Nieuws Hypotheken

Even controleren: andere WOZ-waarde, andere rente hypotheek?

De WOZ-waarde van onze eigen woning houden we graag laag… toch?  Want dan betalen we weinig (minder) voor belastingen en heffingen. Maar levert dit ons financieel altijd voordeel op??    De Wet Waardering onroerende zaken, WOZ, stelt één keer per jaar de waarde van onroerende zaken vast. Deze vastgestelde waarde wordt vervolgens gebruikt als grondslag voor andere belastingen en heffingen. Er wordt in de media de nodige reclame gemaakt door partijen die jou willen helpen de waarde van de WOZ te verlagen. Wanneer dat lukt, is dat over het algemeen fijn. Maar niet altijd.   Vaststelling waarde De waarde die wordt gecommuniceerd als WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van het onroerend goed per 1 januari 2021. Elke gemeente moet ieder jaar de waarde van elk onroerend goed binnen die gemeente vaststellen. Dit kan niet door elk pand apart te taxeren. Gemeenten maken daarvoor gebruik van algemene gegevens zoals type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging, etc. Vervolgens wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt (referentiewoningen). De gemeente stelt daarna met rekenmodellen en computerprogramma’s de waarde van het onroerend goed vast. Een specifiek pand kan echter afwijken van de aannames die in algemene zin zijn gedaan. Tegen de door de gemeente vastgestelde waarde kan binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar worden aangetekend.   Waarde is correct maar kan de rente van de hypotheek nu lager worden? Mogelijk dat je het eens bent met de in de WOZ-beschikking opgenomen waarde van jouw woning. Deze waarde is waarschijnlijk hoger dan vorig jaar. Kijken wij naar jouw hypotheekschuld dan betekent dit dat de verhouding tussen de actuele waarde van de woning en de actuele (rest-)schuld van de hypotheek gunstiger is geworden. Door de hogere waarde van de woning en de aflossingen die je mogelijk maandelijks op de hypotheek doet, wordt het vermogen in jouw woning dat jouw eigendom is, steeds groter. Hoe hoger dit eigen vermogen is, hoe kleiner het risico dat de geldverstrekker loopt dat hij misschien op enig moment het restant van de hypotheekschuld niet kan incasseren. In het algemeen geldt dat naarmate de banken minder risico lopen, zij ook een lagere rente rekenen over uitgeleend geld.  Bij een hogere waarde in de WOZ-beschikking kan het dus interessant zijn om te onderzoeken of de rente over jouw hypotheeklening iets kan dalen. Wanneer je contact met ons opneemt, zoeken wij dat graag voor je uit.   Je vindt de waarde te hoog en maakt bezwaar Vind je de WOZ-waarde te hoog dan kan je hiertegen binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Mocht je in het gelijk worden gesteld dan is de gemeente bij wet verplicht om jouw proceskosten te vergoeden. Er zijn inmiddels de nodige bureaus en organisaties die aanbieden om namens jou zonder kosten bezwaar te maken. De afspraak is dan dat, wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, zij de vergoeding van de proceskosten krijgen. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan komt er geen vergoeding vanuit de gemeente, maar rekenen deze bureaus meestal ook geen kosten aan jou.   Een verlaging van de WOZ- werkt door in meerdere belastingen en heffingen en kan dus interessant zijn.   Lagere WOZ kan echter ook leiden tot hogere hypotheekrente Het komt in de praktijk bijna nooit voor. Maar er zijn inmiddels voorbeelden bekend waarbij huiseigenaren heel forse verlagingen van de door de gemeente vastgestelde WOZ- hebben verkregen. In een voorbeeld dat recentelijk in een procedure speelde ging het om een verlaging met ongeveer €400.000,--. Uiteraard was deze consument blij met deze verlaging. Maar waar hij niet op gerekend had was dat de bank constateerde dat de waarde van het pand veel lager was dan waarvan men was uitgegaan en dat de bank dus een hoger risico liep. Hierop werd de rente voor deze eigenaar verhoogd. Nogmaals, dat zal bij normale en beperkte aanpassingen van de WOZ-waarde niet zo snel het geval zijn. Maar verwacht je een fors lagere waarde dan is het verstandig om eerst even te onderzoeken of, wanneer je gelijk krijgt, dit gevolgen heeft voor de hoogte van de hypotheekrente die je moet betalen. Dat is een kwestie van goed rekenen wat in jouw situatie het voordeligst is. Uiteraard kan ons kantoor jou daarbij helpen!

Populair: oversluiten en aflosvrij maken hypotheek

Een aflosvrije hypotheek kan aantrekkelijk zijn om je woonlasten te verlagen. In dit artikel beschrijven wij deze trend.   Bij een ruime meerderheid van de nieuwe, hypothecaire geldleningen die op dit moment worden afgesloten, gaat het om consumenten die hun woonlasten willen verlagen. Dat kan door (een combinatie van) het oversluiten van hun hypotheek of door te kiezen voor een lening waarop tussentijds niets wordt afgelost. Beide situaties worden hieronder beschreven.   Rente en hypotheek Wanneer je een hypothecaire geldlening afsluit dan betaal je over de lening een bepaalde rente. De hoogte van de rente wordt vastgesteld op het moment dat je met de bank de overeenkomst voor de geldlening aangaat. Vervolgens spreek je met de bank af voor welke periode dit percentage geldt. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat dit voor vijf jaar is. Maar ook voor 30 jaar. Denk jij dat de rente in de toekomst hoger zal zijn dan banken nu rekenen, dan zal je de bank waarschijnlijk vragen de rente voor een lange reeks van jaren vast te zetten. Is jouw taxatie dat de rente in de naaste toekomst gaat dalen dan is het waarschijnlijk dat je met de bank een korte termijn afspreekt waarvoor het percentage rente dat je nu gaat betalen, zal gelden.   Risico om niet te profiteren van huidige lage rente De rente die banken nu voor een hypothecaire geldlening rekenen is heel laag. Nu de inflatie weer oploopt, houden veel deskundigen rekening met de mogelijkheid dat de rente die banken voor nieuwe hypothecaire geldleningen rekenen in de komende jaren gaat stijgen. Stel dat jij nu al een hypotheek hebt met een lage rente waarbij de termijn waarvoor je dit met de bank hebt afgesproken over twee jaar zal afgelopen. Over twee jaar zal je dan opnieuw met de bank moeten onderhandelen over de rente die de bank op dat moment rekent. Het is mogelijk dat de rente dan hoger is dan op dit moment. Het gevolg is dat je over dezelfde lening meer rente moet betalen en dat jouw woonlasten dus stijgen.   Een andere situatie is ook mogelijk. Je hebt in het verleden een hypotheek afgesloten waarvoor je met de bank een hogere rente hebt afgesproken dan je zou moeten betalen wanneer je de lening vandaag zou afsluiten. Misschien loopt pas over twee jaar de termijn af waarvoor je de hoogte van de rente hebt afgesproken. Zou over twee jaar de rente echter in vergelijking met vandaag weer gestegen zijn, dan profiteer je dus niet van de huidige, lage rente.   Zekerheid voor de toekomst Je hebt met de bank een afspraak gemaakt over de periode dat jij het rentepercentage zal betalen dat je eerder bent overeengekomen. Eigenlijk zou je van deze afspraak af willen en een nieuwe afspraak maken waarbij je afspreekt dat de bank de rente gaat rekenen die zij ook vraagt aan mensen die nu een nieuwe hypothecaire lening afsluiten. Op zichzelf is dat mogelijk. De bank mist dan voor een aantal jaren een stukje rente waarop ze wel recht heeft omdat jij dit bij het aangaan van de lening met de bank hebt afgesproken. De bank zal deze gemiste rente dan aan jou in rekening brengen. In ons tweede voorbeeld hierboven mist de bank dus over twee jaar een stukje van de afgesproken rente. Die gemiste rente zal je moeten vergoeden. Het grote voordeel hiervan is dat je door dit te doen, vervolgens met de bank een nieuwe afspraak kan maken. Je kan nu met de bank afspreken dat de rente die je nu met de bank vaststelt voor 20 of 30 jaar niet zal veranderen. Op deze manier heb je de garantie dat je tussentijds niet geconfronteerd wordt met rentestijgingen waardoor jouw woonlasten gaan stijgen.   Aflosvrij maken van de hypotheek Het kan zijn dat jij op dit moment een hypotheek hebt waarbij je niet alleen maandelijks rente over de lening betaalt, maar ook elke maand een stukje van de lening aflost. Dit laatste kan een van de eisen zijn om de hypotheekrente in mindering te brengen op jouw belastbaar inkomen. De rente is echter heel laag. Het belastingvoordeel dat je van de hypotheekrenteaftrek hebt is dan ook beperkt. Daarnaast heeft de politiek besloten dat deze aftrekbaarheid van de hypotheekrente steeds lager zal worden. Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2023 nog slechts 37,07%. Veel mensen houden zelfs rekening met volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in de toekomst.   Een lage rente en een lage aftrek: voor veel mensen levert dit maar een beperkt fiscaal voordeel op. Voor hen kan het aantrekkelijk zijn om een hypotheek te hebben waarbij over de lening wel rente wordt betaald, maar waarbij niet langer maandelijks van een deel van de lening wordt afgelost. Het besteedbaar inkomen zal dan over het algemeen (fors) stijgen. Afhankelijk van jouw situatie zijn banken bereid om een hypothecair krediet maximaal voor 50% “aflosvrij” te sluiten. Dit betekent dat je via de maandelijkse bedragen, naast de rente, nog maar de helft van je lening aflost. Uiteraard moet op enig moment de andere helft ook worden terugbetaald aan de bank. Dat kan bijvoorbeeld wanneer jij of jouw erfgenamen de woning verkopen.   Wij zetten de mogelijkheden graag voor je op een rij Wij kunnen ons goed voorstellen dat je misschien bij jezelf denkt: zou dit bij ons ook kunnen? Als dat zo is, bel of mail ons dan. Dan maken wij een afspraak. Wij kunnen heel snel beoordelen of het in jouw situatie zinvol is deze mogelijkheden verder te onderzoeken.

