Nieuws Hypotheken

Hypotheeknemer? Dat zijn wij toch… of niet?

Veel mensen denken het te weten, maar klopt dit wel? Wie is bij het afsluiten van een hypotheek nu de hypotheeknemer?   De meeste relaties van ons kantoor vinden het maar lastig. In de documenten voor de hypotheek wordt gesproken over “hypotheeknemer” en “hypotheekgever” Wie is nu wie? We leggen het graag uit.     Bank krijgt extra zekerheid Wanneer de bank jou geld leent voor de aankoop of verbouwing van een woning, dan wil de bank zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Dat doet de bank door een hypotheekrecht op jouw woning te vestigen. Daarvoor tekenen jullie samen met de bank een akte bij de notaris. Als eigenaar van de woning geef je dus het recht op hypotheek. Daarom ben jij als consument de hypotheekgever en is de bank hypotheeknemer.   Je blijft eigenaar van de woning Wanneer jij toestaat dat er een hypotheekrecht op jouw woning wordt gevestigd, dan blijf je gewoon eigenaar van de woning. Het is dus niet zo dat de bank opeens eigenaar wordt en dit eigendom weer aan jou overdraagt op het moment dat jij de lening hebt afgelost. Je was, bent en blijft eigenaar. Ook wanneer er een hypotheekrecht op de woning wordt gevestigd.   Publicatie Het feit dat de bank op jouw woning een hypotheekrecht heeft gevestigd wordt in registers gepubliceerd die door derden zijn te raadplegen. Daarin staat het bedrag dat je hebt geleend. Wat er niet in staat, zijn de aflossingen die je na het aangaan van de lening doet. Alleen het bedrag bij aanvang is te zien. Deze publicatie heeft vooral tot doel om derden die jou ook een lening willen verstrekken te waarschuwen dat er al een andere partij is die jou geld heeft geleend en daarvoor een zekerheidsrecht op jouw woning heeft. Wanneer de lening helemaal is afgelost, is het verstandig om de notaris te vragen om de vermelding in het register door te halen. Dit voorkomt dat derden denken dat jij nog schulden hebt die er in werkelijkheid helemaal niet meer zijn.   Wat houdt dat zekerheidsrecht in? Door het vestigen van een hypotheekrecht krijgt de bank een aantal extra zekerheden. De belangrijkste zijn: Recht om de woning in het openbaar te verkopen wanneer jij de rente en aflossing niet meer betaalt. In zo’n situatie moet je de woning verlaten. De bank heeft het recht om het pand “leeg” te verkopen. De woning wordt dan geveild. Van de opbrengst wordt eerst de vordering gehaald die de bank op jou heeft. Is er nog iets over dan krijg jij dat uitgekeerd. Is er een tekort doordat de schuld hoger was dan de opbrengst van de woning dan blijft dat een schuld van jou aan de bank.   Je kan failliet gaan wanneer jouw totale schulden hoger zijn dan je bezittingen en er geen perspectief is dat je deze schulden ooit zal kunnen betalen. Stel dat jouw bezittingen 50 zijn en jouw schulden zijn 100 dan is de hoofdregel dat de bezittingen liquide worden gemaakt en elke schuldeiser maar 50 % van zijn vordering krijgt. Maar de bank met hypotheekrecht heeft een eigen positie. Die mag de woning weer verkopen en mag de hele opbrengst behouden zolang deze minder is dan de vordering die de bank op jou heeft. In de praktijk betekent dit dus dat de bank een (veel) groter deel van zijn vordering terugkrijgt dan de andere schuldeisers.   Je wordt niet zomaar uit je huis gezet Het is echt niet zo dat wanneer je door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of scheiding, problemen krijgt met het betalen van je hypotheeklasten, de bank je meteen uit jouw woning zet en deze in het openbaar gaat voorkomen. Wel is het belangrijk om zodra er serieuze problemen zijn deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Daarvoor mag je uiteraard met ons contact opnemen. Wij gaan dan samen met de bank kijken wat wij voor je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je in de woning kan blijven wonen. Maar doe je dat liever rechtstreeks met de bank dan mag dat uiteraard ook. Het belangrijkste is dat je zelf zo snel mogelijk laat weten dat er een probleem is. Hoe eerder je dit doet, hoe meer mogelijkheden er vaak zijn om een oplossing te vinden.

