woningmarkt

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakt er geen geheim van: er is wetgeving in aantocht die het opkopen van woningen om deze te verhuren moet tegengaan.   Er is in Nederland een forse woningnood. Globaal is er een tekort van 300.000 woningen. Het tekort aan woningen leidt tot relatief hoge prijzen voor woningen die te koop staan. Maar ook tot hoge huren voor huurwoningen die niet tot de sociale huurwoningen worden gerekend. In de vrije sector staat het verhuurders vrij om de hoogte van de huur zelf te bepalen. Er zijn geen wettelijke maxima aan deze huren.   Zoeken naar rendement De rente over spaargeld is al enige tijd historische laag. De meerderheid van de “deskundigen” verwacht niet dat de rente op korte termijn gaat stijgen. De ontwikkelingen op de effectenbeurzen laten een nerveus beeld zien. Niet alleen sterke stijgingen, maar ook sterke dalingen doen zich nu met regelmaat voor. Ook hier zijn er te veel onzekere maar wel impactvolle ontwikkelingen in de wereld om van een stabiele markt te kunnen spreken. Voor steeds meer particulieren is dit een situatie waarin men besluit om een of meer woningen aan te kopen en deze vervolgens tegen de hoogst mogelijke prijs te verhuren,   Kopen om te verhuren Ook een aantal banken zijn op deze ontwikkeling gesprongen. Zijn bieden aan particulieren speciale hypotheken aan die bestemd zijn om woningen te kopen en die vervolgens te verhuren. Bij een “normale” hypotheek is dit vaak in de voorwaarden uitdrukkelijk verboden. Particulieren die gebruik maken van deze specifieke leningsvorm financieren dan een deel van de woning met eigen geld, maar het grootste deel met zo’n hypotheek. In plaats van dat men met het eigen geld slechts één woning kan kopen, kan men door het eigen geld over bijvoorbeeld drie woningen te spreiden aangevuld met drie hypotheken voor de resterende bedragen, drie woningen kopen om deze vervolgens te verhuren. Hierbij zien deze investeerders twee bronnen van mogelijke “winst”: De woningen kunnen in de komende jaren in waarde stijgen waardoor er winst gemaakt wordt op het moment dat de woningen weer worden verkocht. Daarnaast levert de huur winst op indien de opbrengsten hiervan hoger zijn dan de rente van de lening en de kosten van het onderhoud.   Maatschappelijke weerstand groeit Er zijn natuurlijk particulieren die “nette” verhuurders zijn. Maar de categorie “huisjesmelkers” is er ook. Verhuurders die een zo hoog mogelijke huur willen ontvangen, woningen liefst in zo veel mogelijk kleine appartementen opdelen en zo lang mogelijk de kosten van onderhoud willen uitstellen.   De maatschappelijke weerstand tegen deze vorm van verhuur neemt toe. De politiek neemt daarom steeds meer maatregelen om deze ontwikkelingen tegen te gaan.   Verbod tot verhuur bij nieuwbouw Een groeiend aantal gemeenten gaat ertoe over om te bepalen dat bij nieuwbouw de koper verplicht is om de woning zelf te gaan bewonen. Onder meer de gemeenten Amsterdam en Utrecht voeren dit beleid.   Daarnaast bereidt minister Kajsa Ollongren momenteel wetgeving voor waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen om in buurten waar dat nodig is “opkoopbescherming” in te voeren. Het wordt dan verboden om in deze buurten woningen te kopen die niet zelf bewoond gaan worden. Doel van deze maatregelen is te voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen door beleggers voor de verhuur worden opgekocht.   Daarnaast wil de minister ook maatregelen nemen waardoor er meer greep komt op de huurprijzen van vrijesectorwoningen. Zo wil zij de huurverhoging maximeren tot 2,5%.   Verkiezingsjaar nadert De verkiezing voor de nieuwe Tweede Kamer staat op dit moment voor 17 maart 2021 op de agenda. In de aanloop naar deze verkiezingen zullen alle partijen hun visie op de toekomst formuleren. Te voorspellen is dat bij veel partijen de ontwikkeling van de woningmarkt een van de belangrijkere onderwerpen zal zijn.   Ook valt te voorspellen dat de sympathie bij veel politieke partijen meer zal liggen bij de mensen die een betaalbare woning zoeken dan bij particulieren die deze woningen willen opkopen als investering.   Of het als particulier kopen van woningen om deze vervolgens te verhuren ook in de komende jaren een financieel aantrekkelijke investering blijft, zal de tijd uitwijzen. Los van maatschappelijke opvattingen die iemand over deze ontwikkelingen kan hebben, adviseren wij u voorzichtig te zijn om juist nu in deze markt te stappen.