Wanneer de bank geen of onvoldoende hypotheek wil verstrekken

Wat doe je wanneer je de aankoop van een woning wilt financieren maar de bank jou geen lening wil verstrekken?   Een mogelijkheid voor een deel van de financiering van een woning is een beroep te doen op familie of kennissen. Of op particuliere derden die financieel welvarend zijn. Het kan, maar de risico’s zijn groot.   Banken zijn gebonden aan wettelijke normen De wetgever heeft strenge normen geformuleerd onder welke voorwaarden banken een hypothecaire geldlening mogen verstrekken. Deze eisen hebben tot doel te voorkomen dat aan consumenten leningen worden verstrekt die onverantwoord zijn omdat de lasten daarvan zwaarder zijn dan op de langere termijn voorzienbaar door de consumenten gedragen kunnen worden.    Binnen familieverband Het komt met grote regelmaat voor dat een deel van de benodigde lening wordt verstrekt binnen familieverband. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een lening verstrekken aan hun kind. Een volledige financiering van een woning binnen familieverband komt minder vaak voor. Naast een lening vinden er ook regelmatig schenkingen plaats tussen (groot-) ouders en (klein-)kinderen ten behoeve van de financiering van een woning. Buiten familieverband Risicovoller wordt het wanneer de oplossing wordt gezocht door een beroep te doen op een kennis of een vermogende particulier. Welke rente moet dan betaald worden? Voor hoe lang staat de rente vast? Wat wordt de rente na deze periode? Wanneer kan degene die het geld heeft uitgeleend deze lening terugvorderen? Mag je de lening ook tussentijds aflossen? Naast deze vragen zijn er nog heel veel andere zaken waarop je extra moet letten wanneer je buiten een bank om een lening wil afsluiten voor de financiering van een woning. In zijn algemeenheid raden wij onze relaties af op dergelijke wijze een financiering aan te gaan. Wil je dit toch doen, dan is ons dringende advies de overeenkomst van de geldlening te laten opstellen door een notaris.   Met overleg is vaak veel mogelijk Zoals aangegeven zijn banken gebonden aan wettelijke normen onder welke voorwaarden zij een lening mogen verstrekken. De ene bank is echter bereid meer mee te denken wat wél kan dan de andere bank. Ons kantoor heeft toegang tot een groot aantal banken. Wij weten daardoor welke bank in de praktijk in welke situatie wat ruimer de normen interpreteert dan de andere bank. Ook in “moeilijke” situaties lukt het ons vaak om toch een goede en veilige oplossing voor onze relaties te vinden. Wil je eens met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden met betrekking tot de financiering van een woning? Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen je graag!

Hoge huur? Meer mogelijkheden om te kopen

Een bank kan, op grond van je inkomen, de aanvraag van een lening voor het kopen van een woning afwijzen. Ook als je huidige maandlasten aan huur hoger zijn dan de eventuele toekomstige maandlasten van een hypotheek. Logisch??    Het is in de praktijk lastig uit te leggen. Je huurt een woning en betaalt elke maand een enorm bedrag aan huur. Dan komt er een kans om een woning te kopen. Een woning waarvan de lasten elke maand lager zijn dan de huur die je nu betaalt. Dan merk je tot jouw schrik dat de bank weigert je een hypotheek te verstrekken omdat “jouw inkomen te laag is”. Onbegrijpelijk vinden veel mensen. Er gloort echter licht aan de horizon.   De huidige situatie In Nederland is er uitgebreide wetgeving die erop is gericht dat consumenten niet meer lenen dan naar algemene normen verantwoord is. Doel hiervan is uiteraard te voorkomen dat mensen door het aangaan van te hoge leningen in de financiële problemen komen. Die normen gelden ook bij het aangaan van een hypotheek. Daarbij wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar de verhouding van de aangevraagde lening in relatie tot de waarde van het pand, maar ook naar de bestendigheid van het inkomen.   Die wettelijke normen zijn gebaseerd op “gemiddelden”. Bijvoorbeeld wat een gemiddelde consument aan uitgaven heeft buiten de lasten van een hypotheek. Op basis van die gemiddelden zijn er rekenprogramma’s om te bepalen wat “een gemiddeld” iemand dan aan ruimte heeft voor een hypotheek. Maar ieder mens is anders. Daardoor kunnen ook de maandelijkse uitgaven binnen een groep van mensen die hetzelfde bedrag aan inkomen hebben, sterk verschillen.   Tot op heden gold echter: norm is norm. Hierdoor kan de rare situatie bestaan dat iemand wel een hoge huur kan betalen maar toch niet in aanmerking komt voor een hypotheek waarvan de lasten lager zijn dan de maandelijkse huurlasten.   Pilot is gestart Inmiddels is een pilot gestart gericht op zogenaamde “duurhuurders” die onder voorwaarden toch een hypothecaire lening kunnen afsluiten waar dit eerder door strikte toepassing van de normen niet kon. Voor de pilot gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: Het moet gaan om een lening met Nationale Hypotheek Garantie. Het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- mag in 2022 maximaal €355.000,- zijn. Voor energiebesparende maatregelen is het mogelijk om zelfs tot €367.300,- te lenen zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen. Je huurt op dit moment een woning in de vrije sector en betaalt maandelijks een hoge huur. Bijvoorbeeld €1.000,- of meer. Je kunt aantonen dat je recent minimaal 36 maanden een woning met deze hoge huur hebt gehuurd. Je kunt aantonen dat je gedurende deze 36 maanden hebt kunnen voldoen aan de huurverplichtingen en dat je geen huurachterstanden hebt. Jouw inkomen en vermogen zijn in deze drie jaar stabiel gebleven.  Voldoe je aan deze voorwaarden en heb je interesse om te verkennen welk bedrag jij voor de aankoop van een woning nu zou kunnen financieren, maak dan een afspraak met ons kantoor. Op dit moment gaat het nog om een pilot. Maar de verwachting is dat deze goed zal verlopen en dat de pilot op termijn een blijvende mogelijkheid wordt voor consumenten die nu een hoge huur betalen.