Hoe je soms net wel die woning kan financieren

Wanneer je een woning wilt kopen moet je hiervoor vast een hypotheek afsluiten. Maar is wat je maximaal mag lenen wel voldoende om de woning te financieren?   De meeste mensen die een woning willen kopen zullen hiervoor een lening, een hypotheek, moeten afsluiten. Soms wil de bank je net minder lenen dan je nodig hebt om de woning te kunnen kopen. Als adviseur kunnen wij je dan misschien helpen.   Te hoge lasten voorkomen Voor leningen voor de aanschaf van een woning gelden strenge, wettelijke regels. Banken moeten zich daaraan houden. De regels zijn vooral bedoeld te voorkomen dat mensen een te hoog bedrag lenen en later in financiële problemen komen omdat zij de lasten van de lening niet kunnen betalen. De wetgever heeft algemene rekenmodellen gemaakt die banken moeten gebruiken om te bepalen welk bedrag zij maximaal aan een individuele consument mogen lenen.   Binnen deze rekenmodellen wordt voornamelijk gewerkt met enerzijds de actuele waarde van de woning en anderzijds het inkomen van de betreffende consument. Ook zijn er rekenmodellen die aangeven wat de gemiddelde kosten zijn die consumenten met bepaalde inkomens hebben. Alles bij elkaar geeft dat een beeld welke lasten maximaal verantwoord zijn. Weet je de maximale maandelijkse lasten die iemand kan betalen voor rente en aflossing, dan kan je aan de hand daarvan ook het maximale leenbedrag berekenen.   Meer dan even snel iets invullen op internet Op internet kan je op verschillende plaatsen rekenprogramma’s vinden waarbij je de waarde van de woning en jouw inkomen invult. Je krijgt dan direct te zien wat het maximale bedrag is dat je kan lenen voor de aankoop van een woning. In veel gevallen is dit een prima indicatie. Spannend wordt het wanneer het bedrag dat uit het programma rolt net te weinig is om de aankoop van jouw woning te financieren. Het is dan zinvol om samen met ons te kijken of een hogere lening dan het programma aangeeft, toch mogelijk is.   Meerdere mogelijkheden om te bekijken De rekenprogramma’s waarover wij hierboven schreven zijn allemaal gebaseerd op data van “gemiddelde” consumenten. Wat in zo’n grensgeval zinvol is om te doen, is op meerdere gebieden te kijken naar de specifieke situatie zoals die bij jou speelt. Er bestaan verschillende mogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat de bank een hoger bedrag wil en mag lenen. In een gesprek kunnen wij deze mogelijkheden een voor een met je doornemen. Mogelijkheden waar wij dan naar kijken, zijn onder meer: Kan gebruik worden gemaakt van een “starterslening”. De overheid helpt starters met een regeling waardoor ze een deel van de lening tegen lage rente en aantrekkelijke voorwaarden kunnen financieren. Hoe is jouw inkomen precies samengesteld. Is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerkvergoeding, VEB (voor militairen) provisies, etc. Kan op de lening een Nationale Hypotheek Garantie worden verkregen. Hierdoor wordt de rente die de bank rekent lager waardoor de ruimte voor een iets hogere lening toeneemt. Is het mogelijk om vooraf zoveel mogelijk andere schulden af te lossen? Denk aan persoonlijke leningen en private-lease contracten. Kan een deel van de benodigde lening worden ingezet om de woning te verduurzamen. Daarvoor mogen banken een hoger bedrag aan hypotheek uitlenen. Is het mogelijk extra eigen middelen in te zetten? Bijvoorbeeld uit een spaarrekening, verkoop aandelen of bitcoins. Zijn (groot-) ouders in staat en bereid een schenking te doen waardoor de financiering opeens wel mogelijk is. De rentevastperiode die je voor de lening kiest. Waarschijnlijk kan je bij een rentevastperiode van 10 jaar of langer een lager bedrag lenen dan bij de keuze voor een kortere rentevastperiode. Betaal je op dit moment meer huurlasten dan de kosten van de door jou gewenste hypotheek, dan staat de wet ook toe dat de bank een hoger bedrag aan jou leent. Is het zinvol om met de aanbieder naar jouw inkomensperspectief over een aantal jaren te kijken. Wanneer je aan het begin van je carrière staat en het zeer waarschijnlijk is dat in de komende jaren jouw inkomen stijgt, dan mag onder bepaalde voorwaarden de bank dit perspectief meenemen bij het bepalen van het leenbedrag.   Veel knoppen waar heel voorzichtig aan gedraaid kan worden Wij hebben hierboven de belangrijkste mogelijkheden benoemd die na onderzoek ertoe kunnen leiden dat de bank een hoger bedrag kan en wil uitlenen. Dat gaat niet zomaar. Dat vraagt om een goed onderzoek en een degelijke onderbouwing. Want alle procedures zijn en blijven erop gericht om te voorkomen dat er een lening wordt verstrekt met lasten die de klant op de langere termijn niet meer kan betalen.   Wij zijn er om samen met jou te kijken wat verantwoord is om daarna het gesprek hierover met een of meer banken aan te gaan. Of het lukt? Wij gaan ons best doen, maar het is uiteindelijk de bank die beslist.

Nieuwbouw? Niet zonder zorgen of risico’s

Wie wil dat niet, je eigen woning ontwerpen en (laten) bouwen...     Je eigen woning ontwerpen?  Of intekenen op een nieuwbouwproject waarbij je elke dag de bouw van jouw nieuwe woning ziet vorderen?  Mooi om te kunnen meemaken, maar het kan ook spannende momenten opleveren.   Nieuwbouwprojecten Vastgoedontwikkelaars bouwen vaak meerdere woningen op een locatie. Belangstellenden kunnen dan op enig moment een pand kopen dat nog gebouwd moet worden. In de praktijk is te zien dat veel vastgoedontwikkelaars pas beginnen te bouwen op het moment dat minimaal 70% van de geplande woningen is verkocht.   Eerst verkopen dan kopen Veel consumenten willen zekerheid hebben dat hun bestaande woning voor een bepaalde prijs is verkocht, voordat zij de verplichting aangaan van de aankoop van de (vaak duurdere) te bouwen woning. De vastgoedontwikkelaar geeft vaak een indicatie af wanneer met de bouw wordt begonnen en de gebouwde woningen worden opgeleverd. Dit zijn bijna altijd “verwachtingen” maar geen zekerheden. Heb jij jouw bestaande woning inmiddels verkocht, zodat je moet opleveren en is het bouwproject vertraagd, dan kan dat betekenen dat je tijdelijk geen woning hebt en voor veel geld tijdelijk moet huren. Inclusief de kosten van een extra verhuizing.   Hogere rente Voor de aankoop van de te bouwen woning zal je waarschijnlijk weer een hypotheek nodig hebben. De vraag is dan hoe lang de bank bereid is jou de hoogte van de rente die je over de lening moet betalen te garanderen. Is deze periode voorbij voordat je daadwerkelijk het geld gaat lenen dan kan de actuele rente inmiddels fors gestegen zijn. De vraag is dan of je op dat moment die lening tegen die hogere rente kan financieren.   Hogere bouwkosten In de afgelopen periode zijn de kosten van bouwmaterialen en het loon van werknemers in de bouw sterk gestegen. Vastgoedondernemers hebben vaak clausules in hun voorwaarden opgenomen dat zij deze gestegen kosten mogen doorrekenen in de uiteindelijke koopsom. Daardoor kan de prijs van de woning op het moment dat die afgebouwd is (veel) hoger zijn dan toen je de woning “op papier” kocht. Ook dan zal het weer de vraag zijn of je die hogere prijs nog kan financieren. Het wordt uiteraard heel vervelend wanneer je te maken krijgt met een combinatie dat de opbrengst van jouw huidige woning lager uitvalt dan je had verwacht en de prijs van de nieuwe woning hoger is dan je had verwacht.   Waken tegen besparing op kwaliteit Een aannemer die in zijn overeenkomst geen clausule heeft opgenomen waardoor hij alle gestegen kosten kan doorbelasten, zal mogelijk voor zichzelf besparingen gaan zoeken in de kwaliteit van de materialen waarmee hij bouwt. Dat is wel te begrijpen vanuit de visie van de aannemer, maar is niet in het belang van de opdrachtgever. Dit betekent dat je in zo’n situatie als consument heel alert moet zijn hoe er gebouwd wordt en met welke materialen. Als “leek” is dat lastig om precies te volgen.   Faillissement bouwer Het kan gebeuren dat tijdens de bouw de aannemer failliet gaat. Dan loop je het risico dat je een deel van de kosten die je aan de aannemer hebt betaald “kwijt” bent. Wil je de woning afgebouwd hebben dan zal je een andere aannemer moeten inschakelen en die ook weer betalen. Om dat risico te voorkomen kan je een verzekering afsluiten die ervoor zorgt dat bij een faillissement van de aannemer zonder extra kosten de woning conform de afspraken toch wordt afgebouwd. Ook hier is het wel belangrijk dat je goed oplet waar die verzekering wordt afgesloten.   Neem tijdig contact met ons op Met dit artikel willen wij je niet ontmoedigen om zelf te bouwen. Integendeel. Heb je de mogelijkheden om een woning helemaal naar jouw wensen te bouwen dan is dat heel mooi. Je doet dat vaak maar eens in je leven en daardoor ben je misschien niet alert op alle risico’s. Advies over financiering van woningen, ook van woningen die nog gebouwd moeten worden, is ons vak. Heb je plannen op dit gebied? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag uitgebreider.