Er zijn wel erg veel uitzonderingen op de leennormen

Of u een lening kunt krijgen, voldoende om de woning te financieren die u op het oog heeft, hangt van vele factoren af. De regelgeving hieromtrent is ingewikkeld.    Wanneer u s ’avonds laat voorbij ons kantoor rijdt en u ziet nog een paar lampen branden dan kan het goed zijn dat we aan het studeren zijn. Want wat de overheid allemaal bedenkt rondom hypotheken… Maar goed wij doen het graag om u van een goed advies te kunnen voorzien.   Kern is overkreditering te voorkomen Als financieel adviseur hebben wij met gedetailleerde wetgeving te maken voor hoe wij ons vak moeten uitoefenen. De eisen hebben betrekking op bijvoorbeeld de vakbekwaamheid die permanent onderhouden moet worden. De wijze waarop we met klachten omgaan en de eisen die aan integriteit worden gesteld. Binnen al die eisen is er echter één groep van eisen die van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten speciale aandacht krijgt. En dat is onze verplichting om het maximale te doen om te voorkomen dat onze relaties een zodanig hoog hypothecair krediet afsluiten dat zij in de toekomst in betalingsproblemen komen. Om dit te voorkomen is een set van eisen geformuleerd.   Leennormen gelden voor iedereen Onderdeel van deze eisen zijn de door de overheid ontwikkelde leennormen. Een ingewikkelde set eisen die echter uiteindelijk aangeven bij welk inkomen en waarde van de woning welk bedrag maximaal geleend mag worden middels een hypotheek.   Alle banken zijn verplicht bij de beoordeling van een aanvraag voor een hypothecaire lening deze normen toe te passen. Een goede adviseur kan dus al, na met u uw situatie te hebben doorgesproken en de nodige berekeningen te hebben gemaakt, redelijk voorspellen of de door u gewenste hypotheek “haalbaar” is of niet.   Maar wanneer u “buiten de normen valt” is het dan over en uit met uw wens om een woning te financieren”? Nee dat is niet het geval. Want de wet kent tal van uitzonderingen op de leennormen en juist daar zal de ene adviseur zich onderscheiden van de andere adviseur. Een goed adviseur onderzoekt uitgebreid of er in uw specifieke situatie toch misschien meer mogelijk is, om vervolgens individueel met de bank in onderhandeling te gaan en, wanneer dit voor u niet leidt tot een te hoog krediet, die lening die op het eerste oog niet past in de leennormen toch voor elkaar te krijgen.   Een paar van de belangrijkste uitzonderingen Om u een idee te geven van de uitzonderingen die op de algemene leennormen bestaan en door ons worden bestudeerd of deze in uw situatie mogelijk van toepassing zijn, vermelden wij hier de belangrijkste uitzonderingen op de algemeen geldende leennormen.   Bij een echtscheiding of relatiebreuk kunnen de leennormen worden aangepast.  Indien er een grondig te onderbouwen specifieke situatie aan uw zijde bestaat die een hogere lening dan volgens de leennormen passend is, toch verantwoord maakt.  In het geval er energiebesparende verbeteringen in de woning worden aangebracht.  Indien alleen de hypotheek wordt overgesloten (dus niet omdat u een andere woning koopt). Boven de leennormen mogen dan de oversluitkosten, zoals notaris- en taxatiekosten worden meegefinancierd.  Indien er sprake is van een overbruggingssituatie waarbij u een nieuwe woning heeft gekocht terwijl uw oude woning nog te koop staat.  Goed advies is echt belangrijk Indien u overweegt een hypothecair krediet af te sluiten of uw bestaande hypotheek wil oversluiten, wees dan verstandig en laat u goed adviseren. Want geloof ons: al die regels en bepalingen maken hypothecaire leningen echt ingewikkeld. Zonder deskundig advies is de kans groot dat u zichzelf te kort doet.