Jubelton: 2022 zeker en mogelijk ook in 2023

Anders dan algemeen was verwacht blijft de “jubelton”, de financiële steun in de rug door (groot)ouders die zich dat kunnen veroorloven, in 2022 bestaan.    De “jubelton” blijft voorlopig, mogelijk zelfs tot en met 2023. De jubelton is een fiscale regeling die het mogelijk maakt dat onder andere (groot-) ouders hun (klein-) kinderen op een fiscaal aantrekkelijke manier ondersteunen bij de aanschaf of verbouwing van hun woning.   Wat is de jubelton ook al weer?    De fiscale regeling met betrekking tot de jubelton houdt in dat het, onder verschillende voorwaarden, mogelijk is om een fors bedrag te schenken aan bijvoorbeeld één of meer kinderen die over deze schenking vervolgens geen belasting hoeven te betalen.   De voorwaarden Aan deze fiscale tegemoetkoming is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn onder meer: Per ontvanger geldt voor 2022 een maximumbedrag van €106.671,- De ontvanger hoeft niet per se een (klein-) kind van de schenker te zijn. De ontvanger of zijn of haar fiscale partner moet tussen de 18 en 40 zijn.    Het ontvangen geld moet worden gebruikt voor: Het aankopen, verbeteren of onderhoud van de woning; Het aflossen van een bestaande hypotheeklening; Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning; Het afkopen van recht van onder meer erfpacht.  Mogelijk in drie jaren betalen De jubelton mag in een keer worden uitgekeerd, maar mag ook over drie jaar gespreid worden. Wel is het belangrijk dat de ontvanger- of diens partner- ook twee jaar na de eerste schenking onder de veertig jaar oud is.   Voornemen ook in 2023 Het huidige kabinet heeft laten weten de jubelton ook in 2023 te willen handhaven en deze pas met ingang van 1 januari 2024 te willen afschaffen.   Andere mogelijkheden om kinderen te steunen Naast de jubelton zijn er verschillende andere opties om (klein-) kinderen financieel te helpen bij de financiering van hun woning. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen op het gebied van schenken. Ook is het toegestaan dat kinderen een deel van het geld dat ze nodig hebben om een woning te kopen, lenen bij de ouders. Over die lening moet wel een rente worden betaald. Binnen bepaalde grenzen kunnen ouders  besluiten jaarlijks een schenking te doen waarmee de kinderen deze rente betalen.   Voor jongeren is het op dit moment heel lastig een woning te kopen. Er zijn verschillende manieren waarop binnen familieverband geholpen kan worden om de financiering van een woning toch rond te krijgen. Wat een goede manier is, kan per situatie verschillen. Maar wil je hierover eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen dan doen wij dat graag. Wanneer je ons dit laat weten, maken wij hiervoor een afspraak.

Hij komt er weer aan: de WOZ waardebepaling

In het eerste kwartaal van 2022 valt hij weer op de mat: de WOZ-waardebepaling van jouw woning. Echt een medaille met twee kanten.   WOZ -waarde Elk jaar stelt de gemeente waarin je woont de geschatte marktwaarde van jouw woning vast. Hierbij kijkt men naar de marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. In het komend kwartaal krijg je dus te horen wat jouw gemeente denkt dat jouw woning op 1 januari 2021 waard was. De gemeente doet dit op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken, WOZ.   WOZ voor meerdere doelstellingen gebruikt De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Onder meer voor: Hoogte onroerendzaakbelasting; Rioolheffing (soms); Heffing waterschap; Eigen woningforfait bij inkomstenbelasting; Schenk- en erfbelasting.   Stijgt de WOZ-waarde dan is vaak te zien dat de belastingen die op basis van de WOZ-waarde worden berekend, ook stijgen.   Hogere WOZ-waarde kan ook voordelen hebben Een belangrijk voordeel van een gestegen WOZ waarde kan zijn dat de rente die je over jouw hypotheek betaalt misschien lager kan worden. Wanneer je ons een kopie van jouw actuele WOZ-waarde stuurt, dan gaan wij dat graag voor jou na. Uiteraard betekent een hogere waarde dat jouw vermogen ook is gegroeid. In de praktijk zal je dit pas echt merken op het moment dat je jouw woning verkoopt of een deel van de waarde contant maakt door het afsluiten van een tweede hypotheek.   Verbeteringen van de woning verhogen de waarde van jouw woning Breng je verbeteringen aan je woning aan, dan neemt de waarde van jouw woning daardoor toe. Een voorbeeld hiervan zijn zonnepanelen. Signaleert de gemeente dat er zonnepanelen op het dak van jouw woning liggen dan kan dat leiden tot een hogere waarde van jouw woning dan wanneer deze zonnepanelen niet zouden zijn aangebracht.   Kijk kritisch naar de WOZ- waardebepaling Het vaststellen van de WOZ-waarde gebeurt in de praktijk “vrij grof”. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat de waarde door de gemeente hoger wordt ingeschat dan in werkelijkheid het geval is. Mocht je als eigenaar menen dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat dan kan je tot zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente. Dat kan je zelf doen, maar je kan dat ook door een gespecialiseerd bureau laten doen.