Wat kan de huiseigenaar in de toekomst verwachten?

Wat de toekomst ons brengen zal, weten wij niet. Maar een aantal verwachtingen die relevant zijn voor huiseigenaren durven wij wel uit te spreken.   Wanneer je een woning koopt, doe je dat vaak in de verwachting langere tijd in die woning te blijven wonen. Daarmee wordt het voor kopers en woningbezitters belangrijk na te denken over mogelijke veranderingen die zich in de toekomst kunnen voordoen die van invloed zijn op het bezit van een woning. Enkele van die “waarschijnlijke” veranderingen vatten wij hieronder samen.   Vraag naar woningen blijft groter dan het aanbod In de komende jaren zal de vraag naar woonruimte groter blijven dan het aanbod. Hoewel het de bedoeling is dat er meer woningen gebouwd gaan worden is het op korte termijn niet realiseerbaar om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Zou het aanbod toch fors toenemen, dan zal ook de vraag toenemen, bijvoorbeeld van consumenten die zich nu niet oriënteren op een woning omdat zij weten dat ze geen enkele kans maken om een woning te kunnen kopen of huren.   Woningen moeten worden verduurzaamd Veel huiseigenaren verduurzamen hun woning nu nog “vrijwillig”. Bijvoorbeeld omdat men de energielasten wil verlagen of wil bijdragen aan de klimaatdoelen. Rekening moet worden gehouden dat er meer wet- en regelgeving komt die eigenaren van woningen verplicht om hun woning op bepaalde onderdelen te verduurzamen.   Bij verkoop van woning wordt mate van verduurzaming belangrijker Op dit moment is al te zien dat woningen die zijn verduurzaamd voor een hoger bedrag worden verkocht dan soortgelijke woningen waar deze verduurzaming (nog) niet heeft plaatsgevonden. Ook staan verduurzaamde woningen korter in de verkoop dan niet verduurzaamde woningen. Te zien is nu al dat bij de verkoop van een woning er strengere eisen worden gesteld aan de voorlichting aan potentiële kopers over het energielabel dat de woning heeft. De eisen aan deze voorlichting zullen naar verwachting alleen maar strenger worden.   Tegengaan speculatie met woningen Gelet op het gebrek aan woningen is er een breed draagvlak in de politiek om speculatie met woningen tegen te gaan. Het bekende kopen van een “pandje” om dit vervolgens tegen een zo hoog mogelijke prijs, al dan niet opgedeeld in aparte kamers te verhuren, wordt steeds moeilijker gemaakt. Op dit moment wordt het bezit van een woning die niet bestemd is om zelf in te wonen fiscaal al zwaar belast. Ook is te zien dat er steeds meer druk komt om eisen te stellen aan de maximale huur die een eigenaar van een woning voor de woning mag vragen. Ook neemt de druk toe om te komen tot regelgeving aan wie een eigenaar van een woning deze woning mag verhuren. Het aantal gemeenten waar hiervoor regels bestaan neemt toe.   Funderingsproblematiek Door verschillende oorzaken vinden er onder de oppervlakte van grond op veel plaatsen in Nederland veranderingen plaats zoals het inklinken van de grond en verdroging. Die veranderingen leiden ertoe dat op dit moment wordt ingeschat dat rond 1 miljoen woningen aanzienlijke schade heeft of in de komende jaren gaat krijgen aan de funderingen. Reparatie van die schade brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Op dit moment komen die kosten voor rekening van de woningeigenaar.   Advies met het oog op de lange termijn Bij het kopen van een woning is het verstandig goed advies in te winnen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de vraag hoe je nu de aankoop van de woning kan financieren maar ook wordt besproken welke wensen jij voor de toekomst hebt.

“Meetekenen” ouders op hypotheek? Wat is dat?

Ouders kunnen “meetekenen” op een hypotheek. Hierdoor kunnen meer jongeren de aankoop van een woning financieren.   Er zijn verschillende manieren om starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven bij de aankoop van een woning. We zien de laatste tijd dat door ouders of grootouders “meetekenen” bij het afsluiten van een hypotheek een mogelijkheid kan bieden.     Ouders en grootouders Ouders en grootouders kunnen en willen vaak waar mogelijk hun (klein-)kinderen helpen bij de aanschaf van een woning. Soms door na de aankoop te helpen bij de verbouwing. Soms ook bij de financiering. Hulp bij financiering is bijvoorbeeld mogelijk wanneer ouders en grootouders eenmalig of jaarlijks een bedrag schenken waarmee een deel van de hypotheeklasten kan worden betaald. Over de ontvangst van dit geschonken bedrag hoeft het (klein)kind dan geen belasting te betalen.   Meetekenen geeft de bank extra zekerheid Een nieuwe ontwikkeling is het “meetekenen” van de ouders op de leningovereenkomst die door het kind met de bank wordt afgesloten om de woning te financieren. Op dit moment is het aantal banken waar dit kan nog beperkt. Het verleden leert dat wanneer meer consumenten van deze optie gebruik gaan maken meer banken deze mogelijkheid gaan aanbieden.   In de kern wordt bij het “meetekenen” de ouder mede-schuldenaar voor (een deel) van de lening die het kind met de bank afsluit. Doordat de bank hierdoor meer zekerheid krijgt dat de lening ook daadwerkelijk wordt afgelost is de bank in dat geval vaak bereid iets meer te lenen aan het kind dan zonder dat meetekenen.   Gevolgen van het meetekenen in de praktijk Hoewel de voorwaarden per bank kunnen verschillen, geldt over het algemeen het volgende:   Ouders worden geen mede-eigenaar van de woning. Door het meetekenen van de ouders op de leningovereenkomst is de bank bereid een iets hoger bedrag uit te lenen. Het kind en diens partner moeten minimaal 75% van de hypotheek zelf kunnen dragen op basis van de gebruikelijke acceptatie-eisen. Het kind moet aannemelijk kunnen maken dat binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld binnen 10 jaar, zijn inkomen zodanig gestegen zal zijn dat hij de lening zelfstandig kan dragen. Getoetst wordt of, wanneer het kind onverhoopt de volledige hypotheeklasten niet kan dragen, de ouders het deel van de tijdelijke maandlast dat zij voor hun risico nemen, kunnen dragen naast hun andere lasten. Op een dergelijke hypotheek is geen Nationale Hypotheek Garantie mogelijk.     Goed advies Het meetekenen heeft gevolgen voor zowel het kind als de ouder. Het kan een mooie oplossing zijn die weinig extra kosten met zich meebrengt en toch de aankoop van de woning door het kind mogelijk maakt. Maar een advies waarin de voor- en nadelen goed in beeld worden gebracht is nodig. Wil je meer weten over deze optie, neem dan contact op met ons kantoor.