Let op: Opgave boeterente is vaak indicatief

Oversluiten van uw hypotheek kan, vanwege de huidige lage rentestand, lagere maandlasten opleveren, maar voorkom onaangename verassingen: laat u goed adviseren!   Wanneer u een hypothecaire lening heeft, kunt u besluiten deze eerder af te lossen dan met de bank was afgesproken. U kunt dan te maken krijgen met een boeterente. Wanneer u zich niet deskundig laat begeleiden, kan dit leiden tot een onplezierige verrassing.   Afspraken over rente Indien u een hypothecair krediet afsluit, maakt u ook afspraken over de rente die u over de lening gaat betalen. De meeste mensen kiezen ervoor om af te spreken dat de rente voor een periode van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar niet zal veranderen. Dit geeft de consument de zekerheid dat de gedurende deze periode de woonlasten niet stijgen wanneer de rente van hypothecaire leningen in de mark wel stijgt.   Rente kan echter ook dalen In de afgelopen jaren is de rente echter sterk gedaald. Nog steeds is de rente voor hypotheken heel laag. Er zijn veel mensen die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten waarbij de rente voor een langere periode is vastgezet op bijvoorbeeld 3,5%.   Op het moment dat men deze hypotheek afsloot, kan dit een heel verstandig besluit zijn geweest. Niet alleen omdat onduidelijk was hoe de rente zich in de jaren daarna zou ontwikkelen, maar ook omdat deze 3,5% rente voor de bewoners goed te betalen was.   Wat we nu dagelijks in onze adviespraktijk zien, is dat mensen toch wat spijt krijgen. Immers de rente schommelt nu rond de 1,1/1,2% voor een tienjarige lening. Bij een lening van bijvoorbeeld €350.000 zijn de rentelasten bij 3.5% rente €1.020,--, per maand, maar bij 1,2% nog maar €350,--. Dus een verschil van maar liefst €670,--   Beëindigen en opnieuw afsluiten Een consument die deze vergelijking maakt, zal dan snel op de gedachte komen om de bestaande lening te beëindigen en een nieuwe lening tegen de huidige, lage rente af te sluiten.   Helaas gaat dat niet zomaar. Want de bank heeft in zijn voorwaarden bepaald dat wanneer u eerder met de hypotheek stopt dan was afgesproken u als “boete” het verschil tussen de afgesproken rente en de rente die op dit moment geldt moet betalen.  Daarmee lijkt de mogelijkheid om voordeel te behalen verkeken, maar dat is niet het geval.   Allereerst geldt bij elke bank dat je elk jaar 10% boetevrij mag aflossen. Bij het berekenen van de boete wordt hiermee rekening gehouden. Over 10% van de lening wordt dus geen boete berekend. Daarnaast kan het oversluiten toch aantrekkelijk zijn wanneer uw bestaande renteafspraak nog maar een beperkte periode geldt, bijvoorbeeld nog 3 jaar. U kunt dan alvast het besluit nemen om de hypotheek over te sluiten en de rente voor bijvoorbeeld 20 jaar vast te zetten tegen het huidige, lage niveau. U krijgt dan wel te maken met een boete, maar die wordt dan alleen maar berekend over de drie jaar dat u eerder met de hypotheek stopt dan was afgesproken. De kosten van deze rente over drie jaar kunt u binnen uw nieuwe hypotheek spreiden over de komende 20 jaar.   Gevaar van indicatieve boeterente Vaak verstrijkt er enige tijd tussen het moment dat mensen beginnen met te denken om hun hypotheek over te sluiten en het moment dat de oversluiting daadwerkelijk plaatsvindt. Het is niet ongebruikelijk dat mensen starten met de vraag aan de bank “hoe hoog de boeterente zal zijn.” Elke bank zal die vraag kunnen beantwoorden. Maar zij zullen altijd aangeven dat het een indicatie is, want de boete wordt berekend naar de dag waarop u deze vraag stelt.   In de afgelopen periode hebben we echter gezien dat de rente voor hypotheken telkens iets verder daalde. Bij boeterentes geldt echter dat hoe groter het verschil is tussen de oude en nieuwe rente, hoe hoger de boete wordt.   Dit kan beteken dat op uw eerste vraag de bank heeft aangegeven dat de boeterente “indicatief” €5.216,- bedraagt. Wanneer u vervolgens bijvoorbeeld 20 dagen later bij de notaris zit kan de notaris opeens een nota maken waarop u een boeterente ziet van €9.814,-.  Daar word je dan als consument niet blij van. Hoe dat kan? Simpel in de 20 dagen tussen het moment waarop de bank u de indicatie gaf en het moment waarop de bank de definitieve aflosnota maakte, is de hypotheekrente gedaald. En zoals we zeiden: lagere rente betekent hogere boete.   Laat u begeleiden. Ook bij het oversluiten van een hypotheek Bij het oversluiten van een hypotheek zult u vaak te maken krijgen met een boeterente. Er zijn verschillende manieren om deze boete te financieren. Per saldo zullen uw maandlasten vaak lager kunnen worden.  Daarbij is het wel belangrijk dat u niet alleen goed inzicht heeft wat de uiteindelijke boeterente gaat worden, maar ook of het aantrekkelijke is de nieuwe lening bij dezelfde bank als de oude lening af te sluiten of juist bij een andere geldverstrekker. Ook moet goed worden gecontroleerd of de boeterente wel juist wordt berekend en of bijvoorbeeld correct rekening is gehouden met de boetevrije aflossing die u mag doen.   In bepaalde situaties is overigens geen boete verschuldigd. Bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning. Ook bij het overlijden van een levenspartner maken veel geldverstrekkers het mogelijk om een deel van de lening boetevrij af te lossen uit bijvoorbeeld de uitkering uit de overlijdenrisicoverzekering die op het leven van de overledene is afgesloten.   Benieuwd naar uw situatie? Bent u benieuwd of u ook in uw situatie uw woonlasten nog kunt verlagen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We maken graag een afspraak met u en nemen dan samen met u de mogelijkheden door op welke manier u mogelijke, maandelijkse besparingen op uw woonlasten kunt realiseren. 