Steeds meer mensen gebruiken overwaarde eigen woning

Mooi wanneer je ziet dat de waarde van je woning weer is gestegen. Maar meestal kun je niet zoveel met een eventuele overwaarde. Een tweede hypotheek kan uitkomst bieden.    Er is een sterke groei zichtbaar van het aantal mensen dat een tweede hypotheek neemt op de eigen woning om daarmee een deel van de overwaarde contant te maken.   Veel woningen bezitten forse overwaarde Vooral mensen die in het verdere verleden een woning hebben gekocht zien vaak dat de actuele waarde van hun woning fors hoger is dan het restant van de hypotheekschuld. Dit komt enerzijds doordat hun woningen sinds de aankoop sterk in waarde zijn gestegen. Anderzijds is vaak in de loop der jaren een deel van de hypotheek afgelost. In veel situaties leidt dit ertoe dat er meer dan € 100.000,- verschil zit tussen de restschuld en actuele waarde van de woning. Waarde op papier Natuurlijk is het leuk om te zien dat jouw woning veel waard is geworden. Maar wanneer je van plan bent om in deze woning te blijven wonen dan is het vooral een “papieren” waarde. Die overwaarde staat niet op de bank en je kunt er geen brood van kopen. Althans, dat was tot voor kort de gedachte. Maar veel consumenten denken er nu anders over, waardoor ze de overwaarde van hun woning toch voor een deel contant maken.   Meer dan 50.000 tweede hypotheken In 2021 werden er meer dan 50.000 tweede hypotheken afgesloten. Dat is ongeveer 10% van alle hypothecaire geldleningen die dat jaar werden afgesloten. Gemiddeld maakten deze huiseigenaren op deze wijze € 86.000 contant van de waarde die hun woning nu heeft.   100% van de waarde De maximale hypotheek die banken bereid zijn te verstrekken is 100 % van de waarde van het pand. Daarnaast kijkt de bank welk bedrag aan hypotheeklasten jij met jouw inkomen kan betalen. Vooral bij mensen vanaf 50 jaar is te zien dat zij vaak een woning bezitten waarvan de actuele waarde veel meer is dan het restant van de hypotheekschuld.   De actuele hypotheekrente is heel laag. Dit betekent dat je als huiseigenaar door het afsluiten van een tweede hypotheek een deel van de waarde van jouw woning “contant” kan maken. De rente die je hierover betaalt zal in veel gevallen minder dan 1,5% zijn. Kies je ervoor om een deel van de lening aflosvrij af te sluiten, dan kom je zelfs voor dat deel uit onder de 1%.   Verbouwen, hulp aan kinderen, leuke dingen Sluit je een tweede hypotheek dan kan je met het geld dat daarmee vrij komt verschillende dingen doen. Je kan jouw woning bijvoorbeeld verbouwen en/of energiezuiniger maken. Ook kan je het geld gebruiken om jouw kinderen een steuntje in de rug te geven om zelf een woning te kopen. Ook kan je het contant gemaakte geld gebruiken voor andere dingen die je graag in deze levensfase wilt doen.   Lening moet worden terugbetaald Uiteraard moet het bedrag dat je nu leent op enig moment worden terugbetaald. Die terugbetaling kan door jouzelf plaatsvinden op het moment dat jijzelf de woning verkoopt of door jouw erfgenamen na jouw overlijden.   De waarde van woningen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Of deze stijging nog lang zal duren weet niemand. Door allerlei oorzaken kan op enig moment de waarde van woningen ook weer gaan dalen. Het is daarom voor veel mensen niet verstandig om de volledige, actuele waarde van hun woning nu contant te maken. Het is veiliger een marge aan te houden waarbij ook bij een daling van de huizenprijzen de waarde van jouw woning hoger blijft dan de totale, resterende hypotheekschuld.   Wij zetten graag de alternatieve op een rij Heeft jouw woning een (forse) overwaarde en wil je weten wat de voor- en nadelen zijn om een deel van deze overwaarde nu contant te maken? Wij nemen graag de tijd om dit met jou door te nemen. Wanneer je contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak.

Let op: eisen aan verhuren van woning worden steeds zwaarder

Je eigen woning verhuren? Denk goed na voordat je dit gaat doen.   Op de bekende verjaardagen wordt het verhaal steeds populairder: wanneer je een andere woning gaat kopen kan je mooi rendement maken door jouw huidige woning niet te verkopen maar te gaan verhuren.    Woningschaarste en stijgende prijzen Er is veel meer vraag naar woonruimte dan er wordt aangeboden. Het gevolg is dat de prijzen van zowel woningen als huren stijgen. De normale situatie is dat wanneer iemand een eigen woning heeft en een andere woning gaat kopen, de oude woning wordt verkocht en de opbrengst hiervan (mede) wordt gebruikt voor de financiering van de nieuwe woning.   Niet verkopen maar verhuren Het “verhaal” dat het nu goed doet op verjaardagsfeesten is dat je er verstandig aan doet om de oude woning niet te verkopen maar te gaan verhuren. Aan deze wijsheid liggen met name twee gedachten ten grondslag te weten: de prijzen van woningen zullen blijven stijgen. Dus door nu niet te verkopen, maar bijvoorbeeld over 5 jaar, bouw je vermogen op. De tweede gedachte is dat je voor de woning veel hogere inkomsten uit verhuur kan behalen dan de lasten van de financiering van dit pand.   Heel veel mitsen en maren Deze constructie oogt aantrekkelijk voor de woningeigenaar, maar er zijn veel mitsen en maren. Wij noemen er een aantal:  Ten behoeve van jouw “oude” huis  heb je waarschijnlijk ook een hypotheek afgesloten. Vrijwel alle banken hebben in hun voorwaarden staan dat het verboden is deze woning te verhuren. Doe je dat toch en signaleert de bank dat, dan kan de bank de lening in een keer opeisen. Eist de bank de lening niet op, dan moet je rekening houden met een (forse) opslag op de te betalen hypotheekrente.  Jij hebt jouw oude pand verzekerd tegen brand en andere schades. Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat je zelf in dit pand woont. Ga je het pand verhuren dan zal de verzekering moeten worden aangepast. Ook hier geldt dat dit kan betekenen dat de premie hoger wordt.  Wordt de woning voor onbepaalde tijd verhuurd dan bestaat er geen recht op hypotheekrenteaftrek.  Met de huurders zal een huurovereenkomst moeten worden afgesloten. Huurders worden door de wetgever stevig beschermd. Een woning is in verhuurde staat veel minder waard dan in onverhuurde staat. Dit betekent dat wanneer je op enig moment de woning moet verkopen omdat je de geldwaarde van de woning voor andere doeleinden nodig hebt, er een fors vermogensverlies is wanneer de huurders huurbescherming genieten en in de woning blijven wonen.  Ga er ook vanuit dat verhuurders in de komende jaren steeds meer maatregelen moeten nemen om de woning energiezuiniger te maken en dat het niet voldoen aan deze eisen zal leiden tot lagere huren.  Steeds meer gemeenten gaan beperkingen invoeren met betrekking tot het verhuren van de woning.  Hoewel wij het ons nu niet zo goed kunnen voorstellen maar de recente geschiedenis laat zien dat het toch mogelijk is: een scherpe daling van de prijzen van woningen en/of een sterke stijging van de hypotheekrente.  Breng de voor- en nadelen goed in kaart Ons advies is om niet alleen af te gaan op de mooie verhalen op sociale media of op verjaardagen. Bespreek jouw wensen en gedachten met ons. Samen wegen wij dan de voor- en nadelen af. Alleen door je goed te oriënteren kom je tot een verantwoorde beslissing.