Voorbehoud maken bij aankoop woning? Verstandig!

Wanneer je een bod uitbrengt op een te koop staande woning is het verstandig hierbij een voorbehoud te maken.   Wanneer je een bod uitbrengt op een woning en de verkoper dit bod aanvaardt, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. Daarin leggen jij en de verkoper de voorwaarden vast waaronder de koop plaatsvindt.   “Voorlopige” koopovereenkomst In het dagelijks spraakgebruik wordt een overeenkomst met voorwaarden die koper en verkoper vastleggen een “voorlopige koopovereenkomst” genoemd. Dat is een term die tot verwarring kan leiden, want de overeenkomst is niet “voorlopig” maar bindt beide partijen. Partijen kunnen er echter wel omstandigheden in opnemen waarin de overeenkomst kan worden ontbonden.   Termijn waarbinnen overdracht moet plaatsvinden In de koopovereenkomst nemen koper en verkoper bijna altijd een datum op waarop de overdracht van de woning zal plaatsvinden. Hierbij wordt veelal een bepaling opgenomen dat wanneer koper of verkoper niet tijdig aan deze overdracht meewerkt, deze aan de andere partij een boete verschuldigd is, vaak 10 % van de koopsom van de woning. Koper en verkoper zijn vrij in het bepalen van de datum waarop de overdracht van de woning plaatsvindt. Soms heeft de verkoper belang bij een langere termijn omdat deze eerst zelf nog een andere woning wil kopen of heeft de koper er belang bij dat zijn huidige woning wordt verkocht en hij aansluitend op de overdracht van deze woning in zijn nieuwe woning wil gaan wonen.   Woning zoeken vanuit kennis wat je kan financieren Als koper is het verstandig om, voordat je concreet op zoek gaat naar een woning, via ons kantoor goed te laten onderzoeken welk bedrag je kan financieren voor de aankoop van een woning. Je kan dan gericht zoeken naar woningen in de prijsklasse die binnen jouw mogelijkheden ligt. Doe je dat niet, dan maak je het koopproces onnodig spannend. Want dit betekent dat wanneer de financiering niet lukt je toch aan de koopovereenkomst gebonden bent. Krijg je de financiering niet rond, dan kan dat betekenen dat je 10% boete verschuldigd bent.   Indicatie mogelijkheid tot financiering is geen garantie Wanneer wij een analyse maken wat jij in jouw situatie kan lenen om een woning te financieren is deze berekening gebaseerd op alle gegevens die op dat moment bekend zijn. Uiteindelijk is het echter de bank die beslist of de lening wel of niet verstrekt wordt. Tussen het moment dat wij een inschatting hebben gemaakt van het bedrag dat de bank jou zal willen lenen en het moment dat de financiering concreet wordt aangevraagd, kunnen omstandigheden veranderen. Voorbeelden uit de praktijk zijn dat de rente die de bank rekent inmiddels is gestegen. Over het algemeen geldt dat je, wanneer je inkomen gelijk is gebleven, bij een gestegen rente minder kunt lenen. Ook kan de relatie tussen de partners die samen de woning zouden kopen eindigen. Weer een ander voorbeeld is dat een van de partners zijn of haar baan verliest, als gevolg van het faillissement of sanering die plaatsvindt bij de werkgever.   Al deze situaties kunnen ertoe leiden dat de bank niet meer die financiering wil verstrekken die vooraf als “haalbaar” was ingeschat.   Ook al is door ons kantoor vooraf een berekening gemaakt van het bedrag dat jij kan lenen, dan nog blijft het van belang om in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud op te nemen. Dit financieringsvoorbehoud houdt in dat jij zonder boete de koopovereenkomst mag ontbinden wanneer jij binnen een bepaalde termijn aantoont dat je de benodigde hypotheek niet op marktconforme voorwaarden kan afsluiten.   Let op termijn van financieringsvoorbehoud Bij een financieringsvoorbehoud zal altijd een datum zijn opgenomen waarbinnen je een beroep moet doen op dit voorbehoud. Deze datum ligt over het algemeen (ruim) voor de datum van de overdracht van de woning. Verkopers willen over het algemeen deze datum zo kort mogelijk na het tekenen van de koopovereenkomst vaststellen. Kopers hebben er juist belang bij deze termijn wat verder in de toekomst te leggen zodat er voldoende tijd is een passende financiering te zoeken. Het is als koper belangrijk om deze termijn goed te bewaken. “Vergeet” je deze datum terwijl de financiering nog niet geregeld is, en lukt het je daarna niet deze financiering af te sluiten, dan kan jij je niet langer beroepen op dit voorbehoud en kan de verkoper aanspraak maken op de overeengekomen boete van bijvoorbeeld 10 % van de waarde van de woning.

Eerst eigen huis verkopen en dan pas andere woning kopen?