Zullen wij eens naar alle onderdelen van uw hypotheek kijken?

Wanneer wij u vragen of uw hypotheek up-to-date is denkt u vast als eerste aan de hoogte van de rente die u betaalt. Maar u kunt veel meer onderdelen van uw hypotheek beoordelen. Een overzicht.  We weten allemaal dat we door met enige regelmaat onderhoud aan onze auto te laten uitvoeren voorkomen dat we op het moment dat het net even niet uitkomt stilstaan of dat we geconfronteerd worden met reparaties die veel duurder zijn dan de kosten van het onderhoud. Wat geldt voor uw auto, geldt ook voor uw hypotheek.  Uw hypotheek is het waard om periodiek te laten bekijken Uw hypotheek is niet alleen maar een lening waarvoor u een bepaalde rente betaalt. De hypotheek is in werkelijkheid een complexe set van afspraken waarmee getracht wordt op langere termijn te borgen dat u de lasten van uw woning kunt blijven betalen, ook wanneer de wereld om u heen verandert. Het is daarom raadzaam om met enige regelmaat samen met ons de tijd te nemen om te controleren of uw hypotheek nog wel optimaal aansluit bij de huidige situatie en de verwachtingen die we nu voor de komende jaren hebben. Om u een indruk te geven van de onderwerpen die tijdens zo een “hypotheek-onderhoudsbeurt” aan de orde komen, noemen we een aantal van de belangrijkste zaken waar wij dan op letten.   Schadeverzekeringen Is de verzekerde som van uw woning nog wel correct? Voldoen de verzekeringsvoorwaarden aan deze tijd? Is de premie voldoende concurrerend? Vermogensopbouw Op enig moment moet de lening worden afgelost. Is duidelijk hoe dit te zijner tijd gaat plaatsvinden. Wanneer u spaart of belegt om deze aflossing te kunnen doen, ontwikkelt de vermogensopbouw zich dan zodanig dat op tijd het vermogen zo is gegroeid dat de lening ook echt kan worden afgelost? Levensverzekering Mogelijk was het bij het afsluiten van de hypotheek verplicht om een levensverzekering af te sluiten. Geldt deze verplichting nog steeds? Is handhaving van deze verzekering wenselijk? Kan dezelfde dekking voor een (veel) lagere premie gehandhaafd blijven? Pensioenleeftijd Mogelijk dat u bij het afsluiten van de hypotheek bent uitgegaan van een ingangsdatum van de AOW op 65 jaar. Wanneer deze ingangsdatum later is, welk gevolg heeft dit voor de betaalbaarheid van uw hypotheek? Huidige rente Is de rente die u nu voor uw hypotheek betaalt correct of is het voordeliger om de hypotheek over te sluiten? Rentevastperiode Voor welke periode heeft u uw huidige rente vastgelegd? Wanneer is het moment dat u over een nieuwe periode moet beslissen? Is het zinvol dit moment te vervroegen? Renteopslagen Weet u of uw bank rekent met renteopslagen? Kan het zijn dat wanneer de waarde van de woning is gestegen u recht heeft op een korting van de rente mits u deze bij de bank zelf aanvraagt? Duurzaamheid Kunt u uw woonlasten verlagen door nu, met fiscaal voordeel en subsidies, uw hypotheek iets te verhogen door uw woning duurzamer te maken? Levenssituatie Heeft u nog dezelfde wensen als toen u de hypotheek afsloot? Is uw werk- en gezinssituatie nog dezelfde? Zo niet is het dan verstandig om uw hypotheek aan de nieuwe situatie aan te passen? Maakt u een afspraak De lijst hierboven is niet uitputtend. De “controlepunten” verschillen per type hypotheek en per type relatie, maar in veel gevallen kunnen wij verbeteringen voorstellen. Benieuwd? Bel of mail ons dan. Wij vertellen u graag uitgebreider over hoe wij uw bestaande hypotheek tegen het licht kunnen houden.

Cookie instellingen