Wijziging woonsituatie? Pas de overlijdensrisicoverzekering aan

Heb je of hebben jij en je partner een overlijdensrisicoverzekering? Zoja, weet je dan nog onder welke omstandigheden deze is afgesloten? Tijd om deze eens onder de loep te nemen.    Je was alleenstaand met een eigen woning. Op enig moment krijg je weer een relatie en word je samenwonend. Of het tegenovergestelde: na jarenlang gehuwd te zijn geweest ga je scheiden. Het is belangrijk om in deze gevallen aandacht te schenken aan de overlijdensrisicoverzekering.   Hypotheek moet terugbetaald worden Voor de financiering van hun woning gaan de meeste mensen een lening aan. Het bedrag dat de bank bereid is te financieren hangt niet alleen af van de waarde van het pand dat je wilt financieren, maar ook van de vraag of er voldoende inkomen is om de rente over en de aflossing van de lening te betalen. Bij het inkomen kijkt de bank naar het inkomen van beide partners. De hypothecaire lening die je aangaat moet altijd terugbetaald worden.   Overlijdensrisicoverzekeringen Het is in de meeste situaties verstandig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer er een lening voor de financiering van de woning wordt afgesloten. Komt een van de partners te overlijden dan daalt in veel gevallen het gezamenlijke inkomen. Dit kan ertoe leiden dat de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan je vastleggen dat, indien een van de partners komt te overlijden, er een uitkering ter beschikking komt waarmee de langstlevende partner een deel van de hypotheekschuld kan aflossen, zodat hij of zij de resterende lasten alleen kan dragen. De “vergeten” overlijdensrisicoverzekering De premie voor de overlijdensrisicoverzekering is heel laag. Toch is het belangrijk om bij mutaties in de leefsituatie te controleren of deze verandering aanpassing vraagt van de overlijdensrisicoverzekering. Wij geven een voorbeeld uit de rechtspraak. Tijdens het huwelijk hebben A en B een woning gekocht en gefinancierd. Hiervoor werd ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten waarbij bij het overlijden van de een er een uitkering zou volgen voor de ander. A en B gaan op enig moment scheiden. De waarde van de woning wordt tussen partijen verdeeld. Op enig moment komt B te overlijden. Op dat moment blijkt de overlijdensrisicoverzekering niet te zijn aangepast. De verzekeraar keert de afgesproken uitkering uit aan A. De erfgenamen van B zijn het hier niet mee eens, maar de rechter stelt hen in het ongelijk.   Een nieuwe partner Een ander voorbeeld. A is alleenstaand en heeft op haar naam een hypothecaire geldlening. Na enige tijd krijgt zij een relatie. Gedurende de relatie gaat A minder werken en gaan beide partners bijdragen aan de woonlasten. Op enig moment overlijdt B. Verzuimd is op het leven van B een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. A komt hierdoor in de problemen omdat haar actuele inkomen onvoldoende is om de woonlasten alleen te kunnen betalen. Advies: Informeer ons Doen er zich wijzigingen voor in jouw persoonlijke situatie informeer ons daarover. Wij zullen dan controleren of deze wijzigingen gevolgen hebben voor jouw verzekeringen zodat vervelende situaties zoals hierboven beschreven worden voorkomen.

Starterslening - Gemeente Venlo

Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met een starterslening kunt u vaak net dat beetje extra lenen dat u nodig hebt om de woning te kopen.   Wat u moet weten De koopprijs van de woning is maximaal € 245.000,-. Het maximale bedrag dat u daarvan kunt lenen is € 49.000,- De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Op svn.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt. U vindt hier ook informatie over de procedure en wat de status van uw aanvraag is. De starterslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).   Voorwaarden U bent niet ouder dan 40 jaar. U komt niet in aanmerking voor een volledige hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie met uw en/of  uw partners inkomen. U moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.   Hoe het werkt Voordat u de starterslening kunt aanvragen bij SVn heeft u een toewijzingsbrief nodig van de gemeente. U kunt deze toewijzingsbrief aanvragen door een e-mail te sturen naar fm_wonen@venlo.nl Zodra u deze brief hebt ontvangen, kunt u via de website van het SVn online de starterslening aanvragen. Het SVn neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling. Als u in aanmerking komt voor een starterslening ontvangt u van het SVn een brief met daarin het toegewezen bedrag van de starterslening (maximaal € 49.000,-). Het SVn informeert de gemeente over het verloop van uw aanvraag. Heeft u aanvullende vragen over de starterslening, stuur een e-mail naar fm_wonen@venlo.nl

Vanaf 2022 hogere grens Nationale Hypotheek Garantie

De prijzen van woningen zijn sterk gestegen, dus ook het maximale bedrag waarvoor een NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kan worden afgesloten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?    Voor kopers van een woning kan het afsluiten van een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, interessant zijn omdat de bank in dat geval een korting op de hypotheekrente geeft. In dit artikel vertellen wij iets meer over deze garantie.   In 2022 hogere grens De kostengrens van de NHG stijgt per 1 januari 2022 naar €355.000,-. Dit betekent dat de koopprijs van de woning maximaal €355.000,- mag bedragen. Bij een koopprijs van €375.000,- is het afsluiten van een NHG dus niet mogelijk. Ook niet tot het bedrag van €355.000,-. Worden aanvullende energiebesparende maatregelen genomen, dan kan onder bepaalde voorwaarden een dergelijke NHG worden afgesloten tot een financiering van  €376.300,-.     De garantie is richting de bank De “garantie” in de naam Nationale Hypotheek Garantie is een garantie richting de bank. Als de woningeigenaar zijn hypotheeklasten niet meer kan betalen dan zal de woning in het algemeen verkocht moeten worden. Als de verkoopopbrengst minder is dan de resterende hypotheekschuld dan heeft de bank dus een verlies. Wanneer de eigenaar van de woning deze restschuld echt niet zelf kan dragen en is er een NHG afgesloten, dan krijgt de bank dit verlies door de NHG vergoed.   Deze situaties kunnen zich voordoen als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of het overlijden van een van de partners. Doordat het risico van de bank dat deze een deel van het uitgeleende bedrag niet vergoed krijgt veel minder is, zijn de meeste banken bereid een korting op de hypotheekrente te geven. Bij veel banken is dat 0,05%.   Aanschaf NHG kost geld Er gelden verschillende eisen om een NHG te kunnen aanschaffen. We zagen al dat aanschaf alleen kan tot aan bepaalde koopprijzen. Een andere eis is dat de woning die gekocht wordt voor eigen bewoning bestemd is, en dus niet wordt verhuurd. Zo zijn er nog verschillende andere eisen waaraan voldaan moet worden om een NHG te kunnen afsluiten. Wordt aan deze eisen voldaan wordt, dan mag je een NHG afsluiten. Hiervoor betaal je dan eenmalig een bedrag van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. In 2022 daalt dit naar 0,6%. De kosten die je voor deze garantie betaalt, mag je aftrekken van je inkomen in de belastingaangifte.     Wel of niet doen? Zeker met de hoge huizenprijzen op dit moment is het in veel gevallen al helemaal niet mogelijk om een NHG af te sluiten. Is dat wel mogelijk, dan is het nog maar de vraag of dit in jouw situatie wel verstandig is. Bedraagt jouw hypotheek bijvoorbeeld minder dan 60% van de marktwaarde van jouw woning dan zijn er mogelijk banken die een lagere rente bieden dan de rente die hoort bij een hypotheek met NHG. De vraag of in jullie situatie het aanschaffen van een NHG mogelijk en verstandig is, zoeken wij graag voor je uit!

Wat gaat de rente doen? Niemand die het weet!