Wanneer je een eigen woning hebt en een andere woning wilt kopen is het best spannend welke volgorde je kiest: eerst zekerheid over de nieuwe woning of eerst de eigen woning verkopen?   Doorstromers Onder “doorstromers” verstaan wij eigenaren van een woning die hun eigen woning verkopen en een andere woning kopen, bijvoorbeeld omdat zij werk in een ander deel van Nederland gaan verrichten. Of omdat de nieuwe woning groter is of juist kleiner. Wij zien vooral dat ouderen de keuze maken om op enig moment de grote gezinswoning te willen vervangen door een kleinere woning of appartement.   Lastige keuze bij onrustige markt Doorstromers staan voor de keuze: eerst de oude woning verkopen en dan pas de nieuwe woning kopen? Of, onder het motto geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt, eerst een nieuwe woning kopen voor je de oude woning verkoopt?   In een markt waarin de prijzen van woningen en de rente voor de (nieuwe) hypotheek stabiel zijn, zijn de risico’s van beide keuzes goed te overzien. Die “rustige” markt is er op dit moment echter niet. De prijzen van woningen zijn de afgelopen maanden wat gedaald. Onduidelijk is of deze daling doorzet. De rente daarentegen is juist gestegen. Deskundigen houden rekening met een verdere rentestijging.   De slechtste scenario’s In de huidige onrustige markt kunnen de volgende scenario’s zich voordoen: Je koopt eerst een nieuwe woning. Je hebt dan zekerheid over de prijs die je voor de nieuwe woning betaalt. Ook de rente die je over de nieuwe hypotheek gaat betalen is dan bekend. Waar je niet zeker van bent, is binnen welke termijn jij je oude woning kan verkopen en tegen welke prijs. Heb je bij de financiering van je nieuwe woning rekening gehouden met een bepaalde opbrengst van je oude woning dan kan je in financiële problemen komen wanneer het heel lang duurt om de oude woning te verkopen of doordat de uiteindelijke verkoopprijs (veel) lager is dan waarmee je aan het begin rekening hebt gehouden.   Je kan er ook voor kiezen jouw oude woning eerst te verkopen. Je hebt dan de zekerheid van het bedrag dat je kan gebruiken voor de financiering van je nieuwe woning. Vaak zal het geld dat overblijft uit de verkoop van de oude woning onvoldoende zijn om de aankoop van de nieuwe woning te financieren. Je zal dan voor de nieuwe woning een aanvullende hypotheek moeten afsluiten. Tussen het moment dat de oude woning is verkocht en je de nieuwe woning wilt aankopen kan de hypotheekrente echter stijgen. De vraag is dan of jouw inkomen nog wel voldoende is om het noodzakelijke bedrag te lenen. In het slechtste geval kun je in dit scenario de aankoop van een nieuwe woning financieel niet rondkrijgen.  Extra risico’s bij nieuwbouw Extra risico’s ontstaan bij nieuwbouw. Door de gestegen rente en door de stijging van de bouwkosten gaan steeds meer nieuwbouwprojecten niet door. Bij projecten die wel doorgaan zijn de kosten die de koper uiteindelijk moet betalen (veel) hoger dan waarmee zij bij het begin van het traject rekening hebben gehouden. Ook hier zitten deze kopers met een probleem wanneer hun oude woning inmiddels is verkocht en op enig moment aan de kopers geleverd moet worden.   Neem tijdig contact met ons op Heb jij plannen om je bestaande woning te verkopen en een andere woning te kopen of in te tekenen op een nieuwbouwproject, maak dan een afspraak met ons. Wij zetten de verschillende mogelijkheden dan voor jou op een rij en denken graag mee over opties die voor jou de minste risico’s met zich meebrengen.

Wel of niet verduurzamen woning: grote invloed op waarde woning

Kopers van een woning worden kritisch. De duurzaamheid van de woning wordt hierbij steeds belangrijker.   Het energiezuiniger maken van woningen krijgt op dit moment veel aandacht. Niet alleen van de overheid die tal van subsidieregelingen heeft geïntroduceerd, maar ook makelaars merken dat kopers steeds kritischer worden op de vraag naar de energielasten van een te koop staande woning.   Woningen kennen energie labels Een energielabel laat zien hoe zuinig een huis is en wat je kunt doen om het energiezuiniger te maken. In 2015 heeft iedere woning een “voorlopig energielabel gekregen” Deze waren weinig betrouwbaar en worden niet meer gebruikt. Label A geeft aan dat de woning energiezuinig is. Label G geeft aan dat de woning zeer slecht scoort op energiezuinigheid.   Ga je je huis verkopen? Dan ben je verplicht om een geldig energielabel te tonen. Je moet de labelklasse (A+++ t/m G) vermelden in advertenties. En op het moment van de overdracht moet je de pdf met het energielabel overhandigen aan de nieuwe eigenaar.   Waarneming NVM De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NVM, signaleert dat de mate waarin een woning is verduurzaamd, een steeds grotere invloed krijgt op het aan- en verkoopproces.   Allereerst is te zien dat bij gelijksoortige woningen waarvan de één wel is verduurzaamd en de ander niet, de verduurzaamde woningen sneller worden verkocht dan de niet verduurzaamde woningen. Ook op de prijs die de koper wil betalen heeft de mate van verduurzaming grote invloed.  Uit een grote hoeveelheid marktcijfers ziet de NVM bijvoorbeeld dat een woning met het label C die verduurzaamd wordt zodat het een woning wordt die valt onder label A, leidt tot een 7,8% hogere verkoopprijs. Van label F naar label B is dit verschil 8,3%   Los van de andere belangrijke redenen waarom het verduurzamen van de woning belangrijk is, heeft dit dus ook grote invloed op de snelheid waarmee de woning verkocht kan worden en de prijs die kopers uiteindelijk bereid zijn te betalen.   Meer weten? Wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw woning te verduurzamen, de wijze waarop je dit kunt financieren en welke subsidiemogelijkheden er zijn? Wij helpen je graag!