We kunnen niet veel vertellen over wat de rente gaat doen de komende tijd. Toch is het interessant dit artikel te lezen.    Wanneer je een hypotheek afsluit moet je rente betalen over het bedrag dat je leent. Na een lange periode waarin de rente heel laag was, houden veel mensen er rekening mee dat de rente in de komende tijd gaat stijgen. Wat dat voor jou kan betekenen bespreken wij in dit artikel.   Termijn waarvoor rente geldt, kies je zelf Bij het afsluiten van de hypotheek rekent de bank een rente zoals die op dat moment in de markt geldt. De bank stelt je op dat moment in de gelegenheid om af te spreken voor welke periode je de rente “vast” wilt zetten. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de rente die je dan gaat betalen voor vijf jaar of voor 30 jaar zal gelden. Stijgt binnen de gekozen periode de rente in de markt dan mag de bank de afgesproken rente niet verhogen. Maar daalt de rente dan moet jij voor de periode die je met de bank hebt afgesproken deze hogere rente toch betalen. Het kiezen van een termijn waarvoor je de rente “vastzet” is dus een beetje een gok.   De rente is nu historisch laag Al geruime tijd is de rente voor hypotheken historisch laag. Mensen die in deze periode een nieuwe hypotheek hebben afgesloten, hebben er vaak voor gekozen om de rente voor een heel lange tijd vast te zetten. Doordat de rente al zo laag is, is er niet veel ruimte voor verdere, grote dalingen. Door de rente lang vast te zetten krijg je als huiseigenaar wel de zekerheid dat in de toekomst voor jou de rente niet opeens sterk gaat stijgen. Met de huidige lage rentes kan het zo maar gebeuren dat, wanneer de rente weer stijgt, je te maken krijgt met meer dan een verdubbeling van de rentelasten.   Inflatie stijgt en daarmee wordt de kans vergroot dat ook de rente stijgt Door verschillende oorzaken stijgt ook in Nederland de inflatie. Inflatie betekent een algemene stijging van prijzen voor goederen en diensten. Eenvoudig gezegd betekent dit dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Door inflatie wordt de euro dus in de loop der tijd minder waard. Degene van wie de euro is en die jou voor de financiering van jouw woning die euro uitleent, wil dat zijn geld de waarde blijft houden die het had toen hij het geld uitleende. De gedachte achter het rekenen van rente is dat deze vergoeding het minder waard worden van het geld als gevolg van inflatie, compenseert. Gebruikelijk is dat wanneer de inflatie over een langere periode stijgt, ook de rente die banken rekenen stijgt.   Wat betekent een stijgende rente voor jou? Wanneer je niet zo lang geleden een hypotheek hebt afgesloten en de rente voor een heel lange periode hebt vastgezet dan heeft, zolang je deze hypotheek blijft houden, een verhoging van de rente in de markt voor jou geen gevolgen. Zou je echter gaan verhuizen en een hypotheek hebben die je niet kunt “meeverhuizen” naar jouw nieuwe woning, dan moet je op dat moment een nieuwe hypotheek afsluiten tegen de op dat moment mogelijk hogere rente.   Het kan ook zijn dat je in het verleden een hypotheek hebt afgesloten waarvan de rente bijvoorbeeld tussen nu en over drie jaar opnieuw moet worden vastgesteld. In dat laatste geval zal de bank je over drie jaar een rente aanbieden zoals die dan in de markt geldt. Gaat de rente in de komende tijd stijgen dan kan dit dus betekenen dat je dan een aanbod krijgt voor een (veel) hogere rente dan je nu betaalt. Veel keuze heb je dan niet. Want je wilt in de woning blijven wonen en je hebt waarschijnlijk niet voldoende spaargeld om de lening op dat moment in één keer af te lossen.   In dit soort situaties kan het een optie zijn om jouw bestaande hypotheek “open te breken”. Dat houdt in dat je tegen de bank zegt dat je een nieuwe hypotheekovereenkomst wilt afsluiten ook al is de bestaande overeenkomst nog niet afgelopen. Sluit je de nieuwe overeenkomst af, dan spreek je ook weer een nieuwe rentevastperiode af. Je kan er dan dus voor kiezen om de rente voor bijvoorbeeld 30 jaar vast te zetten tegen de nu nog steeds heel lage rente. Daarmee bouw je zekerheid in. In deze situatie moet je de bank wel een vergoeding betalen. Immers in dit voorbeeld “mist” de bank over drie jaar de rente die was afgesproken. De vergoeding wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de “oude” en de “nieuwe” rente. Deze kosten kan je via de nieuwe hypotheek meefinancieren. Overigens hoef je die nieuwe hypotheek niet bij dezelfde bank als jouw huidige hypotheek af te sluiten. Misschien zijn er andere banken die inmiddels voor jou betere voorwaarden hanteren dan jouw huidige hypotheek.   Heb je een hypotheek waarvan de rentevastperiode in de komende jaren eindigt, maak dan een afspraak met ons. Wij kijken dan samen met jou of het aantrekkelijk is om jouw bestaande hypotheek open te breken en nu te kiezen voor een nieuwe hypotheek met een lange periode waarin de rente over jouw hypotheek niet meer kan stijgen. Verrassingen zoals we nu meemaken met de energieprijzen kun je hiermee voorkomen.

Duurzaam maken van je woning

Voor velen onverwacht zijn de energieprijzen in korte tijd sterk gestegen. Los van allerlei andere, meer ideële motieven is er nu ook financieel een extra stimulans om de eigen woning te verduurzamen.    Wanneer je erover denkt om je woning te verduurzamen, kan het zijn dat je even niet weet waar te beginnen of hoe dit te financieren. We zetten een aantal zaken op een rijtje.   Veel mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken Er zijn heel veel mogelijkheden om een woning energiezuiniger te maken. Het mooiste is natuurlijk wanneer bij nieuwbouw deze maatregelen direct worden doorgevoerd. Maar veel van de maatregelen zijn ook bij bestaande bouw mogelijk. Naast het “energie-gedrag” van de bewoners zelf zijn belangrijke maatregelen om de woning energiezuiniger te maken onder meer het aanbrengen van: Warmtepomp; Zonnepanelen; Spouwmuurisolatie; Dakisolatie; Vloerisolatie; HR++ beglazing.  Veel mogelijkheden om te financieren Maatregelen om de woning energiezuiniger te maken zijn feitelijk een investering. Je maakt nu kosten maar na een bepaalde periode heb je deze investering terugverdiend doordat de energielasten maand na maand lager zijn dan zonder deze maatregelen. Daarnaast zal je zien dat in de komende tijd er steeds grotere verschillen gaan ontstaan in de waarde van woningen die wel en niet energiezuinig zijn.   Het nu energiezuiniger maken van jouw woning vraagt een investering. Dit wil zeggen dat je nu in één keer de kosten van deze maatregelen moet betalen terwijl de besparingen pas in de komende jaren plaatsvinden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten te financieren. Wij zetten onderstaand de belangrijkste op een rij.    Vanuit spaargeld Het is belangrijk om te beschikken over voldoende spaargeld om onverwachte calamiteiten op te vangen. Wij noemen dit een “financiële buffer”. Maar het kan zijn dat je (veel) meer spaargeld hebt dan deze noodzakelijke, financiële buffer. Spaargeld levert nauwelijks nog rente op.  Bij een hoog saldo moet je zelfs steeds vaker 0,5% rente betalen aan de bank. In zo’n situatie kan het aantrekkelijk zijn om de kosten van het verduurzamen van jouw woning (deels) uit eigen middelen te financieren.    Bij nieuwe hypotheek extra financiering mogelijk Koop je een woning en sluit je daarvoor een hypotheek af, dan is het bij de meeste banken mogelijk een hoger bedrag te lenen als je dit hogere bedrag gebruikt om jouw woning duurzamer te maken. De kosten van het duurzaam maken van jouw woning kan je dan over een langere tijd uitsmeren terwijl je wel direct profiteert van de besparingen.   Energiebespaarbudget Kies je een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie dan biedt een aantal banken een extra budget aan om met de hypotheek mee te lenen. Je kunt dan nadat je de woning in eigendom hebt gekregen in rust uitzoeken wat voor jouw situatie de meest interessante maatregelen zijn om te nemen. Hiervoor heb je dan maximaal twee jaar de tijd. Heb je een beslissing genomen dan is dit budget voor jou beschikbaar. Op dit moment bedraagt het energiebespaarbudget maximaal 6% van de waarde van de woning.   Energiebespaarlening Een weer andere optie is de energiebespaarlening. Deze kan ook gebruikt worden door eigenaren van een woning, los van de vraag of zij wel of geen hypotheek hebben. De energiebespaarlening is een lening die wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds en is bedoeld voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie of een zuinige HR-ketel. Het maximale bedrag dat geleend kan worden bedraagt €25.000,- waarbij er looptijden zijn van 7,10,15 en 20 jaar. Ben je bereid zeer ingrijpende energiebesparende maatregen door te voeren, dan zijn leningen tot €65.000,- zelfs mogelijk.   Duurzaamheidslening Bepaalde gemeenten, (zeker niet alle!) bieden een duurzaamheidslening aan. Tegen een gunstig tarief kun je dan geld lenen. Minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,-. De lening is alleen beschikbaar voor eigenaren die zelf in de woning wonen.   Consumptief krediet In bepaalde situaties kan het aantrekkelijk zijn om de investering te financieren via een persoonlijke lening.   We helpen je met uitzoeken wat bij jou past Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden voor woningeigenaren om de kosten van het aanbrengen van energiebesparende maatregelen te financieren. Wat voor jou een passende keuze is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wij helpen je graag met het zoeken naar een oplossing die goed bij jou past. 