Ouder worden doe je het liefst in je eigen huis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt. Met het klimmen van de jaren kunnen de woonwensen veranderen.   Sommigen geven, wanneer ze ouder worden, de voorkeur aan een andere woning, anderen blijven liever in het huis waar ze wonen. Vaak kan een bouwkundige aanpassing dit mogelijk maken.   Voorkeur om in eigen woning te blijven wonen Vereniging Eigen Huis heeft de wensen en behoeften onder 55-plussers op het gebied van de toekomstige woonsituatie in kaart gebracht en deed in maart en april 2022 een peiling onder woningbezitters in deze leeftijdscategorie. Maar liefst 82.590 senioren hebben de vragenlijst ingevuld. Van de senioren die al hebben nagedacht over hun toekomstige woonsituatie, maar nog geen stappen hebben ondernomen, denkt 27% erover om de huidige woning aan te passen. De belangrijkste redenen om de huidige woning aan te passen zijn dat zij gehecht zijn aan hun woning (68%) en dat hun huidige woonlasten laag zijn.   Verschillende maatregelen mogelijk Om de woning ook voor bewoning op oudere leeftijd veilig en comfortabel te houden kunnen tal van aanpassingen plaatsvinden. Veel van deze aanpassingen zijn relatief eenvoudig door te voeren en brengen weinig kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als: Weghalen van drempels; Aanpassen van verlichting. Bijvoorbeeld een lichtspoor over de grond van het bed naar het toilet of led-strips op de trap; Het plaatsen van beugels waardoor de kans op vallen wordt beperkt.  Bij grotere aanpassing kun je denken aan: Aanpassingen in keuken en badkamer; Verplaatsen van de slaapkamer naar de begane grond; Plaatsen van een traplift.  Vaak is financiering mogelijk Voor de grotere aanpassingen in de woning kan het nodig zijn om hiervoor een lening aan te gaan. In de praktijk is dat vaak geen probleem. Bij ouderen met een eigen woning is meestal te zien dat de actuele waarde van de woning vele malen hoger is dan de restantschuld van de hypotheek die in het verleden is afgesloten. Vaak zien wij dat de hele schuld al is afgelost.    Meerdere banken zijn in zo’n situatie bereid ook ouderen een lening te verstrekken om hun woning aan te passen, waarbij dan de eigenaar maandelijks een bedrag(je) betaalt voor rente en aflossing. Ook zijn er vormen waarbij er per maand geen rente en aflossing betaald hoeven te worden waarbij deze onderdeel worden van de lening.   Brochure ANBO ANBO is de vereniging die de individuele en collectieve rechten, wensen en belangen van senioren behartigt. Samen met Lloyds Bank heeft ANBO een brochure gemaakt waarin algemene informatie wordt gegeven over het levensbestendig maken van een woning. Wil je deze brochure lezen dan kan je deze via de volgende link ophalen.

Hypotheek niet per maand aflossen? Dit is soms (deels) mogelijk

Met het stijgen van de hypotheekrente het afgelopen jaar stijgen, wanneer je een hypotheek afsluit, ook de maandlasten.    Je hypotheek los je normaal gesproken maandelijks in kleine delen af, maar soms is het mogelijk te kiezen voor een hypotheek waarbij je een deel (bijvoorbeeld de helft) van de lening niet elke maand aflost. De maandelijkse woonlasten worden hierdoor lager. Wij vertellen je hierover graag iets meer in dit artikel.   De “normale” hypotheek Bij de meeste hypotheken die worden afgesloten, wordt afgesproken dat het geleende bedrag gespreid over 360 maanden wordt afgelost. Je betaalt op deze manier dus elke maand de rente over de lening en een stukje aflossing van de hypotheek. Tezamen vormen ze jouw maandelijkse hypotheeklasten. Na 30 jaar is de schuld volledig afbetaald en mag je de volledige waarde van jouw woning als jouw “vermogen” zien.   Rente is gestegen Wanneer je op dit moment een nieuwe hypotheek afsluit, dan betaal je daar een hogere rente voor dan een jaar geleden. Bij eenzelfde geleend bedrag zijn de lasten van de hypotheek per maand dus hoger. Immers het deel dat bestemd is voor de aflossing van de schuld blijft hetzelfde maar het deel dat je aan rente betaalt, is hoger.   Geen maandelijkse aflossing van de volledige hypotheek Bij een aantal banken is het mogelijk om te kiezen voor een hypotheek waarbij je de schuld deels niet elke maand aflost, maar pas aan het eind van de periode waarvoor de lening is aangegaan. Daar waar banken hiertoe bereid zijn, doen zij dit tot maximaal 50% van het geleende bedrag. In dat geval betaal je over 50% van de lening elke maand rente en aflossing en over 50% alleen de rente. De hypotheeklasten per maand zijn daardoor lager dan wanneer je de volledige lening in 360 maanden zou aflossen.   Fiscale consequenties In veel gevallen mag je de rente die je betaalt over de lening van de woning waarin je woont, fiscaal in mindering brengen op jouw bruto jaarinkomen. Dit betekent dat je dan een deel van deze rente via de fiscus “terugkrijgt”. Dit geldt echter alleen bij leningen die je in 30 jaar aflost. Kies je ervoor om 50% van de lening niet maandelijks af te lossen, dan is de rente over dat deel van de lening niet aftrekbaar. De rente die je betaalt over het andere deel van de lening waarbij je dus dit deel in 360 maanden aflost is dan wel aftrekbaar.   Na 30 jaar wet aflossen Kies je voor een lening waarbij maximaal 50% van de lening niet maandelijks wordt afgelost, dan zal je dit deel van de lening na deze 30 jaar in een keer moeten aflossen. Het kan zijn dat je tussentijds vrijwillige aflossingen op dit deel van de lening hebt gedaan. De schuld op het eind van de leningsperiode is dan lager. Het kan ook zijn dat je in die 30 jaar via sparen of beleggen geld hebt kunnen reserveren om deze lening af te lossen. Een alternatief is dat je na 30 jaar voor het resterende deel weer een nieuwe hypotheek afsluit. Waarschijnlijk is de waarde van de woning op dat moment fors hoger dan de lening die je wilt sluiten om het restant van de “oude” hypotheek af te sluiten. De bank zal dan wel kijken of op dat moment jouw inkomen voldoende is om deze nieuwe lening te dragen.   Optie die om een goed advies vraagt Het kiezen van een lening die je niet gespreid over 360 maanden volledig hoeft af te lossen klinkt aantrekkelijk. In bepaalde situaties kan dit een oplossing zijn voor bijvoorbeeld jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en van wie het inkomen nu nog laag is maar in de jaren daarna waarschijnlijk gaat stijgen. Zoals aangegeven zal de lening uiteindelijk toch wel volledig moeten worden afgelost. Het is verstandig je uitgebreid te laten adviseren wanneer je deze optie verder wilt verkennen. Uiteraard maken ook wij graag tijd voor je vrij om je hierover grondig te informeren.

Aandachtspunten bij koopwoning om te verhuren

Het als particulier kopen van een woning om deze vervolgens als belegging te verhuren wordt steeds onaantrekkelijker. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.    De regels die banken hanteren bij het verstrekken van een hypotheek zijn aangescherpt. Wanneer je een woning waar je een hypotheek op hebt wil gaan verhuren is het goed dit artikel te lezen.   Banken staan het niet automatisch toe Als je een hypothecaire financiering afsluit voor een woning die je zelf gaat bewonen, dan nemen vrijwel alle banken in hun leningsvoorwaarden op dat je de woning zonder hun toestemming niet mag verhuren. Doe je dit toch zonder toestemming, dan kan de bank direct terugbetaling van de lening eisen. Naast veel ongemak kan je dan ook te maken krijgen met extra kosten wegens vervroegde aflossing van de lening.   Rente bij verhuur is hoger Staat direct bij het aanvragen van de lening vast dat je het voornemen hebt om de woning te verhuren, dan melden wij dit aan de bank waar de lening wordt aangevraagd. De rente die je voor een dergelijke “verhuurlening” betaalt is hoger dan wanneer je de lening afsluit met het doel de woning zelf te gaan bewonen. Maar bij deze “verhuurhypotheek” verklaart de bank zich in de leningsvoorwaarden akkoord dat je de woning gaat verhuren.   Verhuur is negatief voor de waarde bij verkoop Heb je in de toekomst liquide middelen nodig en wil je daarom het verhuurde pand weer verkopen, houd er dan rekening mee dat de verkoopwaarde van een woning die is verhuurd lager is dan wanneer de woning vrij van huur kan worden verkocht.  De opbrengst van de woning in verhuurde staat kan daardoor lager zijn dan wat je bij de aankoop hebt betaald.   Plaatselijk ontmoedigingsbeleid Plaatselijke overheden stellen steeds vaker beperkende eisen aan het kopen van woningen die niet voor eigen bewoning zijn bestemd. Mocht je toch een woning willen kopen om te gaan verhuren, dan doe je er verstandig aan bij de gemeente waar de woning staat heel goed te onderzoeken of er al beperkingen bestaan of op korte termijn zijn te verwachten.   Toekomstige huurprijs is onzeker De maximale huur staat sterk in de politieke belangstelling. Bij de berekening van de financiering van de woning gaan wij uit van de op dit moment geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen bij deze berekeningen dus geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige veranderingen rond de maximale huur die je voor je aan te kopen woning mag hanteren.   Fiscale behandeling woning voor verhuur De fiscale behandeling van een woning die voor verhuur is bestemd, is anders dan die van een woning voor eigen bewoning. Op dit moment gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 6,17% over de waarde van de woning. Dit rendement staat dus los van wat je in werkelijkheid ontvangt aan huur en na aftrek van alle kosten (rente en onderhoud) overhoudt.    Alle reden je goed te laten adviseren voordat je een beslissing neemt Het aankopen van een woning om te gaan verhuren hoeft geen verkeerde beslissing te zijn. Maar gelet op de aandachtpunten is het wel verstandig je eerst echt goed te laten adviseren. Wil je hierover eens uitgebreider met ons praten, dan maken wij daar graag tijd voor vrij.

Geen jubelton maar nog steeds welkome schenking

De toekenning van de fameuze “jubelton” is met ingang van 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Maar nog steeds kunnen ouders hun kinderen een aanzienlijk bedrag schenken.    Algemene schenkingsvrijstelling Ouders mogen in 2023 elk kind € 6.035 belastingvrij schenken. Dit betekent dat het kind over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen.   Eenmalig hogere schenking Ouders mogen hun kinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, in 2023 eenmalig € 28.947 schenken. Deze schenking is voor het kind alleen belastingvrij wanneer de schenking wordt gebruikt voor: De aankoop van een eigen woning De verbouwing of verbetering van de eigen woning binnen dat jaar of de twee daaropvolgende kalenderjaren De aflossing van een al bestaande eigenwoningschuld De afkoop van erfpacht, opstal of beklemming.  In het jaar dat de eenmalige, hogere schenking wordt gegeven mag in dat jaar niet ook van de algemene schenkingsvrijstelling gebruik worden gemaakt.   Schenkbelasting Is de schenking hoger dan de hierboven genoemde vrijstellingen dan is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. Voor giften van ouders aan kinderen bedraagt de schenkbelasting die geheven wordt bij het kind tot een schenking van €138.641 10% en over het meerdere 20%.   Spreiding van de eenmalig verhoogde schenking Het is toegestaan om de eenmalig verhoogde schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger van de schenking (het kind) moet daar dan in de aangifte beroep op doen. Dat moet dan gebeuren in alle jaren waarover de schenking wordt gespreid. Voorwaarde is voorts dat het kind ook in het laatste jaar waarin op de schenkingsvrijstelling een beroep wordt gedaan jonger is dan 40 jaar.   Vraag altijd eerst advies Fiscale zaken zijn bijna altijd ingewikkeld. Valt onder het begrip “kind” ook een stiefkind? Hoe zit het met de vrijstelling bij kinderen van ouders die gescheiden zijn? Bij heel veel situaties denk je “het zal zo zijn” om later tot de ontdekking te komen dat de wetgever dit toch net even anders had bedacht. Daarom ons advies: Wil je jouw (klein-) kinderen helpen met de financiering van hun woning door middel van een schenking, vraag dan voor de zekerheid altijd eerst advies aan ons. 

Verstandige beslissing: Verduurzamen van de woning

Geld om je woning duurzamer te maken… De meeste mensen hebben dat niet zomaar liggen. Toch zijn er mogelijkheden om geld vrij te maken.    Om meerdere redenen is het verduurzamen van jouw woning een verstandige keuze. Steeds meer huizenbezitters doen dit dan ook. Er zijn veel, misschien wel meer dan je denkt, mogelijkheden om verduurzaming te financieren.    Kopers letten steeds meer op duurzaamheid woning De makelaars van woningen rapporteren dat belangstellenden voor woningen steeds kritischer kijken naar de vraag hoe het energieverbruik van de te koop staande woning is. In de praktijk betekent dit dat investeren in verduurzaming van de woning over het algemeen de marktwaarde van jouw woning vergroot.   Financiering vooral met spaargeld Van de woningeigenaren die al een hypotheek hadden heeft in 2022 ongeveer 40% maatregelen genomen om de woning (verder) te verduurzamen. Dat kunnen kleine- maar ook grote aanpassingen zijn. Het overgrote deel (90%) van deze woningeigenaren financierde deze maatregelen (deels) met spaargeld.   Verschillende mogelijkheden om te financieren Naast het inzetten van spaargeld zijn er nog legio andere mogelijkheden om verduurzaming van jouw woning te financieren. De belangrijkst opties zijn; Een verhoging van jouw bestaande hypotheek. De meeste banken bieden hiervoor inmiddels aantrekkelijke mogelijkheden aan. Gemeentelijke en landelijke overheden kennen voor allerlei verschillende vormen van verduurzaming subsidies. Veel gemeentes bieden leningen aan met een heel lage rente en gunstige voorwaarden. Voor kleinere investeringen kan een consumptief krediet gunstiger zijn dan een verhoging van jouw hypotheek. Of dit echt zo is, moet je wel goed berekenen. Wij zien de laatste tijd dat met name door de rentestijgingen een consumptief krediet minder voordelig is dan een hypothecair krediet.  Zomer prima moment om te verduurzamen Op het moment dat het buiten koud en guur is en het maandelijkse energieverbruik sterk stijgt, beslissen veel mensen hun woning toch maar energiezuiniger te maken. Dit heeft tot gevolg dat installateurs het druk hebben en je lang moet wachten tot je aan de beurt bent. Voordeel van de zomerperiode is dat het voor installateurs iets rustiger is en er ook meer en langer buiten gewerkt kan worden.   Leg jouw vragen aan ons voor Zou je eigenlijk jouw woning energiezuiniger willen maken maar weet je niet zo goed waar te beginnen en hoe deze aanpassingen te financieren? Neem contact met ons op. In alle rust zetten wij de mogelijkheden voor jou op een rij.