De waarde van je woning stijgt. Tijd voor actie?

De waarde van vrijwel alle woningen is in de afgelopen tijd hard gestegen. Goed nieuws voor wie al geruime tijd eigenaar is van een woning. Toch is er een aantal zaken om op te letten.    Ben je eigenaar van een woning dan ben je “op papier” rijker geworden. Bij deze stijging van de waarde van jouw woning is het wel verstandig om op een aantal zaken alert te zijn. Wij geven twee voorbeelden.   Waar is jouw bank destijds van uitgegaan Elke bank hanteert bij het verstrekken van een hypotheek zijn eigen voorwaarden. Deze kunnen dus onderling verschillen. Maar de bank kan de eigen voorwaarden in de loop der tijd ook aanpassen. Het is dus lastig om hierover algemene uitspraken te doen die gelden in alle situaties waar iemand in het verleden een hypotheek heeft afgesloten.   Maar…   Veel banken houden bij het verstrekken van een hypothecaire geldlening rekening met de waarde van het onderpand in relatie tot de hoogte van de lening. Als een koper van een woning een deel van de nieuwe woning zelf kan financieren doordat hij bijvoorbeeld een schenking heeft ontvangen of “winst” gemaakt heeft op de verkoop van zijn vorige woning dan kan de lening bijvoorbeeld maar 50% van de waarde van de nieuwe woning bedragen. Bij een andere koper die weinig eigen financiële middelen heeft kan de lening bijvoorbeeld 95% van de waarde van de woning bedragen. Veel banken hanteren op basis van deze berekening verschillende rentetarieven. Hierbij geldt dat hoe lager de verhouding waarde woning/hoogte lening is ook hoe lager de rente is. Bij het afsluiten van de lening vindt altijd een taxatie van de waarde van de woning plaats. Op dat moment wordt dan automatisch de juiste rente in rekening gebracht. In de loop van de tijd kan de verhouding veranderen. Bijvoorbeeld omdat je tussentijds een deel van de lening aflost. Of, zoals nu massaal het geval is, de waarde van de woning sterk stijgt doordat er veel vraag en weinig aanbod is, Is dit het geval en heb je een hypotheek waarbij de hoogte van de rente is gebaseerd op de verhouding (restant hoogte lening) en actuele waarde woning, dan kan het zijn dat je recht hebt op een lagere rente voor de toekomst. Het vervelende is nu dat de meeste banken aangeven dat je dit dan actief moet vragen. Banken gaan dus vaak niet uit zichzelf de korting verlenen.   Onze eerste tip is dus om te controleren of jouw hypotheek ook recht geeft op een korting op de rente wanneer de verhouding tussen hoogte actuele schuld en actuele waarde sterk verandert. Wil je hierover meer weten dan mag je natuurlijk contact met ons kantoor zoeken. Wij helpen je graag een en ander uit te zoeken.   Hoe zit het met de brandverzekering van jouw woning? Wanneer je eigenaar van een woning bent, doe je er verstandig aan om deze woning tegen schade als gevolg van onder meer brand en storm te verzekeren. Doe je dat niet en heb je een hypotheek en komt er een grote schade dan heb je echt een probleem. Want de schuld van de hypotheek zal je, wel of geen schade door brand, gewoon moeten betalen. Daarnaast moet je dan ook zelf de kosten van het herstellen van de woning betalen. Kortom je haalt je een hoop ellende op de hals wanneer je een woning hebt en geen (goede) opstalverzekering. Maar ook bij deze opstalverzekering is het wel belangrijk om elke paar jaar te kijken naar het maximale bedrag dat is verzekerd.  Bij een brandverzekering gaat het niet zozeer om de waarde van de woning bij verkoop, maar veel meer om de kosten om de woning te herbouwen. Ook daar doen zich op dit moment in de markt sterke prijsstijgingen voor. De prijs van bouwmaterialen is sterk gestegen en daarmee ook de herbouwwaarde. Daarnaast zijn er op dit moment te weinig bouwvakkers. Bij een forse schade kan dit betekenen dat het herstel heel lang gaat duren. Zeker wanneer je afhankelijk bent van de gemeente voor bepaalde vergunningen om te slopen en te herbouwen. Tussen het moment van het ontstaan van de schade en het moment dat je de volledig herbouwde woning weer kan betrekken kan bij een forse schade zo maar meer dan een jaar verstrijken. In die periode zal je misschien ergens anders moeten wonen. Ook zo’n tijdelijke huisvesting is op dit moment erg duur. Belangrijk is dus te weten hoe lang jouw verzekering deze kosten zal vergoeden.   Ons advies is dus, gelet op de huidige markt, de gestegen prijzen van woningen en sterk gestegen kosten van herbouw, ook eens te kijken naar het maximaal verzekerde bedrag van je opstalverzekering. Wil je hierbij een goed advies hebben, dan kan je hiervoor uiteraard met ons contact opnemen.

Leenstelsel afschaffen en gevolgen voor hypotheek

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen september bleken vrijwel alle partijen het eens te zijn over het leenstelsel voor studenten. Wat zijn bij afschaffing de gevolgen?    De afschaffing van het leenstelsel zal iets zijn waarover het nieuwe kabinet moet beslissen. Het heeft hoe dan ook grote gevolgen voor afgestudeerde jongeren bij het kopen van een woning. Het zal -zonder studieschuld- minder moeilijk zijn om een woning te kopen. Maar dit gaat niet op voor wie al een studieschuld heeft…   2015 invoering studielening Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Veel studenten moeten sindsdien geld lenen om hun studie te kunnen betalen. Inmiddels hebben bijna twee op de drie studenten een studieschuld. Eind 2019 waren dat in totaal 1,4 miljoen mensen. Gemiddeld was de studieschuld eind 2019 €13.700,--. Dit gemiddelde bedrag stijgt echter snel. Voor studenten die in 2020 begonnen zijn met hun studie is de verwachting dat zij met een gemiddelde studieschuld van ruim €26.000,-- hun studie zullen eindigen.   Effect op verkrijgen hypotheek De maximale lening die iemand bij een bank kan afsluiten om de aankoop van een woning te financieren hangt niet alleen af van het inkomen, maar ook van bestaande schulden. Als vuistregel kan worden aangehouden dat het bedrag aan schulden ertoe leidt dat tot 5 keer minder geleend kan worden. Een studieschuld van €26.000,-- betekent dus dat deze jongere €130.000,-- minder kan lenen dan een andere jongere met hetzelfde inkomen maar zonder schulden.   Geen kans op de woningmarkt Op dit moment is de woningmarkt oververhit. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen hoog zijn. Vooral jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en nog geen hoge salarissen verdienen, hebben de grootste moeite om voldoende te kunnen lenen om een woning te kunnen kopen. Is er dan ook een studieschuld, waardoor er in het eerder genoemde voorbeeld €130.000,-- minder kan worden geleend, dan betekent dit feitelijk dat men kansloos is in de huidige woningmarkt. Dat is triest voor deze jongeren. Daarnaast leidt het tot een tweedeling tussen jongeren met welvarende ouders die de studiekosten voor hun kinderen hebben gefinancierd en jongeren die gedwongen hebben moeten lenen.   Studieschuld wordt massaal verzwegen Banken hebben geen toegang tot registers waarmee zij kunnen controleren of een jongere die een hypotheek aanvraagt, wel of geen studieschuld heeft. Recentelijk heeft de Autoriteit Financiële Markten bekend gemaakt dat onderzoek uitwijst dat inmiddels 1 op de 3 jongeren bij het aanvragen van een hypotheek verzwijgt dat men een studieschuld heeft.  Dit is wel begrijpelijk maar niet verstandig. Immers te hoge schulden kunnen ertoe leiden dat de woonlasten niet betaald kunnen worden. Ook kan de bank sancties treffen als men later toch ontdekt dat er studieschulden zijn terwijl de jongere dit bij het aanvragen heeft verzwegen.   Wel of geen (gedeeltelijke) kwijtschelding Gelet op de brede politieke steun die er voor afschaffing van het leenstelsel is, mag worden verwacht dat dit in de komende maanden wel zal plaatsvinden. De grote vraag is dan wel wat er gaat gebeuren met de studenten die in de periode 2015- 2021 wél geld hebben moeten lenen. Er zal forse druk komen om deze schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om aflossing hypotheek uit te stellen

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de aflossing van hun hypotheek uit te stellen. Is dat verstandig?   Een hypotheek is niets meer of minder dan een geldlening die op enig moment moet worden terugbetaald. Misschien kom je wel eens de term “aflosvrije hypotheek” tegen. Eigenlijk is die term onzin.   Een hypotheek is een schuld die moet worden terugbetaald Elke hypotheek moet op enig moment worden afgelost. Wat wel kan is dat de terugbetaling wordt uitgesteld.   Aftrek hypotheekrente gekoppeld aan tussentijds aflossen Zoals bekend mogen mensen die een woning kopen om hierin zelf te gaan wonen, de rente die zij over de lening betalen op hun belastbaar inkomen in mindering brengen. Zij betalen daardoor dus minder belasting. Om deze betaalde rente op het belastbaar inkomen in mindering te mogen brengen, eist de fiscus dat gedurende de leningsperiode de lening gespreid over de looptijd van de lening in zijn geheel wordt terugbetaald. Dat betekent dat iemand die van dit fiscale voordeel gebruik wil maken elke maand een deel van de hypotheekschuld en de rente moet betalen.   Meer dan 55% nieuwe aanvragen kiest om minder tussentijds af te lossen Het grootste deel van het maandelijkse bedrag dat in het kader van de afgesloten hypotheek aan de bank moet worden betaald, bestaat uit het bedrag voor de tussentijdse aflossing van de hypotheek. Op dit moment kiezen steeds meer mensen voor een andere optie. Zij kiezen ervoor om niet langer maandelijks een bedrag te betalen voor de aflossing van de hypotheek en accepteren dat zij daardoor de hypotheekrente niet op hun belastbaar inkomen in mindering mogen brengen. Door de heel lage rente die op dit moment bij hypotheken geldt, blijkt het fiscale nadeel dat men hiervan heeft in nominale euro’s heel beperkt te zijn. Dat nadeel weegt voor hen niet op tegen de voordelen dat zij per maand veel minder geld hoeven te betalen waarmee hun hypotheekschuld daalt. Hun besteedbaar inkomen is door deze keuze (fors) hoger.   Meeste banken accepteren 50% uitstel Bij veel banken is het mogelijk om bij hypotheken waarop een Nationale Hypotheek Garantie rust tot 50% van de actuele waarde van de woning uitstel van afbetaling van een deel van de hypotheekschuld te krijgen. Je betaalt dan dus nog wel de rente over de hypotheek, maar je lost gedurende de duur van de lening nog maar 50% van de schuld af. Omdat de waarde van woningen de afgelopen jaren fors zijn gestegen kan de aflossing van een steeds groter deel van de lening “naar achteren” worden geschoven.   Uitstel is dus geen afstel Uitstel van terugbetaling van de hypotheeklening is geen afstel! Wanneer deze keuze voor uitstel gemaakt wordt, is het verstandig om te bedenken hoe te zijner tijd de resterende schuld toch wordt afgelost.  Relaties van ons kantoor gaan hier verschillend mee om. De ene relatie legt wel degelijk elke maand een bedrag opzij, maar gebruikt dat niet voor het nu aflossen van de hypotheekschuld, maar om te beleggen. Dit vanuit de gedachte dat het rendement op beleggingen op langere termijn (veel) hoger is dan de besparing op rente en het fiscale voordeel dat men behaalt door nu elke maand een deel van de hypotheekschuld af te lossen. Weer andere relaties gaan ervan uit dat bij hun overlijden de woning verkocht zal worden en de opbrengst voor de erfgenamen meer dan voldoende is om de dan resterende hypotheekschuld af te lossen. Weer anderen verwachten in de toekomst bepaalde bedragen te ontvangen uit bijvoorbeeld de verkoop van hun onderneming of vanuit een erfenis en kiezen ervoor om nu een hoger besteedbaar inkomen te hebben en het toekomstige te ontvangen kapitaal voor de aflossing te gebruiken.   Weinig is zeker en hou daarom rekening met verschillende scenario’s Wat de toekomst ons brengt? Niemand die het zeker weet. De rente van de lening kan sterk stijgen. De prijzen van woningen kunnen dalen. Je kan ziek worden waardoor jouw inkomen sterk daalt. De opbrengst van de geplande verkoop van jouw onderneming kan zwaar tegenvallen. De relatie met jouw partner kan eindigen. Kortom er kan van alles gebeuren. Maar ook dan moet die resterende hypotheekschuld nog steeds terugbetaald worden. Ons advies is om niet lichtvaardig een keuze te maken omdat het nu financieel zo goed uitkomt. Houd rekening met verschillende scenario’s waarbij zaken kunnen tegenvallen. Met ons advies helpen wij je graag een goed afgewogen beslissing te nemen.

Cookie instellingen