Verhoogde inschrijving. Wat is dat?

Veel mensen die een hypotheek hebben afgesloten hebben zonder het te weten een verhoogde inschrijving. Gelukkig is er niks engs aan.    Zonder dat veel woningbezitters het weten, hebben zij een hypotheek met een “verhoogde inschrijving”. Wij leggen graag uit wat dit is.   Wat je leent en (misschien) kan lenen Wanneer je een hypotheek afsluit voor de financiering van jouw woning, dan wordt de hypotheekakte door de notaris opgemaakt. Bij het opmaken van de overeenkomst zal de vraag komen of er een “verhoogde inschrijving” moet worden vastgelegd. Stel dat je €350.000 wilt lenen dan komt dit bedrag uiteraard in de overeenkomst. Vervolgens kan daaraan worden toegevoegd dat de inschrijving wordt verhoogd met €150.000. Deze extra € 150.000 krijg je op dat moment niet in handen. Ook betaal je daarover geen rente. Dus wat is de zin daarvan dan?   Doel van de verhoogde inschrijving De verhoogde inschrijving heeft geen ander doel dan dat je in de toekomst, onder voorwaarden, bij de bank tot maximaal €150.000 extra geld kan lenen zonder dat je opnieuw naar de notaris hoeft. Dit bespaart de kosten van de notaris.   Wat zijn de voorwaarden? De verhoogde inschrijving, in ons voorbeeld €150.000, is niet een soort rekening courant krediet dat je zo maar kan opnemen op het moment dat je extra geld nodig hebt. Op het moment dat je bijvoorbeeld je woning wilt verbouwen en daarvoor extra geld nodig hebt, dan kan je hiervoor contact opnemen met de bank. De bank onderzoekt vervolgens twee zaken: Of de extra lening past bij jouw inkomen gelet op de lening die je al hebt lopen.  Of de totale schuld van beide leningen wel onder de actuele waarde van jouw woning blijft. Alleen al door de aflossingen die je maandelijks doet zal in veel gevallen de actuele waarde van de woning hoger zijn dan de resterende schuld.  Verbouwen of levensbestendig maken Heb je dus de mogelijkheid gebruik te maken van jouw verhoogde inschrijving dan kan je daarmee bijvoorbeeld de verbouwing van een keuken of badkamer financieren. Veel oudere bezitters van een woning kunnen met deze verhoogde inschrijving hun woning levensbestendig maken. Bijvoorbeeld door de slaapkamer te verplaatsen naar de beganegrond.   Wij zoeken het graag voor jou uit Weet je niet of jouw hypotheek een verhoogde inschrijving heeft en wil je dat wel weten? Vraag het aan ons. Wij zoeken het graag voor je uit.

Keep to let: Wat is dat nu weer?

Buy to let, keep to let, nieuwe ontwikkelingen worden (te) vaak met een term uit de Engelse taal aangeduid.    Een nieuwe term in ons vakgebied is “keep to let”. Misschien toch interessant om even te kijken welke ontwikkeling hierachter schuilgaat.   By tot let Een ontwikkeling die tot voor kort heel populair was werd aangeduid met de term “by to let”. In het kort ging het hierbij om particulieren die een woning kochten, niet om daar zelf in te wonen, maar om te verhuren. Deze trend is inmiddels grotendeels voorbij. Gemeenten stellen steeds meer eisen aan het kopen van een woning met het doel deze te verhuren. Ook komen er voor meer woningen die worden verhuurd maximale huurprijzen. Tot slot wordt ook bij de woningeigenaar de waarde van de woning met een fictief rendement van 6,17% belast. De combinatie van deze maatregelen maakt het kopen om te verhuren een stuk minder interessant.   Keep to let Er komen steeds meer ouderen. Veel van deze ouderen hebben een eigen woning. Hoewel de meeste ouderen het liefst zouden willen blijven wonen in hun vertrouwde woning, is dat niet altijd de beste keuze. Bijvoorbeeld omdat de woning te groot is of niet beschikt over de voorzieningen waaraan ouderen behoefte krijgen. Indien de mogelijkheid zich voordoet, kan men besluiten naar een andere woning te verhuizen, bijvoorbeeld een appartement. De vraag is dan wat te doen met de oude woning? Verkopen om met de opbrengst het appartement te financieren? Of de woning aan te houden en te verhuren? Dit laatste noemen wij dan Keep to let.   Binnen en buiten familieverband De woning aanhouden om te verhuren gebeurt op dit moment vooral in familieverband. Vaak is de situatie dan dat de ouders verhuizen en een van de kinderen de ouderlijke woning gaat huren. Uiteraard met als voordeel dat het kind een woning tot zijn of haar beschikking krijgt en de ouder een “vertrouwde” huurder krijgt.   Hoewel dit een aantrekkelijke constructie lijkt, zijn er op allerlei gebieden onder meer op het gebied van erfrecht en fiscaliteit de nodige aandachtspunten. Speelt de situatie Keep to let in jouw familie laat je dan, voordat je hiertoe besluit, goed voorlichten. Je kan daarvoor bij een notaris terecht, maar natuurlijk ook bij de adviseurs van ons kantoor.  

Cookie instellingen